گام 10: ساخت رابط کاربری

5.0 version
Maintained

ساخت رابط کاربری

اکنون همه چیز برای ساخت اولین نسخه از رابط کاربری وبسایت آماده شده است. ما نمی‌خواهیم ظاهر زیبایی برای آن بسازیم. درحال حاضر کاربردی بودن برایمان کفایت می‌کند.

آیا به خاطر می‌آورید که برای جلوگیری از مشکلات امنیتی، در کنترلر مربوط به تخم‌مرغ عید پاک، مجبور بودیم که داده‌ها را escape کنیم؟ به این علت است که برای قالب‌هایمان (templates) از PHP استفاده نمی‌کنیم. به جای آن از Twig استفاده می‌کنیم. علاوه بر رسیدگی به escape کردن خروجی‌ها، Twig ویژگی‌های بسیار زیادی دیگری همچون وراثت قالب‌ها را نیز برایمان به ارمغان می‌آورد.

نصب Twig

ما نیاز نداریم که Twig را به عنوان یک وابستگی اضافه کنیم، چون همین حالا به عنوان وابستگی انتقالی (transitive dependency) باندل EasyAdmin، نصب شده است. اما اگر بعداً تصمیم بگیرید که آن را با باندل مدیریتی دیگری تعویض کنید، آنوقت چه می‌شود؟ برای مثال، کسی که از یک API و یک front-end مبتنی بر React استفاده می‌کند. قاعدتاً دیگر به Twig وابسته نخواهد بود و بنابراین Twig به طور خودکار زمانی که EasyAdmin را حذف نمایید از پروژه حذف خواهد شد.

پس بیایید برای محکم‌کاری، به Composer بگوییم که این پروژه واقعاً به Twig وابسته است. برای نیل به این هدف، اضافه کردن آن مانند هر وابستگی دیگری کفایت می‌کند:

1
$ symfony composer req twig

اکنون Twig، شامل بخشی از وابستگی‌های پروژه اصلی در composer.json می‌باشد:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -14,6 +14,7 @@
     "symfony/framework-bundle": "4.4.*",
     "symfony/maker-bundle": "^[email protected]",
     "symfony/orm-pack": "dev-master",
+    "symfony/twig-pack": "^1.0",
     "symfony/yaml": "4.4.*"
   },
   "require-dev": {

استفاده از Twig برای قالب‌ها

تمام صفحات وبسایت، از چیدمان (layout) یکسانی استفاده خواهند کرد. در هنگام نصب Twig، پوشه templates/ به طور خودکار ساخته شده و به یک چیدمان نمونه با نام base.html.twig نیز ایجاد شده است.

templates/base.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    {% block body %}{% endblock %}
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

یک چیدمان می‌تواند المان‌هایی با عنوان block تعریف کند. بلاک‌ها مکان‌هایی هستند که چیدمان‌های فرزند (child templates) که چیدمان والد را بسط می‌دهند (extend)، محتوایشان را در آن قرار می‌دهند.

بیاید یک قالب برای صفحه اصلی پروژه در فایل templates/conference/index.html.twig ایجاد نماییم:

templates/conference/index.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>Give your feedback!</h2>

  {% for conference in conferences %}
    <h4>{{ conference }}</h4>
  {% endfor %}
{% endblock %}

این قالب، چیدمان base.html.twig را بسط می‌دهد و بلاک‌های title و body را بازتعریف می‌کند.

نشانه‌گذاری {% %} در قالب، اعمال (actions) و ساختار‌ (structure) را نشان می‌دهد.

نشانه‌گذاری {{ }} برای نمایش (display) چیزی استفاده می‌شود. مثلاً {{ conference }} نمایش کنفرانس را نشان می‌دهد (نتیجه‌ی فراخوانی __toString بر روی شیء Conference).

استفاده از Twig در کنترلر

کنترلر را جهت renderکردن قالب Twig به‌روز نمایید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,24 +2,21 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
   /**
   * @Route("/", name="homepage")
   */
-  public function index(): Response
+  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response(<<<EOF
-<html>
-  <body>
-    <img src="/images/under-construction.gif" />
-  </body>
-</html>
-EOF
-    );
+    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+      'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
+    ]));
   }
 }

در اینجا اتفاقات زیادی رخ می‌دهد.

برای اینکه قادر به renderکردن قالب باشیم، به شیء محیطِ (Environment) Twig نیاز داریم (نقطه‌ی ورودی اصلی Twig). توجه کنید که ما نمونه‌ای از Twig را با type-hintکردن در متد کنترلر، درخواست کردیم. سیمفونی به اندازه کافی هوشمند است که بداند چگونه شیء صحیح را تزریق کند.

همچنین به مخزن کنفرانس برای گرفتن تمامی کنفرانس‌ها از پایگاه‌داده نیاز داریم.

در داخل کنترلر، متد render()، قالب را render کرده و آرایه‌ای از متغیر‌ها را به قالب می‌دهد. در اینجا ما لیستی از اشیاء Conference را در قالب یک متغیر conferences به قالب می‌دهیم.

کنترلر یک کلاس استاندار PHP است. اگر بخواهیم در رابطه با وابستگی‌ها صریح باشیم، حتی نیازی به بسط کلاس AbstractController هم نداریم و می‌توانید آن را حذف کنید (اما این کار را نکنید، چرا که می‌خواهیم از میانبرهای دلچسبی که فراهم می‌آورد، در گام‌های آتی بهره ببریم).

ایجاد یک صفحه برای کنفرانس

هر کنفرانس باید دارای یک صفحه‌ی اختصاصی باشد تا کامنت‌هایش را در آن لیست کند. اضافه کردن یک صفحه به معنی اضافه کردن یک کنترلر، تعریف یک راه (route) برای آن و ایجاد قالب‌های مربوطه است.

متد show() را در فایل src/Controller/ConferenceController.php اضافه نمایید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -2,6 +2,8 @@

 namespace App\Controller;

+use App\Entity\Conference;
+use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
@@ -19,4 +21,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
+
+  /**
+   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
+   */
+  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  {
+    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+      'conference' => $conference,
+      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+    ]));
+  }
 }

این متد یک رفتار مخصوص دارد که هنوز آن را ندیده‌ایم. درخواست می‌کنیم تا یک نمونه Conference به این متد تزریق شود. اما ممکن است تعداد زیادی از این شیء در پایگاه‌داده موجود باشد. سیفونی قادر است به کمک {id} که در مسیر درخواست داده شده است، تعیین کند که شما کدام یک را می‌خواهید.

دریافت کامنت‌های مربوط به یک کنفرانس می‌تواند از طریق متد findBy() صورت پذیرد که یک شاخص را به عنوان اولین آرگمان می‌پذیرد.

آخرین گام ایجاد فایل templates/conference/show.html.twig است:

templates/conference/show.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

{% block body %}
  <h2>{{ conference }} Conference</h2>

  {% if comments|length > 0 %}
    {% for comment in comments %}
      {% if comment.photofilename %}
        <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
      {% endif %}

      <h4>{{ comment.author }}</h4>
      <small>
        {{ comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') }}
      </small>

      <p>{{ comment.text }}</p>
    {% endfor %}
  {% else %}
    <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
  {% endif %}
{% endblock %}

در این قالب، ما از علامت | برای فراخوانی فیلترهای Twig استفاده می‌کنیم. یک فیلتر، یک مقدار را دگرگون می‌کند. comments|length تعداد کامنت‌ها را بازمی‌گرداند و comment.createdAt|format_datetime('medium', 'short') تاریخ را به یک فرمت قابل‌خوانش برای انسان تبدیل می‌کند.

سعی کنید تا از طریق /conference/1 به «اولین» کنفرانس دست یابید و به خطای زیر توجه کنید:

خطا از فیلتر format_datetime نشأت می‌گیرد، چرا که این فیلتر بخشی از هسته‌ی Twig نیست. پیغام خطا درباره‌ی اینکه برای رفع این مشکل چه بسته‌ای باید نصب شود، به شما یک راهنمایی ارائه می‌کند:

1
$ symfony composer req "twig/intl-extra:^3"

اکنون صفحه به‌درستی کار می‌کند.

پیوند صفحات به یکدیگر

آخرین مرحله برای به پایان رساندن اولین نسخه‌ی رابط کاربری ما، ایجاد یک پیوند به صفحات کنفرانس از صفحه اصلی است:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -7,5 +7,8 @@

   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
+    <p>
+      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+    </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

اما هاردکد کردن مسیر به چند دلیل ایده‌ی بدی است. مهمترین دلیل این است که اگر مسیر را تغییر دهید (مثلاً تغییر مسیر از /conference/{id} به /conferences/{id})، باید تمام پیوند‌ها را به صورت دستی به‌روزرسانی کنید.

به جای آن، از تابعِ path() (یک از توابع Twig) و نامِ راه (route name) استفاده کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/templates/conference/index.html.twig
+++ b/templates/conference/index.html.twig
@@ -8,7 +8,7 @@
   {% for conference in conferences %}
     <h4>{{ conference }}</h4>
     <p>
-      <a href="/conference/{{ conference.id }}">View</a>
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id }) }}">View</a>
     </p>
   {% endfor %}
 {% endblock %}

تابع path() با استفاده از نامِ راه، مسیر را تولید می‌کند. مقادیر پارامترهای راه، به صورت یک Twig map به تابع داده می‌شود.

صفحه‌بندی کامنت‌ها

با هزاران شرکت‌کننده، می‌توانیم انتظار تعداد زیادی کامنت داشته باشیم. اگر تمام آن‌ها را در یک صفحه نمایش دهیم، صفحه با سرعت بسیار زیادی رشد می‌کند.

در Comment Repository، یک متد با نام getCommentPaginator() ایجاد کنید که بر مبنای یک کنفرانس و یک آفست (از کجا شروع شود)، یک Comment Paginator را بازگرداند:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -3,8 +3,10 @@
 namespace App\Repository;

 use App\Entity\Comment;
+use App\Entity\Conference;
 use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
 use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

 /**
 * @method Comment|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)
@@ -14,11 +16,27 @@ use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
 */
 class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
 {
+  public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;
+
   public function __construct(ManagerRegistry $registry)
   {
     parent::__construct($registry, Comment::class);
   }

+  public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset): Paginator
+  {
+    $query = $this->createQueryBuilder('c')
+      ->andWhere('c.conference = :conference')
+      ->setParameter('conference', $conference)
+      ->orderBy('c.createdAt', 'DESC')
+      ->setMaxResults(self::PAGINATOR_PER_PAGE)
+      ->setFirstResult($offset)
+      ->getQuery()
+    ;
+
+    return new Paginator($query);
+  }
+
   // /**
   // * @return Comment[] Returns an array of Comment objects
   // */

برای سهولت در آزمایش، حداکثر تعداد کامنت‌ها در هر صفحه را برابر با ۲ قرار داده‌ایم.

برای مدیریت صفحه‌بندی در قالب، Doctrine Paginator را به جای Doctrine Collection، به Twig بدهید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Conference;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;
@@ -25,11 +26,16 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   /**
   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
   */
-  public function show(Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
+    $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
+    $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);
+
     return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
-      'comments' => $commentRepository->findBy(['conference' => $conference], ['createdAt' => 'DESC']),
+      'comments' => $paginator,
+      'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,
+      'next' => min(count($paginator), $offset + CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE),
     ]));
   }
 }

کنترلر، مقدار offset را از رشته‌ی پرس‌وجوی (query string) شیءِ درخواست ($request->query) در قالب یک عدد صحیح (getInt()) دریافت می‌کند و در صورت عدم وجود آن، مقدار پیشفرض را برابر با ۰ قرار می‌دهد.

آفست صفحات قبلی (previous) و بعدی (next)، برمبنای تمام اطلاعاتی که از صفحه‌بند (paginator) در اختیار داریم، محاسبه می‌شود.

در نهایت، قالب را با افزودن پیوندهایی به صفحات بعدی و قبلی، به‌روز نمایید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -6,6 +6,8 @@
   <h2>{{ conference }} Conference</h2>

   {% if comments|length > 0 %}
+    <div>There are {{ comments|length }} comments.</div>
+
     {% for comment in comments %}
       {% if comment.photofilename %}
         <img src="{{ asset('uploads/photos/' ~ comment.photofilename) }}" />
@@ -18,6 +20,13 @@

       <p>{{ comment.text }}</p>
     {% endfor %}
+
+    {% if previous >= 0 %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: previous }) }}">Previous</a>
+    {% endif %}
+    {% if next < comments|length %}
+      <a href="{{ path('conference', { id: conference.id, offset: next }) }}">Next</a>
+    {% endif %}
   {% else %}
     <div>No comments have been posted yet for this conference.</div>
   {% endif %}

اکنون باید با استفاده از پیوندهای «قبلی» و «بعدی»، قادر به پیمایش در میان کامنت‌ها باشید:

Refactorکردن کنترلر

شاید توجه کرده باشید که هر دو متدِ درون ConferenceController یک متغیر محیط Twig را به عنوان آرگومان می‌گیرند.بیایید به جای تزریق آن به هر متد، از تعدادی تزریق constructor استفاده کنیم (این باعث می‌شود که لیست آرگمان‌های متدها، کوتاه‌تر و حشو آن کمتر شود):

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -13,12 +13,19 @@ use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
 {
+  private $twig;
+
+  public function __construct(Environment $twig)
+  {
+    $this->twig = $twig;
+  }
+
   /**
   * @Route("/", name="homepage")
   */
-  public function index(Environment $twig, ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
+  public function index(ConferenceRepository $conferenceRepository): Response
   {
-    return new Response($twig->render('conference/index.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/index.html.twig', [
       'conferences' => $conferenceRepository->findAll(),
     ]));
   }
@@ -26,12 +33,12 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   /**
   * @Route("/conference/{id}", name="conference")
   */
-  public function show(Request $request, Environment $twig, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository): Response
   {
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

-    return new Response($twig->render('conference/show.html.twig', [
+    return new Response($this->twig->render('conference/show.html.twig', [
       'conference' => $conference,
       'comments' => $paginator,
       'previous' => $offset - CommentRepository::PAGINATOR_PER_PAGE,

 • « Previous گام 9: راه‌اندازی پشت صحنه‌ی مدیریتی
 • Next » گام 11: انشعاب کد

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.