گام 23: تغییر اندازه‌ی تصاویر

5.0 version
Maintained

تغییر اندازه‌ی تصاویر

در طراحی صفحه‌ی کنفرانس، اندازه تصاویر به ۲۰۰ در ۱۵۰ پیکسل محدود شده است. پس بهینه‌سازی و کاهش حجم تصاویر درصورتی که نسخه‌ی اصلی بارگذاری‌شده از حدود تعیین‌شده بیشتر باشد چه می‌شود؟

این یک کار فوق‌العاده است که می‌تواند به جریان‌کار کامنت اضافه شود. احتمالاً درست پس از اعتبارسنجی کامنت و قبل از انتشار آن.

بیایید یک وضعیت جدید ready و یک تحول optimize اضافه کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/config/packages/workflow.yaml
+++ b/config/packages/workflow.yaml
@@ -16,6 +16,7 @@ framework:
         - potential_spam
         - spam
         - rejected
+        - ready
         - published
       transitions:
         accept:
@@ -29,13 +30,16 @@ framework:
           to:  spam
         publish:
           from: potential_spam
-          to:  published
+          to:  ready
         reject:
           from: potential_spam
           to:  rejected
         publish_ham:
           from: ham
-          to:  published
+          to:  ready
         reject_ham:
           from: ham
           to:  rejected
+        optimize:
+          from: ready
+          to:  published

ارائه‌ی بصری پیکربندی جریان‌کار جدید را تولید کنید تا تصدیق نمایید که همان چیزی است که می‌خواهید:

1
$ symfony console workflow:dump comment | dot -Tpng -o workflow.png
../_images/workflow-final.png

بهینه‌سازی تصاویر با Imagine

بهینه‌سازی تصاویر به لطف GD (بررسی کنید که افزونه‌ی GD در نصب محلی PHP فعال باشد) و Imagine انجام می‌گردد:

1
$ symfony composer req "imagine/imagine:^1.2"

تغییر اندازه‌ی تصاویر می‌تواند به کمک کلاس سرویس زیر انجام شود:

src/ImageOptimizer.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
namespace App;

use Imagine\Gd\Imagine;
use Imagine\Image\Box;

class ImageOptimizer
{
  private const MAX_WIDTH = 200;
  private const MAX_HEIGHT = 150;

  private $imagine;

  public function __construct()
  {
    $this->imagine = new Imagine();
  }

  public function resize(string $filename): void
  {
    list($iwidth, $iheight) = getimagesize($filename);
    $ratio = $iwidth / $iheight;
    $width = self::MAX_WIDTH;
    $height = self::MAX_HEIGHT;
    if ($width / $height > $ratio) {
      $width = $height * $ratio;
    } else {
      $height = $width / $ratio;
    }

    $photo = $this->imagine->open($filename);
    $photo->resize(new Box($width, $height))->save($filename);
  }
}

ما پس از بهینه‌سازی تصاویر، فایل جدید را در همان مکان تصویر اصلی ذخیره می‌کنیم. البته شما ممکن است بخواهید تصویر اصلی را نگه‌دارید.

افزودن یک گام جدید در جریان‌کار

جریان‌کار را اصلاح کنید تا به یک وضعیت جدید رسیدگی کند:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -2,6 +2,7 @@

 namespace App\MessageHandler;

+use App\ImageOptimizer;
 use App\Message\CommentMessage;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
@@ -21,10 +22,12 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
   private $bus;
   private $workflow;
   private $mailer;
+  private $imageOptimizer;
   private $adminEmail;
+  private $photoDir;
   private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, string $adminEmail, LoggerInterface $logger = null)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
@@ -32,7 +35,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
     $this->bus = $bus;
     $this->workflow = $commentStateMachine;
     $this->mailer = $mailer;
+    $this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
     $this->adminEmail = $adminEmail;
+    $this->photoDir = $photoDir;
     $this->logger = $logger;
   }

@@ -64,6 +69,12 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
         ->to($this->adminEmail)
         ->context(['comment' => $comment])
       );
+    } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
+      if ($comment->getPhotoFilename()) {
+        $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());
+      }
+      $this->workflow->apply($comment, 'optimize');
+      $this->entityManager->flush();
     } elseif ($this->logger) {
       $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' => $comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
     }

توجه کنید که $photoDir به صورت خودکار تزریق شده است، چرا که ما یک اتصال (bind) کانتینر بر روی نام این متغیر تعریف کردیم:

config/packages/services.yaml
1
2
3
4
services:
  _defaults:
    bind:
      $photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"

ذخیره‌ی داده‌های بارگذاری‌شده در محیط عمل‌آوری

ما در حال حاضر یک پوشه‌ی مخصوص قابل خواندن و نوشتن برای فایل‌های باگذاری‌شده در .symfony.cloud.yaml تعریف کرده‌ایم. اما mount آن محلی است. اگر می‌خواهیم که کانتینر وب و کارگر مصرف‌کننده‌ی پیغام، قادر به دسترسی به همین mount مشترک باشند، لازم است که یک سرویس فایل ایجاد کنیم:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -19,3 +19,7 @@ varnish:
     vcl: !include
       type: string
       path: config.vcl
+
+files:
+  type: network-storage:1.0
+  disk: 256

از آن به عنوان پوشه‌ی بارگذاری تصاویر استفاده کنید:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -41,7 +41,7 @@ web:

 mounts:
   "/var": { source: local, source_path: var }
-  "/public/uploads": { source: local, source_path: uploads }
+  "/public/uploads": { source: service, service: files, source_path: uploads }

 hooks:
   build: |

انجام کارهای اخیر باید برای کارکردن قابلیت‌ها در محیط عمل‌آوری کافی باشد.


 • « Previous گام 22: زیباسازی رابط کاربری با Webpack
 • Next » گام 24: اجرای وظایف زمانبندی‌شده (Cron-Jobs)

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.