Etap 24: Harmonogram zadań (ang. cron)

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Harmonogram zadań (ang. cron)

Harmonogram zadań jest bardzo przydatny do wykonywania cyklicznych operacji, np. zadań konserwacyjnych, ponieważ uruchamiane są one według harmonogramu i pracują przez krótki okres czasu, inaczej niż w przypadku wywoływania robotników (ang. workers).

Czyszczenie komentarzy

Komentarze oznaczone jako spam lub odrzucone w panelu administracyjnym są przechowywane w bazie danych, ponieważ w przyszłości może zajść potrzeba ich ponownej weryfikacji. Po pewnym czasie powinny raczej zostać usunięte. Wystarczające wydaje się przechowywanie ich przez tydzień od momentu utworzenia.

W repozytorium komentarzy utwórz kilka przydatnych metod, które pozwolą nam na pobranie listy odrzuconych komentarzy, policzenie ich oraz ich całkowite usunięcie:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
--- a/src/Repository/CommentRepository.php
+++ b/src/Repository/CommentRepository.php
@@ -6,6 +6,7 @@ use App\Entity\Comment;
 use App\Entity\Conference;
 use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
 use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
+use Doctrine\ORM\QueryBuilder;
 use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;

 /**
@@ -16,6 +17,8 @@ use Doctrine\ORM\Tools\Pagination\Paginator;
 */
 class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
 {
+  private const DAYS_BEFORE_REJECTED_REMOVAL = 7;
+
   public const PAGINATOR_PER_PAGE = 2;

   public function __construct(ManagerRegistry $registry)
@@ -23,6 +26,29 @@ class CommentRepository extends ServiceEntityRepository
     parent::__construct($registry, Comment::class);
   }

+  public function countOldRejected(): int
+  {
+    return $this->getOldRejectedQueryBuilder()->select('COUNT(c.id)')->getQuery()->getSingleScalarResult();
+  }
+
+  public function deleteOldRejected(): int
+  {
+    return $this->getOldRejectedQueryBuilder()->delete()->getQuery()->execute();
+  }
+
+  private function getOldRejectedQueryBuilder(): QueryBuilder
+  {
+    return $this->createQueryBuilder('c')
+      ->andWhere('c.state = :state_rejected or c.state = :state_spam')
+      ->andWhere('c.createdAt < :date')
+      ->setParameters([
+        'state_rejected' => 'rejected',
+        'state_spam' => 'spam',
+        'date' => new \DateTime(-self::DAYS_BEFORE_REJECTED_REMOVAL.' days'),
+      ])
+    ;
+  }
+
   public function getCommentPaginator(Conference $conference, int $offset): Paginator
   {
     $query = $this->createQueryBuilder('c')

Wskazówka

W przypadku bardziej złożonych zapytań, czasami przydatne jest zapoznanie się z wygenerowanymi instrukcjami SQL (można je znaleźć w logach oraz w profilerze, w zakładce Doctrine).

Korzystanie ze stałych zawartych w klasach, parametrów kontenera i zmiennych środowiskowych.

Siedem dni? Mogliśmy wybrać inną liczbę, może 10 albo 20. Ta liczba może zmieniać się z upływem czasu. Zdecydowaliśmy się przechowywać ją jako stałą w klasie, ale moglibyśmy przechowywać ją również jako parametr w kontenerze a nawet zdefiniować jako zmienną środowiskową.

Oto kilka zasad decydujących o tym, jakiej abstrakcji użyć:

 • Jeśli wartość zaliczana jest do tzw. danych wrażliwych, takich jak hasła czy klucze API, użyj magazynu danych poufnych (ang. secret storage) Symfony lub sejfu (ang. vault);
 • Jeśli wartość jest dynamiczna i chcesz ją zmienić bez ponownego wdrażania aplikacji, użyj zmiennej środowiskowej;
 • Jeśli wartość może być różna w różnych środowiskach, należy użyć parametru kontenera;
 • W pozostałych przypadkach przechowuj tę wartość w kodzie, np. jako stałą w klasie.

Tworzenie komendy wiersza poleceń

Usuwanie starych komentarzy to działanie idealne do wykorzystania harmonogramu zadań. Powinno się to odbywać regularnie, a niewielkie opóźnienie nie ma większego znaczenia.

Utwórz komendę linii poleceń o nazwie app:comment:cleanup przez utworzenie pliku src/Command/CommentCleanupCommand.php:

src/Command/CommentCleanupCommand.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
namespace App\Command;

use App\Repository\CommentRepository;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Style\SymfonyStyle;

class CommentCleanupCommand extends Command
{
  private $commentRepository;

  protected static $defaultName = 'app:comment:cleanup';

  public function __construct(CommentRepository $commentRepository)
  {
    $this->commentRepository = $commentRepository;

    parent::__construct();
  }

  protected function configure()
  {
    $this
      ->setDescription('Deletes rejected and spam comments from the database')
      ->addOption('dry-run', null, InputOption::VALUE_NONE, 'Dry run')
    ;
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
  {
    $io = new SymfonyStyle($input, $output);

    if ($input->getOption('dry-run')) {
      $io->note('Dry mode enabled');

      $count = $this->commentRepository->countOldRejected();
    } else {
      $count = $this->commentRepository->deleteOldRejected();
    }

    $io->success(sprintf('Deleted "%d" old rejected/spam comments.', $count));

    return 0;
  }
}

Wszystkie polecenia naszej aplikacji są zarejestrowane wraz z tymi wbudowanymi w Symfony i są dostępne poprzez symfony console. Ponieważ liczba dostępnych poleceń może być duża, grupuj je w przestrzeniach nazw. Zgodnie z konwencją, polecenia aplikacji powinny być przechowywane w przestrzeni nazw app. Możesz również tworzyć dowolną liczbę „podprzestrzeni” poprzez rozdzielenie ich dwukropkiem (:).

Komenda linii poleceń dostaje wejście (argumenty i opcje przekazywane do komendy) oraz możesz użyć wyjścia w celu wyświetlenia danych w konsoli.

Wyczyść bazę danych uruchamiając polecenie:

1
$ symfony console app:comment:cleanup

Konfigurowanie harmonogramu zadań w usłudze SymfonyCloud

Jedną z zalet SymfonyCloud jest to, że większość konfiguracji jest przechowywana w jednym pliku: .symfony.cloud.yaml. Kontenery serwisów, robotnicy czy zadania z harmonogramu są opisane razem, aby ułatwić zarządzanie nimi:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -52,6 +52,15 @@ hooks:

     (>&2 symfony-deploy)

+crons:
+  comment_cleanup:
+    # Cleanup every night at 11.50 pm (UTC).
+    spec: '50 23 * * *'
+    cmd: |
+      if [ "$SYMFONY_BRANCH" = "master" ]; then
+        croncape symfony console app:comment:cleanup
+      fi
+
 workers:
   messages:
     commands:

Sekcja crons definiuje wszystkie zadania z harmonogramu. Każde zadanie działa zgodnie z planem spec.

Narzędzie croncape monitoruje wykonanie polecenia i wysyła wiadomość e-mail na adresy zdefiniowane w zmiennej środowiskowej MAILTO, jeśli polecenie zwróci kod inny niż 0.

Skonfiguruj zmienną środowiskową MAILTO:

1
$ symfony var:set MAILTO=[email protected]

Możesz wymusić uruchomienie procesu harmonogramu zadań ze swojego lokalnego środowiska:

1
$ symfony cron comment_cleanup

Zauważ, że harmonogramy zadań są ustawione na wszystkich gałęziach SymfonyCloud. Jeśli nie chcesz uruchamiać niektórych z nich na środowiskach nieprodukcyjnych, sprawdź zmienną środowiskową $SYMFONY_BRANCH:

1
2
3
if [ "$SYMFONY_BRANCH" = "master" ]; then
  croncape symfony app:invoices:send
fi

 • « Previous Etap 23: Zmienianie rozmiaru obrazów
 • Next » Etap 25: Powiadamianie na wszystkie możliwe sposoby

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.