گام 20: ارسال رایانامه به مدیران

5.0 version
Maintained

ارسال رایانامه به مدیران

مدیر جهت اطمینان از دریافت بازخورد باکیفیت، می‌بایست تمامی کامنت‌ها را تعدیل کند. زمانی که یک نظر در وضعیت ham یا potential_spam است، باید یک رایانامه به همراه دو پیوند به مدیر ارسال گردد: یک پیوند برای پذیرفتن کامنت و یکی برای ردکردن آن.

ابتدا کامپوننت سیمفونی Mailer را نصب نمایید:

1
$ symfony composer req mailer

تنظیم یک رایانامه برای مدیر

برای ذخیره‌سازی رایانامه‌ی مدیر، از یک پارامتر کانتینر استفاده نمایید. همچنین برای نمایش مقصود خود، اجازه می‌دهیم که این پارامتر از طریق یک متغیر محیط تنظیم گردد (در «دنیای واقعی» قاعدتاً نیازی به اینکار نیست). جهت تسهیلِ تزریق در سرویس‌هایی که می‌خواهند از رایانامه‌ی مدیر استفاده نمایند، یک تنظیم bind در کانتینر تعریف کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Put parameters here that don't need to change on each machine where the app is deployed
 # https://symfony.com/doc/current/best_practices/configuration.html#application-related-configuration
 parameters:
+  default_admin_email: [email protected]

 services:
   # default configuration for services in *this* file
@@ -13,6 +14,7 @@ services:
     bind:
       $photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"
       $akismetKey: "%env(AKISMET_KEY)%"
+      $adminEmail: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%"

   # makes classes in src/ available to be used as services
   # this creates a service per class whose id is the fully-qualified class name

یک متغیر محیط ممکن است قبل از استفاده «پردازش» شود. در اینجا، اگر متغیر محیط ADMIN_EMAIL وجود نداشته باشد، ما از پردازشگر default برای بازگرداندن مقدار پارامتر default_admin_email استفاده می‌کنیم.

ارسال یک رایانامه‌ی اعلان

برای ارسال یک رایانامه، می‌توانید از میان چندین کلاس انتزاعی، یکی را انتخاب نمایید؛ از Message، که پایین‌ترین سطح است، تا NotificationEmail، که بالاترین سطح به شمار می‌رود. احتمالا شما بیشتر از کلاس Email استفاده خواهید کرد، اما NotificationEmail یک انتخاب عالی برای رایانامه‌های داخلی می‌باشد.

بیایید در رسیدگی‌کننده‌ی پیغام، منطق اعتبارسنجی خودکار را جایگزین نماییم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -7,6 +7,8 @@ use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
 use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Psr\Log\LoggerInterface;
+use Symfony\Bridge\Twig\Mime\NotificationEmail;
+use Symfony\Component\Mailer\MailerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;
@@ -18,15 +20,19 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
   private $commentRepository;
   private $bus;
   private $workflow;
+  private $mailer;
+  private $adminEmail;
   private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, LoggerInterface $logger = null)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, string $adminEmail, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
     $this->commentRepository = $commentRepository;
     $this->bus = $bus;
     $this->workflow = $commentStateMachine;
+    $this->mailer = $mailer;
+    $this->adminEmail = $adminEmail;
     $this->logger = $logger;
   }

@@ -51,8 +57,13 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

       $this->bus->dispatch($message);
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
-      $this->workflow->apply($comment, $this->workflow->can($comment, 'publish') ? 'publish' : 'publish_ham');
-      $this->entityManager->flush();
+      $this->mailer->send((new NotificationEmail())
+        ->subject('New comment posted')
+        ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
+        ->from($this->adminEmail)
+        ->to($this->adminEmail)
+        ->context(['comment' => $comment])
+      );
     } elseif ($this->logger) {
       $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' => $comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
     }

مدخل اصلی برنامه، MailerInterface می‌باشد که اجازه می‌دهد تا send()، رایانامه‌ها را ارسال کند.

برای ارسال یک رایانامه، به یک ارسال‌کننده نیاز داریم (سربرگ From/Sender). به جای اینکه آن را صریحاً بر روی نمونه‌ی شیء Email تنظیم کنیم، آن را به صورت کلی تعریف می‌کنیم:

patch_file
1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/mailer.yaml
+++ b/config/packages/mailer.yaml
@@ -1,3 +1,5 @@
 framework:
   mailer:
     dsn: '%env(MAILER_DSN)%'
+    envelope:
+      sender: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%"

بسط قالب رایانامه‌ی اعلان

قالب رایانامه‌ی اعلان، از قالب پیشفرض رایانامه‌ی اعلان که همراه با سیمفونی است، ارث می‌برد:

templates/emails/comment_notification.html.twig
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
{% extends '@email/default/notification/body.html.twig' %}

{% block content %}
  Author: {{ comment.author }}<br />
  Email: {{ comment.email }}<br />
  State: {{ comment.state }}<br />

  <p>
    {{ comment.text }}
  </p>
{% endblock %}

{% block action %}
  <spacer size="16"></spacer>
  <button href="{{ url('review_comment', { id: comment.id }) }}">Accept</button>
  <button href="{{ url('review_comment', { id: comment.id, reject: true }) }}">Reject</button>
{% endblock %}

قالب تعدادی از بلوک‌ها را بازنویسی می‌کند تا پیغام رایانامه و برخی پیوند‌ها که به مدیر اجازه‌ی پذیرش یا رد کامنت را می‌دهد، سفارشی‌سازی کند. هر آرگمان راه (route) که یک پارامتر راه معتبر نباشد، به عنوان رشته‌ی پرس‌وجو (query string) اضافه می‌گردد (URL مربوط به رد کردن کامنت‌ها، به صورت /admin/comment/review/42?reject=true است).

قالب پیشفرض NotificationEmail، به جای HTML از Inky برای طراحی رایانامه استفاده می‌کند. این موضوع کمک می‌کند تا رایانامه‌های واکنشی‌ای (responsive) ایجاد شود که با اکثر کلاینت‌های رایانامه سازگار باشند.

برای داشتن حداکثر سازگاری با خواننده‌های رایانامه، قالب پایه‌ی اعلان، به صورت پیشفرض تمام stylesheetها را درون‌خط (inline) می‌کند (به کمک بسته‌ی CSS inliner).

این دو ویژگی، بخشی از افزونه‌های اختیاری Twig هستند که لازم است نصب شوند:

1
$ symfony composer req "twig/cssinliner-extra:^3" "twig/inky-extra:^3"

تولید URLهای مطلق (Absolute) در درون یک فرمان

در رایانامه‌ها، از آنجایی که به URLهای مطلق نیاز دارید، URLها را به جای path() با url() تولید کنید.

رایانامه در زمینه‌ی کنسول (console context) و از طریق رسیدگی‌کننده‌ی پیغام ارسال می‌شود. از آنجایی که در زمینه‌ی وب (web context)، ما شِما (scheme) و دامنه‌ی صفحه‌ی فعلی را می‌دانیم، تولید URLهای مطلق در این زمینه راحت‌تر است. اما در زمینه‌ی کنسول وضعیت چنین نیست.

برای استفاده‌ی صریح، شِما و نام دامنه را تعریف کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
--- a/config/services.yaml
+++ b/config/services.yaml
@@ -5,6 +5,11 @@
 # https://symfony.com/doc/current/best_practices/configuration.html#application-related-configuration
 parameters:
   default_admin_email: [email protected]
+  default_domain: '127.0.0.1'
+  default_scheme: 'http'
+
+  router.request_context.host: '%env(default:default_domain:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST)%'
+  router.request_context.scheme: '%env(default:default_scheme:SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_SCHEME)%'

 services:
   # default configuration for services in *this* file

هنگامی که از رابط خط فرمان symfony به صورت محلی استفاده می‌کنید، متغیرهای محیط SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_HOST و SYMFONY_DEFAULT_ROUTE_PORT بر اساس پیکربندی SymfonyCloud تعیین گردیده و به صورت خودکار تنظیم می‌شوند.

سیم‌کشی یک راه (Route) به یک کنترلر

راهِ review_comment هنوز وجود ندارد، بیایید یک کنترلر مدیر ایجاد کنیم تا به آن رسیدگی کند:

src/Controller/AdminController.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
namespace App\Controller;

use App\Entity\Comment;
use App\Message\CommentMessage;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Workflow\Registry;
use Twig\Environment;

class AdminController extends AbstractController
{
  private $twig;
  private $entityManager;
  private $bus;

  public function __construct(Environment $twig, EntityManagerInterface $entityManager, MessageBusInterface $bus)
  {
    $this->twig = $twig;
    $this->entityManager = $entityManager;
    $this->bus = $bus;
  }

  /**
   * @Route("/admin/comment/review/{id}", name="review_comment")
   */
  public function reviewComment(Request $request, Comment $comment, Registry $registry): Response
  {
    $accepted = !$request->query->get('reject');

    $machine = $registry->get($comment);
    if ($machine->can($comment, 'publish')) {
      $transition = $accepted ? 'publish' : 'reject';
    } elseif ($machine->can($comment, 'publish_ham')) {
      $transition = $accepted ? 'publish_ham' : 'reject_ham';
    } else {
      return new Response('Comment already reviewed or not in the right state.');
    }

    $machine->apply($comment, $transition);
    $this->entityManager->flush();

    if ($accepted) {
      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId()));
    }

    return $this->render('admin/review.html.twig', [
      'transition' => $transition,
      'comment' => $comment,
    ]);
  }
}

URL مربوط به بازبینی کامنت، با /admin/ آغاز می‌شود تا به کمک دیوارآتش تعریف‌شده در گام قبل از آن محافظت شود. مدیر باید احراز هویت شود تا بتواند به این منبع دسترسی پیدا کند.

Instead of creating a Response instance, we have used render(), a shortcut method provided by the AbstractController controller base class.

زمانی که بازبینی تمام شود، یک قالب کوتاه، از مدیر به خاطر تلاش سختش تشکر می‌کند:

templates/admin/review.html.twig
1
2
3
4
5
6
7
8
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block body %}
  <h2>Comment reviewed, thank you!</h2>

  <p>Applied transition: <strong>{{ transition }}</strong></p>
  <p>New state: <strong>{{ comment.state }}</strong></p>
{% endblock %}

استفاده از یک Mail Catcher

بیایید به جای استفاده از یک سرور SMTP «واقعی» یا یک فراهم‌کننده‌ی شخص ثالث برای ارسال رایانامه‌ها، از یک mail catcher استفاده کنیم. یک mail catcher، یک سرور SMTP فراهم می‌کند که رایانامه‌ها را به مقصد نمی‌رساند، بلکه آن‌ها را از طریق یک واسط وب در دسترس قرار می‌دهد:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/docker-compose.yaml
+++ b/docker-compose.yaml
@@ -16,3 +16,7 @@ services:
   rabbitmq:
     image: rabbitmq:3.7-management
     ports: [5672, 15672]
+
+  mailer:
+    image: schickling/mailcatcher
+    ports: [1025, 1080]

کانتینرها را خاموش و بازراه‌اندازی کنید تا mail catcher را اضافه کنیم:

1
2
$ docker-compose stop
$ docker-compose up -d
1
$ sleep 10

دسترسی به Webmail

می توانید webmail را از طریق ترمینال باز نمایید:

1
$ symfony open:local:webmail

یا از طریق نوار ابزار اشکال‌زدایی:

یک کامنت ثبت کنید، سپس باید یک رایانامه از طریق رابط webmail دریافت نمایید:

در رابط، بر روی عنوان رایانامه کلیک کرده و کامنت را هر طور که مناسب می‌دانید، پذیرش یا رد کنید:

اگر آن طور که باید کار نمی‌کند، لاگ‌های را با server:log` بررسی کنید:

مدیریت اسکریپت‌های طولانی‌اجرا (Long-Running)

داشتن اسکریپت‌های طولانی‌اجرا، به همراه خود رفتارهایی را می‌آورد که باید از آن آگاه باشید. در PHP و در مدلی که برای درخواست‌های HTTP استفاده می‌شود، هر درخواست با یک وضعیت پاک و جدید شروع می‌شود. بر خلاف این مدل، مصرف‌کننده‌ی پیغام به صورت مستمر در پس‌زمینه در حال اجرا است. هر رسیدگی به پیغام، وضعیت موجود را که شامل حافظه‌ی نهانگاه (cache) نیز هست، به ارث می‌برد. شما باید بررسی کنید که آیا سرویس‌های شما نیاز دارند که همین رفتار را داشته باشند یا خیر.

ارسال ناهمزمان رایانامه‌ها

رایانامه‌ای که در رسیدگی‌کننده به پیغام ارسال می‌شود، ممکن برای ارسال به زمان احتیاج داشته باشد یا حتی ممکن است که یک استثناء پرتاب کند. در صورتی که در طول رسیدگی به پیغام، استثناء پرتاب شود، بازتلاش انجام می شود. اما به جای بازتلاش برای مصرف پیغام، بهتر است که تنها برای ارسال رایانامه بازتلاش کنیم.

هم اکنون می‌دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم: پیغام رایانامه را به گذرگاه بفرستید.

یک نمونه MailerInterface بخش سخت کار را انجام می‌دهد: زمانی که گذرگاه تعریف شده است، به جای ارسال پیغام‌های رایانامه، آن‌ها را به گذرگاه اعزام می‌کند. کدتان نیازی به تغییر ندارد.

اما در حال حاضر، گذرگاه رایانامه‌ها را به صورت همزمان ارسال می‌کند، چرا که ما صفی که می‌خواهیم برای رایانامه‌ها استفاده شود را پیکربندی نکرده‌ایم. بیایید مجدداً از RabbitMQ استفاده کنیم:

patch_file
1
2
3
4
5
6
7
--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -19,3 +19,4 @@ framework:
     routing:
       # Route your messages to the transports
       App\Message\CommentMessage: async
+      Symfony\Component\Mailer\Messenger\SendEmailMessage: async

با اینکه ما از یک حامل یکسان (RabbitMQ) برای پیغام‌های کامنت و پیغام‌های رایانامه استفاده می‌کنیم، لازم نیست که حتماً اینطور باشد. شما می‌توانید تصمیم بگیرید که از یک حامل دیگر استفاده کنید تا مثلاً اولویت‌های متفاوتی را برای پیغام‌ها در نظر بگیرید. همچنین استفاده از حامل‌های متفاوت، می‌تواند این امکان را به شما بدهد که برای رسیدگی به پیغام‌های مختلف، ماشین‌های کارگر متفاوتی را داشته باشید.

آزمودن رایانامه‌ها

راه‌های زیادی برای آزمودن رایانامه‌ها وجود دارد.

اگر به ازای هر رایانامه یک کلاس بنویسید (مثلاً از طریق بسط دادن Email یا``TemplatedEmail``)، می‌توانید از آزمون‌های واحد استفاده کنید.

اما معمول‌ترین آزمون‌هایی که خواهید نوشت، آزمون‌های کارکردی‌ای هستند که بررسی می‌کنند که آیا یک عمل باعث ارسال رایانامه می‌شود یا خیر و احتمالاً اگر رایانامه‌ها پویا هستند، محتوای آن را می‌آزمایند.

سیمفونی دارای ادعاهایی (assertions) است که نوشتن این آزمون‌ها را آسان می‌کند:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
public function testMailerAssertions()
{
  $client = static::createClient();
  $client->request('GET', '/');

  $this->assertEmailCount(1);
  $event = $this->getMailerEvent(0);
  $this->assertEmailIsQueued($event);

  $email = $this->getMailerMessage(0);
  $this->assertEmailHeaderSame($email, 'To', '[email protected]');
  $this->assertEmailTextBodyContains($email, 'Bar');
  $this->assertEmailAttachmentCount($email, 1);
}

این ادعاها زمانی که رایانامه‌ها به صورت همزمان یا ناهمزمان ارسال می‌شوند، کار می‌کنند.

ارسال رایانامه در SymfonyCloud

پیکربندی خاصی برای SymfonyCloud وجود ندارد. تمام حساب‌ها دارای یک حساب SendGrid هستند که به صورت خودکار برای ارسال رایانامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شما هنوز نیاز دارید که پیکربندی SymfonyCloud را به‌‌روزرسانی کنید تا افزونه‌ی PHP با نام xsl را شامل شود که برای Inky مورد نیاز است:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -4,6 +4,7 @@ type: php:7.4

 runtime:
   extensions:
+    - xsl
     - amqp
     - redis
     - pdo_pgsql

توجه

محض احتیاط، رایانامه‌ها به صورت پیشفرض تنها در شاخه‌ی master ارسال می‌گردند. اگر می‌دانید که دارید چه کاری انجام می‌دهید، صریحاً SMTP را در شاخه‌های non-master فعال کنید:

1
$ symfony env:setting:set email on

 • « Previous گام 19: تصمیم‌گیری با یک جریان‌کار
 • Next » گام 21: نهان‌سازی به منظور افزایش کارایی

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.