WARNING:

You are browsing the book for Symfony 5.0 which is not maintained anymore. Code examples might not work anymore, even in a project using Symfony 5.0.

Consider reading the book for Symfony 5.2 instead.

گام 28: بومی‌سازی یک اپلیکیشن

5.0 version
Unmaintained
5.0

بومی‌سازی یک اپلیکیشن

با وجود همراهان بین‌المللی، سیمفونی قادر بوده است که بین‌المللی‌سازی (i18n) و بومی‌سازی (l10n) را مثل همیشه به صورت آماده، فراهم آورد. بومی‌سازی یک اپلیکیشن تنها منحصر به ترجمه‌ی رابط کاربری نیست، علاوه بر این شامل صورت‌های جمع (plurals)، قالب‌بندی تاریخ و واحد پولی، URLها و ... را نیز می‌شود.

بین‌المللی‌سازی URL‌ها

اولین گام در بین‌المللی‌سازی وب‌سایت، بین‌المللی‌سازی URLها است. وقتی رابط کاربری یک وب‌سایت را ترجمه می‌کنید، URL باید به ازای هر ناحیه (locale) متفاوت باشد تا با نهان‌سازی‌های HTTP به خوبی کار کند (هرگز از URL یکسان و ذخیره‌ی ناحیه در نشست استفاده نکنید).

از پارامتر راه ویژه‌ی _locale برای ارجاع به ناحیه‌ی راه‌ها استفاده کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   /**
-   * @Route("/", name="homepage")
+   * @Route("/{_locale}/", name="homepage")
   */
   public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {

در حال حاضر در صفحه‌ی اصلی، ناحیه به صورت داخلی و با توجه به URL تنظیم می‌گردد؛ برای مثال اگر /fr/ را وارد کرده باشید، $request->getLocale() مقدار fr را بازمی‌گرداند.

از آنجایی که قادر نخواهید بود محتوا را به تمام نواحی معتبر ترجمه کنید، نواحی را تنها به نواحی‌ای که می‌خواهید پشتیبانی کنید، محدود نمایید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   /**
-   * @Route("/{_locale}/", name="homepage")
+   * @Route("/{_locale<en|fr>}/", name="homepage")
   */
   public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {

هر پارامترِ راه می‌تواند از طریق یک regular expression در درون < > محدود گردد. حالا راه مربوط به homepage، تنها وقتی که پارامتر _locale دارای یکی از مقادیر en یا fr باشد، تطبیق می‌یابد. سعی کنید /es/ را وارد کنید، شما باید با یک 404 مواجه شوید چرا که هیچ راهی مطابقت پیدا نخواهد کرد.

از آنجایی که شما از همین الزام برای تقریباً تمام راه‌ها استفاده خواهید کرد، بیایید آن را به یک پارامتر کانتینر منتقل کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -7,6 +7,7 @@ parameters:
   default_admin_email: [email protected]
   default_domain: '127.0.0.1'
   default_scheme: 'http'
+  app.supported_locales: 'en|fr'

   router.request_context.host: '%env(default:default_domain:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST)%'
   router.request_context.scheme: '%env(default:default_scheme:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_SCHEME)%'
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -34,7 +34,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   /**
-   * @Route("/{_locale<en|fr>}/", name="homepage")
+   * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/", name="homepage")
   */
   public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {

افزودن یک زبان می‌تواند از طریق به‌روزرسانی پارامتر app.supported_languages انجام شود.

همین پیشوند راه مخصوص ناحیه را به سایر URLها بیافزایید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -47,7 +47,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   /**
-   * @Route("/conference_header", name="conference_header")
+   * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/conference_header", name="conference_header")
   */
   public function conferenceHeader(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
@@ -60,7 +60,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   /**
-   * @Route("/conference/{slug}", name="conference")
+   * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/conference/{slug}", name="conference")
   */
   public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, NotifierInterface $notifier, string $photoDir): Response
   {

کار ما تقریباً تمام است. ما دیگر راهی که با / مطابقت داشته باشد نداریم. بیایید آن را مجدداً اضافه کرده و به /en/ بازهدایت کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -33,6 +33,14 @@ class ConferenceController extends AbstractController
     $this->bus = $bus;
   }

+  /**
+   * @Route("/")
+   */
+  public function indexNoLocale(): Response
+  {
+    return $this->redirectToRoute('homepage', ['_locale' => 'en']);
+  }
+
   /**
   * @Route("/{_locale<%app.supported_locales%>}/", name="homepage")
   */

حالا که تمام راه‌ها از ناحیه آگاه هستند، توجه کنید که URLهای تولید شده در صفحات نیز، ناحیه‌ی فعلی را به صورت خودکار در نظر می‌گیرند.

افزودن یک تعویض‌گر ناحیه

برای اجازه به کاربران برای تعویض ناحیه‌ی پیشفرض en به ناحیه‌ای دیگر، بیایید یک تعویض‌گر در سربرگ اضافه کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -34,6 +34,16 @@
                   Admin
                 </a>
               </li>
+<li class="nav-item dropdown">
+  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language" role="button"
+    data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
+    English
+  </a>
+  <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-language">
+    <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'}) }}">English</a>
+    <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'fr'}) }}">Français</a>
+  </div>
+</li>
             </ul>
           </div>
         </div>

برای تعویض به ناحیه‌ای دیگر، ما صریحاً پارامتر راه _locale را به تابع path() می‌دهیم.

قالب را به‌روزرسانی کنید تا به جای مقدار «English» که هاردکد شده است، نام ناحیه‌‌ی فعلی را نمایش دهد:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -37,7 +37,7 @@
 <li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language" role="button"
     data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
-    English
+    {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale) }}
   </a>
   <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-language">
     <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'}) }}">English</a>

app یک متغیر جهانی در Twig است که دسترسی به درخواست فعلی را ارائه می‌کند. برای تبدیل ناحیه به یک رشته‌ی (string) قابل فهم برای انسان، ما می‌خواهیم از یک فیلتر Twig با نام locale_name استفاده کنیم.

بسته به ناحیه، نام ناحیه همواره حرف اولش بزرگ نیست. برای اینکه جملات را به صورت صحیح capitalize کنیم، به یک فیلترِ آگاه از Unicode نیاز داریم که کامپوننت رشته‌ی سیمفونی (Symfony String) و پیاده‌سازی آن در Twig از این قابلیت برخوردار هستند:

1
$ symfony composer req twig/string-extra
patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -37,7 +37,7 @@
 <li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown-language" role="button"
     data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
-    {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale) }}
+    {{ app.request.locale|locale_name(app.request.locale)|u.title }}
   </a>
   <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="dropdown-language">
     <a class="dropdown-item" href="{{ path('homepage', {_locale: 'en'}) }}">English</a>

حالا می‌توانید از طریق تعویض‌گر، ناحیه را از فرانسوی به انگلیسی تغییر دهید و تمام رابط کاربری به زیبایی خود را منطبق می‌کند:

ترجمه‌ی رابط کاربری

برای شروع به ترجمه‌ی وب‌سایت، نیاز داریم که کامپوننت ترجمه‌ی سیمفونی (Symfony Translation) را نصب کنیم:

1
$ symfony composer req translation

ترجمه‌ی تک تک جملات یک وب‌سایت بزرگ می‌تواند خسته‌کننده باشد، اما خوشبختانه ما تنها تعداد انگشت شماری پیغام در وب‌سایتمان داریم. بیایید با تمام جملات موجود در صفحه‌ی اصلی شروع کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
--- a/templates/base.html.twig
+++ b/templates/base.html.twig
@@ -20,7 +20,7 @@
       <nav class="navbar navbar-expand-xl navbar-light bg-light">
         <div class="container mt-4 mb-3">
           <a class="navbar-brand mr-4 pr-2" href="{{ path('homepage') }}">
-            &#128217; Conference Guestbook
+            &#128217; {{ 'Conference Guestbook'|trans }}
           </a>

           <button class="navbar-toggler border-0" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#header-menu" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Show/Hide navigation">
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -4,7 +4,7 @@

 {% block body %}
   <h2 class="mb-5">
-    Give your feedback!
+    {{ 'Give your feedback!'|trans }}
   </h2>

   {% for row in conferences|batch(4) %}
@@ -21,7 +21,7 @@

               <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug }) }}"
                class="btn btn-sm btn-blue stretched-link">
-                View
+                {{ 'View'|trans }}
               </a>
             </div>
           </div>

فیلتر trans در Twig، برای ورودی داده‌شده، به دنبال ترجمه‌ای منطبق با ناحیه‌ی فعلی می‌گردد. اگر آن را پیدا نکند، به ناحیه‌ی پیشفرض که در config/packages/translation.yaml پیکربندی شده است، برمی‌گردد:

1
2
3
4
5
6
framework:
  default_locale: en
  translator:
    default_path: '%kernel.project_dir%/translations'
    fallbacks:
      - en

توجه کنید که «tab» مربوط به ترجمه در نوارابزار اشکال‌زدایی به رنگ قرمز درآمده است:

این به ما می‌گوید که ۳ پیغام هنوز ترجمه نشده‌اند.

بر روی «tab» کلیک کنید تا تمام پیغام‌هایی که سیمفونی نتوانسته ترجمه‌ای برایشان بیابد، لیست شوند:

فراهم‌کردن ترجمه‌ها

همانطور که ممکن است در config/packages/translation.yaml دیده باشید، ترجمه‌ها در درون پوشه‌ی ریشه‌ی translations/ ذخیره می شوند که به صورت خودکار برای شما ایجاد شده است.

به‌جای ایجاد فایل‌های ترجمه به صورت دستی، از فرمان translation:update استفاده کنید:

1
$ symfony console translation:update fr --force --domain=messages

این فرمان برای ناحیه‌ی fr و دامنه‌ی messages (که تمام پیغام‌ها به جز پیغام‌های هسته‌ای -همچون خطاهای اعتبارسنجی و امنیتی- را شامل می‌شود)، یک فایل ترجمه تولید می‌کند (پرچم --force).

فایل translations/messages+intl-icu.fr.xlf را وایرایش و پیغام‌ها را به فرانسوی ترجمه کنید. فرانسوی بلد نیستید؟ بگذارید من کمکتان کنم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
--- a/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
+++ b/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
@@ -7,15 +7,15 @@
   <body>
    <trans-unit id="LNAVleg" resname="Give your feedback!">
     <source>Give your feedback!</source>
-    <target>__Give your feedback!</target>
+    <target>Donnez votre avis !</target>
    </trans-unit>
    <trans-unit id="3Mg5pAF" resname="View">
     <source>View</source>
-    <target>__View</target>
+    <target>Sélectionner</target>
    </trans-unit>
    <trans-unit id="eOy4.6V" resname="Conference Guestbook">
     <source>Conference Guestbook</source>
-    <target>__Conference Guestbook</target>
+    <target>Livre d'Or pour Conferences</target>
    </trans-unit>
   </body>
  </file>

توجه کنید که ما تمام قالب‌ها را ترجمه نمی‌کنیم، اما شما آزادید که این کار را انجام دهید:

ترجمه‌ی فرم‌ها

برچسب‌های فرم به صورت خودکار توسط سیمفونی و از طریق سیستم ترجمه، نمایش داده می‌شوند. به صفحه‌ی کنفرانس بروید و بر روی tab مربوط به «Translation» که در نوارابزار اشکال‌زدایی وب قرار دارد، کلیک کنید؛ شما باید تمام پیغام‌های آماده برای ترجمه را ببینید:

بومی‌سازی تاریخ‌ها

If you switch to French and go to a conference webpage that has some comments, you will notice that the comment dates are automatically localized. This works because we used the format_datetime Twig filter, which is locale-aware ({{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}).

بومی‌سازی برای تاریخ‌ها، زمان‌ها (format_time)، واحدهای پولی (format_currency) و در اعداد (format_number) به صورت عمومی (درصد‌ها، مدت‌زمان‌ها، صورت هجی‌شده‌ی اعداد و ...) کار می‌کند.

ترجمه‌ی صورت‌های جمع

مدیریت صورت‌های جمع در ترجمه، یک کاربرد خاص از مسئله‌ی عمومی‌تر انتخاب یک ترجمه براساس شرایط ویژه است.

در یک صفحه‌ی کنفرانس، ما تعداد کامنت‌ها را نمایش می‌دهیم: There are 2 comments. برای ۱ کامنت، ما There are 1 comments را نمایش می‌دهیم که غلط است. برای تبدیل جمله به یک پیغام قابل ترجمه، قالب را اصلاح کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -44,7 +44,7 @@
             </div>
           </div>
         {% endfor %}
-        <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+        <div>{{ 'nb_of_comments'|trans({count: comments|length}) }}</div>
         {% if previous >= 0 %}
           <a href="{{ path('conference', { slug: conference.slug, offset: previous }) }}">Previous</a>
         {% endif %}

برای این پیغام، ما از یک راهبرد ترجمه‌ی دیگر استفاده کرده‌ایم. به جای نگهداری نسخه‌ی انگلیسی در قالب، ما آن را با یک شناسه‌ی منحصربه‌فرد جایگزین کرده‌ایم. این راهبرد برای متن‌های پیچیده و بزرگ، بهتر کار می‌کند.

فایل ترجمه را با افزودن پیغام جدید به‌روزرسانی کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
--- a/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
+++ b/translations/messages+intl-icu.fr.xlf
@@ -17,6 +17,10 @@
     <source>Conference Guestbook</source>
     <target>Livre d'Or pour Conferences</target>
    </trans-unit>
+   <trans-unit id="Dg2dPd6" resname="nb_of_comments">
+    <source>nb_of_comments</source>
+    <target>{count, plural, =0 {Aucun commentaire.} =1 {1 commentaire.} other {# commentaires.}}</target>
+   </trans-unit>
   </body>
  </file>
 </xliff>

از آنجایی که نیاز داریم ترجمه‌ی انگلیسی را فراهم کنیم، پس هنوز کار ما تمام نشده‌ است. فایل translations/messages+intl-icu.en.xlf را ایجاد کنید:

translations/messages+intl-icu.en.xlf
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" version="1.2">
 <file source-language="en" target-language="en" datatype="plaintext" original="file.ext">
  <header>
   <tool tool-id="symfony" tool-name="Symfony"/>
  </header>
  <body>
   <trans-unit id="maMQz7W" resname="nb_of_comments">
    <source>nb_of_comments</source>
    <target>{count, plural, =0 {There are no comments.} one {There is one comment.} other {There are # comments.}}</target>
   </trans-unit>
  </body>
 </file>
</xliff>

به‌روزرسانی آزمون‌های کارکردی

به‌روزرسانی آزمون‌های کارکردی برای هماهنگی با تغییرات ایجاد‌شده در URLها و محتوا را فراموش نکنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
--- a/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
+++ b/tests/Controller/ConferenceControllerTest.php
@@ -11,7 +11,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
   public function testIndex()
   {
     $client = static::createClient();
-    $client->request('GET', '/');
+    $client->request('GET', '/en/');

     $this->assertResponseIsSuccessful();
     $this->assertSelectorTextContains('h2', 'Give your feedback');
@@ -20,7 +20,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
   public function testCommentSubmission()
   {
     $client = static::createClient();
-    $client->request('GET', '/conference/amsterdam-2019');
+    $client->request('GET', '/en/conference/amsterdam-2019');
     $client->submitForm('Submit', [
       'comment_form[author]' => 'Fabien',
       'comment_form[text]' => 'Some feedback from an automated functional test',
@@ -41,7 +41,7 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
   public function testConferencePage()
   {
     $client = static::createClient();
-    $crawler = $client->request('GET', '/');
+    $crawler = $client->request('GET', '/en/');

     $this->assertCount(2, $crawler->filter('h4'));

@@ -50,6 +50,6 @@ class ConferenceControllerTest extends WebTestCase
     $this->assertPageTitleContains('Amsterdam');
     $this->assertResponseIsSuccessful();
     $this->assertSelectorTextContains('h2', 'Amsterdam 2019');
-    $this->assertSelectorExists('div:contains("There are 1 comments")');
+    $this->assertSelectorExists('div:contains("There is one comment")');
   }
 }

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.