گام 15: امن‌سازی پشت صحنه‌ی مدیریتی

5.0 version
Maintained

امن‌سازی پشت صحنه‌ی مدیریتی

رابط پشت صحنه‌ی مدیریتی، تنها باید توسط افراد مورد اعتماد قابل دستیابی باشد. امن‌سازی این قسمت از وبسایت، می‌تواند توسط کامپوننت امنیت سیمفونی تأمین گردد.

همچون Twig، کامپوننت امنیت نیز در حال حاضر از طریق وابستگی انتقالی نصب می‌باشد. بیایید آن را به صورت صریح به فایل composer.json متعلق به پروژه، بیافزاییم:

1
$ symfony composer req security

تعریف موجودیت کاربر

با وجود اینکه شرکت‌کنندگان نمی‌توانند در وب‌سایت برای خود حساب ایجاد کنند، می‌خواهیم یک سیستم احراز هویت کامل را برای مدیریت ایجاد کنیم. بنابراین تنها یک کاربر خواهیم داشت و آن مدیر وب‌سایت است.

اولین گام، تعریف یک موجودیت``User`` است. برای آنکه گیج نشوید، بیاید آن را Admin بنامیم.

برای ادغام موجودیت Admin با سیستم احراز هویت امنیت سیمفونی، این موجودیت باید الزامات خاصی را رعایت کند. برای مثال یک ویژگی password نیاز دارد.

برای ایجاد موجودیت Admin، به جای فرمان مرسوم make:entity از فرمان اختصاصی make:user استفاده کنید:

1
$ symfony console make:user Admin

به سوالات تعاملی پاسخ دهید: ما می‌خواهیم که موجودیت‌های مدیر توسط Doctrine ذخیره شوند (yes)، از username به عنوان نام نمایشی و منحصربه‌فرد مدیران استفاده می‌شود و هر کاربر یک رمزعبور خواهد داشت (yes).

کلاس تولیدشده، حاوی متدهایی مانند getRoles()، eraseCredentials() و تعدادی متد دیگر که برای سیستم احراز هویت سیمفونی لازم هستند، می‌باشد.

اگر می‌خواهید ویژگی‌های بیشتری را به کاربر Admin اضافه کنید، از فرمان make:entity استفاده کنید.

بیایید متد __toString() را اضافه کنیم چرا که EasyAdmin این متد را دوست دارد:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
--- a/src/Entity/Admin.php
+++ b/src/Entity/Admin.php
@@ -75,6 +75,11 @@ class Admin implements UserInterface
     return $this;
   }

+  public function __toString(): string
+  {
+    return $this->username;
+  }
+
   /**
   * @see UserInterface
   */

علاوه بر تولید موجودیت Admin، فرمان استفاده‌شده، پیکربندی امنیتی را نیز به‌روزرسانی کرده تا موجودیت به سیستم احراز هویت متصل و سیم‌کشی شود:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -1,7 +1,15 @@
 security:
+  encoders:
+    App\Entity\Admin:
+      algorithm: auto
+
   # https://symfony.com/doc/current/security.html#where-do-users-come-from-user-providers
   providers:
-    in_memory: { memory: null }
+    # used to reload user from session & other features (e.g. switch_user)
+    app_user_provider:
+      entity:
+        class: App\Entity\Admin
+        property: username
   firewalls:
     dev:
       pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/

ما اجازه می‌دهیم تا سیمفونی بهترین الگوریتم ممکن برای انکود کردن رمزعبور را انتخاب کند (که در طول زمان تکامل می‌یابد).

زمان تولید یک migration و سپس migrateکردن پایگاه‌داده است:

1
2
$ symfony console make:migration
$ symfony console doctrine:migrations:migrate -n

تولید رمزعبور برای کاربر مدیر

ما یک سیستم اختصاصی برای ایجاد حساب‌های مدیریتی توسعه نمی‌دهیم. دوباره یادآوری می‌کنیم که ما تنها یک مدیر خواهیم داشت. کاربری که وارد می‌شود، admin خواهد بود و نیاز داریم که رمزعبور را انکود کنیم.

هر چیزی که دوست دارید را به عنوان رمزعبور انتخاب کنید و فرمان زیر را برای تولید رمزعبور انکد‌شده اجرا کنید:

1
$ symfony console security:encode-password
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Symfony Password Encoder Utility
================================

 Type in your password to be encoded:
 >

 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Key        Value
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Encoder used    Symfony\Component\Security\Core\Encoder\MigratingPasswordEncoder
 Encoded password  $argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s
 ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ! [NOTE] Self-salting encoder used: the encoder generated its own built-in salt.


 [OK] Password encoding succeeded

ایجاد یک مدیر

درج کاربر مدیر از طریق یک بیانیه‌ی SQL:

1
2
3
$ symfony run psql -c "INSERT INTO admin (id, username, roles, password) \
 VALUES (nextval('admin_id_seq'), 'admin', '[\"ROLE_ADMIN\"]', \
 '\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=4,p=1\$BQG+jovPcunctc30xG5PxQ\$TiGbx451NKdo+g9vLtfkMy4KjASKSOcnNxjij4gTX1s')"

به escape کردن علامت $ در ستون رمزعبور توجه کنید؛ تمام آن‌ها را escape کنید!

پیکربندی احراز هویت امنیتی

حالا که کاربر مدیر داریم، می‌توانیم پشت صحنه‌ی مدیریتی را امن کنیم. سیمفونی از استراتژی‌های احراز هویت مختلفی پشتیبانی می‌کند. بیایید از روش کلاسیک و محبوب سیستم احراز هویت فرمی استفاده کنیم.

فرمان make:auth را اجرا کنید تا پیکربندی امنیت به‌روزرسانی و قالب ورود به سیستم تولید شده و همچنین یک احرازکننده‌ی هویت (authenticator) ایجاد شود:

1
$ symfony console make:auth

1 را انتخاب کنید تا یک احرازکننده‌ی هویت از نوع فرم ورود به سایت، تولید شود. کلاس احرازکننده‌ی هویت را AppAuthenticator و کنترلر را SecurityController بنامید. یک URL به شکل /logout تولید کنید (yes).

این فرمان پیکربندی امنیت را به‌روزرسانی می‌کند تا کلاس‌های تولیدشده سیم‌کشی شوند:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -16,6 +16,13 @@ security:
       security: false
     main:
       anonymous: lazy
+      guard:
+        authenticators:
+          - App\Security\AppAuthenticator
+      logout:
+        path: app_logout
+        # where to redirect after logout
+        # target: app_any_route

       # activate different ways to authenticate
       # https://symfony.com/doc/current/security.html#firewalls-authentication

همانطور که در خروجی فرمان اشاره شده است، لازم است که راهِ (route) درون متد onAuthenticationSuccess() را سفارشی‌سازی کنیم تا هنگامی که کاربر با موفقیت وارد می‌شود، به مسیر مورد نظرمان بازهدایت شود:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--- a/src/Security/AppAuthenticator.php
+++ b/src/Security/AppAuthenticator.php
@@ -96,8 +96,7 @@ class AppAuthenticator extends AbstractFormLoginAuthenticator implements Passwor
       return new RedirectResponse($targetPath);
     }

-    // For example : return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('some_route'));
-    throw new \Exception('TODO: provide a valid redirect inside '.__FILE__);
+    return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('easyadmin'));
   }

   protected function getLoginUrl()

نکته

از کجا بدانم که easyadmin، مسیر مربوط به EasyAdmin است؟ نمی‌دانم. اما من فرمان زیر را که وابستگی و ارتباط میان نامِ راه‌ها (route names) و مسیرها (paths) را نشان می‌دهد، اجرا کردم:

1
$ symfony console debug:router

افزودن قوانین کنترل مجوز‌‌های دسترسی

یک سیستم امنیتی از دو بخش تشکیل شده است: احراز هویت (authentication) و احراز مجوز (authorization). زمانی که کاربر مدیر را ایجاد می‌کردیم، به او نقش ROLE_ADMIN دادیم. بیایید بخش /admin را از طریق افزودن قانون به access_control، تنها به کاربرانی که این نقش را دارند محدود کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
--- a/config/packages/security.yaml
+++ b/config/packages/security.yaml
@@ -34,5 +34,5 @@ security:
   # Easy way to control access for large sections of your site
   # Note: Only the *first* access control that matches will be used
   access_control:
-    # - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
+    - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
     # - { path: ^/profile, roles: ROLE_USER }

قوانین access_control، به کمک regular expression‌ها دسترسی را محدود می‌کنند. زمانی که تلاشی برای دسترسی به URLای که با /admin شروع می‌شود، صورت می‌گیرد، سیستم امنیتی بررسی می‌کند که آیا کاربر واردشده دارای نقش ROLE_ADMIN هست یا نه.

احراز هویت از طریق فرم ورود به سایت

اگر تلاش کنید که به پشت صحنه‌ی مدیریتی دست پیدا کنید، باید به صفحه‌ی ورود به سایت بازهدایت شوید که در این صفحه از شما خواسته شده است که نام کاربری و رمزعبور را وارد نمایید:

به کمک admin و هر رمزعبوری که قبلاً انکود کرده‌اید، وارد شوید. اگر دقیقاً فرمان SQL من را کپی کرده باشید، رمزعبور admin است.

توجه کنید که باندل EasyAdmin، به صورت خودکار سیستم احراز هویت سیمفونی را تشخیص می‌دهد:

سعی کنید بر روی پیوند «Sign out» کلیک کنید. شما موفق شدید! یک پشت صحنه‌ی مدیریتی کاملاً امن.

توجه

اگر به یک سیستم احراز هویت با قابلیت‌های کامل نیاز دارید، به فرمان make:registration-form نگاهی بیاندازید.


 • « Previous گام 14: پذیرش بازخوردها از طریق فرم
 • Next » گام 16: جلوگیری از ارسال محتوای هرز (Spam) با کمک یک API

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.