Etap 27: Budowa aplikacji jednostronicowej (ang. single-page application, SPA)

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Budowa aplikacji jednostronicowej (ang. single-page application, SPA)

Większość komentarzy zostanie dodana podczas trwania konferencji, na którą część uczestników nie zabierze laptopa, ale prawdopodobnie będą mieć ze sobą smartfon. A gdyby tak utworzyć aplikację mobilną pozwalającą szybko sprawdzić komentarze z konferencji?

Jednym ze sposobów na stworzenie takiej aplikacji mobilnej jest zbudowanie aplikacji jednostronicowej (SPA) opartej o JavaScript. SPA działa lokalnie, może korzystać z lokalnej pamięci masowej, może wysłać żądanie (ang. request) do zdalnego API HTTP i może wykorzystać mechanizmy service workers do stworzenia niemalże natywnego doświadczenia.

Tworzenie aplikacji

Do stworzenia aplikacji mobilnej wykorzystamy Preact i Symfony Encore. Preact jest małym i efektywnym frameworkiem, dobrze pasującym do SPA dla księgi gości.

Aby zarówno strona internetowa, jak i SPA były spójne, wykorzystamy ponownie arkusze stylów Sass naszej strony internetowej w aplikacji mobilnej.

Utwórz aplikację SPA w katalogu spa i skopiuj arkusze stylów strony internetowej:

1
2
3
$ mkdir -p spa/src spa/public spa/assets/styles
$ cp assets/styles/*.scss spa/assets/styles/
$ cd spa

Informacja

Stworzyliśmy katalog public, ponieważ będziemy głównie używać SPA poprzez przeglądarkę. Mogliśmy go nazwać build, gdybyśmy chcieli zbudować tylko aplikację mobilną.

Dodatkowo, dodaj plik .gitignore:

.gitignore
1
2
3
4
5
6
/node_modules/
/public/
/npm-debug.log
/yarn-error.log
# used later by Cordova
/app/

Utwórz plik package.json (odpowiednik composer.json dla JavaScript):

1
$ yarn init -y

Teraz dodaj kilka wymaganych zależności:

1
$ yarn add @symfony/webpack-encore @babel/core @babel/preset-env babel-preset-preact preact html-webpack-plugin bootstrap

Ostatnim krokiem w konfiguracji jest utworzenie pliku konfiguracyjnego Webpack Encore:

webpack.config.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

Encore
  .setOutputPath('public/')
  .setPublicPath('/')
  .cleanupOutputBeforeBuild()
  .addEntry('app', './src/app.js')
  .enablePreactPreset()
  .enableSingleRuntimeChunk()
  .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
;

module.exports = Encore.getWebpackConfig();

Tworzenie szablonu głównego SPA

Czas na utworzenie początkowego szablonu, w którym Preact będzie renderował aplikację:

src/index.ejs
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width" />

  <title>Conference Guestbook application</title>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
</body>
</html>

Element <div> to miejsce, w którym aplikacja będzie renderowana przez JavaScript. Oto pierwsza wersja kodu, która wyświetla widok „Hello World”:

src/app.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
import {h, render} from 'preact';

function App() {
  return (
    <div>
      Hello world!
    </div>
  )
}

render(<App />, document.getElementById('app'));

Ostatnia linia rejestruje funkcję App() na elemencie #app strony HTML.

Wszystko jest już gotowe!

Uruchomienie SPA w przeglądarce

Ponieważ aplikacja ta jest niezależna od głównej strony internetowej, musimy uruchomić kolejny serwer WWW:

1
$ symfony server:stop
1
$ symfony server:start -d --passthru=index.html

Flaga --passthru mówi serwerowi WWW, aby przekazywał wszystkie żądania HTTP do pliku public/index.html (jest to domyślny katalog główny serwera WWW). Strona ta jest zarządzana przez aplikację Preact i otrzymuje stronę do renderowania poprzez historię „przeglądarki”.

Aby skompilować pliki CSS i JavaScript, uruchom yarn:

1
$ yarn encore dev

Otwórz SPA w przeglądarce:

1
$ symfony open:local

I spójrz na naszą SPA „hello world”:

Dodanie routera do obsługi stanu aplikacji

Obecnie SPA nie jest w stanie obsługiwać różnych stron. Aby zaimplementować kilka stron, potrzebujemy routera, tak jak w przypadku Symfony. Użyjemy preact-router. Pobiera adres URL jako wejście i dopasowuje komponent Preact, który ma wyświetlić.

Zainstaluj preact-router:

1
$ yarn add preact-router

Utwórz stronę główną (komponent Preact):

src/pages/home.js
1
2
3
4
5
6
7
import {h} from 'preact';

export default function Home() {
  return (
    <div>Home</div>
  );
};

I kolejną stronę dla konferencji:

src/pages/conference.js
1
2
3
4
5
6
7
import {h} from 'preact';

export default function Conference() {
  return (
    <div>Conference</div>
  );
};

Zamień div „Hello World” na komponent Router:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,9 +1,22 @@
 import {h, render} from 'preact';
+import {Router, Link} from 'preact-router';
+
+import Home from './pages/home';
+import Conference from './pages/conference';

 function App() {
   return (
     <div>
-      Hello world!
+      <header>
+        <Link href="/">Home</Link>
+        <br />
+        <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+      </header>
+
+      <Router>
+        <Home path="/" />
+        <Conference path="/conference/:slug" />
+      </Router>
     </div>
   )
 }

Przebuduj aplikację:

1
$ yarn encore dev

Jeśli odświeżysz aplikację w przeglądarce, możesz teraz kliknąć na „Home” i odnośniki do konferencji. Zauważ, że adres URL przeglądarki i przyciski „wstecz/dalej” przeglądarki działają tak, jak tego oczekujemy.

Stylowanie SPA

Jeśli chodzi o stronę internetową, dodajmy kompilator Sass:

1
$ yarn add node-sass sass-loader

Włącz kompilator Sass w Webpacku i dodaj referencję do arkusza stylów:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -1,3 +1,5 @@
+import '../assets/styles/app.scss';
+
 import {h, render} from 'preact';
 import {Router, Link} from 'preact-router';

--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -7,6 +7,7 @@ Encore
   .cleanupOutputBeforeBuild()
   .addEntry('app', './src/app.js')
   .enablePreactPreset()
+  .enableSassLoader()
   .enableSingleRuntimeChunk()
   .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
 ;

Możemy teraz zaktualizować aplikację, aby móc korzystać z arkuszy stylów:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -9,10 +9,20 @@ import Conference from './pages/conference';
 function App() {
   return (
     <div>
-      <header>
-        <Link href="/">Home</Link>
-        <br />
-        <Link href="/conference/amsterdam2019">Amsterdam 2019</Link>
+      <header className="header">
+        <nav className="navbar navbar-light bg-light">
+          <div className="container">
+            <Link className="navbar-brand mr-4 pr-2" href="/">
+              &#128217; Guestbook
+            </Link>
+          </div>
+        </nav>
+
+        <nav className="bg-light border-bottom text-center">
+          <Link className="nav-conference" href="/conference/amsterdam2019">
+            Amsterdam 2019
+          </Link>
+        </nav>
       </header>

       <Router>

Ponownie przebuduj aplikację:

1
$ yarn encore dev

Teraz możesz cieszyć się w pełni ostylowaną SPA:

Pobieranie danych z API

Struktura aplikacji Preact została już utworzona: Preact Router obsługuje stany stron – wliczając w to parametr ze slugiem konferencji – a główny arkusz stylów aplikacji jest używany do stylowania SPA.

Aby SPA była dynamiczna, musimy pobrać dane z API poprzez połączenia HTTP.

Skonfiguruj Webpack, aby udostępnić zmienną środowiskową punktu końcowego (ang. endpoint) API:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
--- a/webpack.config.js
+++ b/webpack.config.js
@@ -1,3 +1,4 @@
+const webpack = require('webpack');
 const Encore = require('@symfony/webpack-encore');
 const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

@@ -10,6 +11,9 @@ Encore
   .enableSassLoader()
   .enableSingleRuntimeChunk()
   .addPlugin(new HtmlWebpackPlugin({ template: 'src/index.ejs', alwaysWriteToDisk: true }))
+  .addPlugin(new webpack.DefinePlugin({
+    'ENV_API_ENDPOINT': JSON.stringify(process.env.API_ENDPOINT),
+  }))
 ;

 module.exports = Encore.getWebpackConfig();

Zmienna środowiskowa``API_ENDPOINT`` powinna wskazywać na serwer strony internetowej, na którym znajduje się punkt końcowy (ang. endpoint) API pod /api. Skonfigurujemy go prawidłowo, kiedy niebawem uruchomimy yarn encore.

Utwórz plik api.js, który obsłuży pobieranie danych z API:

src/api/api.js
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
function fetchCollection(path) {
  return fetch(ENV_API_ENDPOINT + path).then(resp => resp.json()).then(json => json['hydra:member']);
}

export function findConferences() {
  return fetchCollection('api/conferences');
}

export function findComments(conference) {
  return fetchCollection('api/comments?conference='+conference.id);
}

Teraz można dostosować nagłówek i główny komponent:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
--- a/src/app.js
+++ b/src/app.js
@@ -2,11 +2,23 @@ import '../assets/styles/app.scss';

 import {h, render} from 'preact';
 import {Router, Link} from 'preact-router';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';

+import {findConferences} from './api/api';
 import Home from './pages/home';
 import Conference from './pages/conference';

 function App() {
+  const [conferences, setConferences] = useState(null);
+
+  useEffect(() => {
+    findConferences().then((conferences) => setConferences(conferences));
+  }, []);
+
+  if (conferences === null) {
+    return <div className="text-center pt-5">Loading...</div>;
+  }
+
   return (
     <div>
       <header className="header">
@@ -19,15 +31,17 @@ function App() {
         </nav>

         <nav className="bg-light border-bottom text-center">
-          <Link className="nav-conference" href="/conference/amsterdam2019">
-            Amsterdam 2019
-          </Link>
+          {conferences.map((conference) => (
+            <Link className="nav-conference" href={'/conference/'+conference.slug}>
+              {conference.city} {conference.year}
+            </Link>
+          ))}
         </nav>
       </header>

       <Router>
-        <Home path="/" />
-        <Conference path="/conference/:slug" />
+        <Home path="/" conferences={conferences} />
+        <Conference path="/conference/:slug" conferences={conferences} />
       </Router>
     </div>
   )
--- a/src/pages/home.js
+++ b/src/pages/home.js
@@ -1,7 +1,28 @@
 import {h} from 'preact';
+import {Link} from 'preact-router';
+
+export default function Home({conferences}) {
+  if (!conferences) {
+    return <div className="p-3 text-center">No conferences yet</div>;
+  }

-export default function Home() {
   return (
-    <div>Home</div>
+    <div className="p-3">
+      {conferences.map((conference)=> (
+        <div className="card border shadow-sm lift mb-3">
+          <div className="card-body">
+            <div className="card-title">
+              <h4 className="font-weight-light">
+                {conference.city} {conference.year}
+              </h4>
+            </div>
+
+            <Link className="btn btn-sm btn-blue stretched-link" href={'/conference/'+conference.slug}>
+              View
+            </Link>
+          </div>
+        </div>
+      ))}
+    </div>
   );
-};
+}

Na koniec, Preact Router przekazuje symbol zastępczy (ang. placeholder) „slug” do komponentu Conference jako atrybut. Użyj go do wyświetlania właściwej konferencji i jej komentarzy, ponownie korzystając z API i przystosuj renderowanie do korzystania z danych API:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
--- a/src/pages/conference.js
+++ b/src/pages/conference.js
@@ -1,7 +1,48 @@
 import {h} from 'preact';
+import {findComments} from '../api/api';
+import {useState, useEffect} from 'preact/hooks';
+
+function Comment({comments}) {
+  if (comments !== null && comments.length === 0) {
+    return <div className="text-center pt-4">No comments yet</div>;
+  }
+
+  if (!comments) {
+    return <div className="text-center pt-4">Loading...</div>;
+  }
+
+  return (
+    <div className="pt-4">
+      {comments.map(comment => (
+        <div className="shadow border rounded-lg p-3 mb-4">
+          <div className="comment-img mr-3">
+            {!comment.photoFilename ? '' : (
+              <a href={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/photos/'+comment.photoFilename} target="_blank">
+                <img src={ENV_API_ENDPOINT+'uploads/photos/'+comment.photoFilename} />
+              </a>
+            )}
+          </div>
+
+          <h5 className="font-weight-light mt-3 mb-0">{comment.author}</h5>
+          <div className="comment-text">{comment.text}</div>
+        </div>
+      ))}
+    </div>
+  );
+}
+
+export default function Conference({conferences, slug}) {
+  const conference = conferences.find(conference => conference.slug === slug);
+  const [comments, setComments] = useState(null);
+
+  useEffect(() => {
+    findComments(conference).then(comments => setComments(comments));
+  }, [slug]);

-export default function Conference() {
   return (
-    <div>Conference</div>
+    <div className="p-3">
+      <h4>{conference.city} {conference.year}</h4>
+      <Comment comments={comments} />
+    </div>
   );
-};
+}

SPA musi teraz znać adres URL do naszego API, dzięki zmiennej środowiskowej API_ENDPOINT. Ustaw ją na adres URL serwera WWW API (działający w katalogu ..):

1
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn encore dev

Możesz też uruchomić w tle:

1
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` symfony run -d --watch=webpack.config.js yarn encore dev --watch

Aplikacja w przeglądarce powinna teraz działać poprawnie:

Wow! Mamy teraz w pełni funkcjonalną SPA z routerem i prawdziwymi danymi. Moglibyśmy rozwinąć aplikację Preact dalej, jeśli chcemy, ale na tą chwilę działa świetnie.

Wdrażanie SPA w środowisku produkcyjnym

SymfonyCloud pozwala na wdrażanie wielu aplikacji w jednym projekcie. Dodanie kolejnej aplikacji można wykonać poprzez utworzenie pliku .symfony.cloud.yaml w dowolnym podkatalogu. Utwórz taki plik w katalogu spa/ o nazwie spa:

.symfony.cloud.yaml
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
name: spa

type: php:8.0
size: S

build:
  flavor: none

web:
  commands:
    start: sleep
  locations:
    "/":
      root: "public"
      index:
        - "index.html"
      scripts: false
      expires: 10m

hooks:
  build: |
    set -x -e

    curl -s https://get.symfony.com/cloud/configurator | (>&2 bash)
    (>&2
      unset NPM_CONFIG_PREFIX
      export NVM_DIR=${SYMFONY_APP_DIR}/.nvm

      yarn-install

      set +x && . "${SYMFONY_APP_DIR}/.nvm/nvm.sh" && set -x

      yarn encore prod
    )

Edytuj plik .symfony/routes.yaml w celu przekierowania subdomeny spa. do aplikacji spa przechowywanej w katalogu głównym projektu:

1
$ cd ../
patch_file
1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/.symfony/routes.yaml
+++ b/.symfony/routes.yaml
@@ -1,2 +1,5 @@
+"https://spa.{all}/": { type: upstream, upstream: "spa:http" }
+"http://spa.{all}/": { type: redirect, to: "https://spa.{all}/" }
+
 "https://{all}/": { type: upstream, upstream: "varnish:http", cache: { enabled: false } }
 "http://{all}/": { type: redirect, to: "https://{all}/" }

Konfigurowanie CORS dla SPA

Wdrożony teraz kod nie zadziała, gdyż żądanie do API zostałoby zablokowane przez przeglądarkę. Musimy wyraźnie zezwolić SPA na dostęp do API. Pobierz bieżącą nazwę domeny, w której znajduje się Twoja aplikacja:

1
$ symfony env:urls --first

Zdefiniuj zmienną środowiskową CORS_ALLOW_ORIGIN:

1
$ symfony var:set "CORS_ALLOW_ORIGIN=^`symfony env:urls --first | sed 's#/$##' | sed 's#https://#https://spa.#'`$"

Jeśli twoja domena to https://master-5szvwec-hzhac461b3a6o.eu.s5y.io/, komenda sed przekonwertuje ją do https://spa.master-5szvwec-hzhac461b3a6o.eu.s5y.io.

Musimy również ustawić zmienną środowiskową API_ENDPOINT:

1
$ symfony var:set API_ENDPOINT=`symfony env:urls --first`

Zatwierdź (ang. commit) i wdróż (ang. deploy) zmiany:

1
2
3
$ git add .
$ git commit -a -m'Add the SPA application'
$ symfony deploy

Uzyskaj dostęp do SPA w przeglądarce, przekazując nazwę aplikacji w parametrze:

1
$ symfony open:remote --app=spa

Używanie narzędzia Cordova do budowy aplikacji na smartfony

Apache Cordova jest narzędziem budującym wieloplatformowe aplikacje na smartfony. I dobra wiadomość jest taka, że może skorzystać z właśnie stworzonej przez nas SPA.

Zainstaluj Cordovę:

1
2
$ cd spa
$ yarn global add cordova

Informacja

Musisz również zainstalować Android SDK. Ta sekcja wspomina tylko o Androidzie, ale Cordova działa na wszystkich platformach mobilnych, w tym iOS.

Stwórz strukturę katalogów aplikacji:

1
$ ~/.yarn/bin/cordova create app

I wygeneruj aplikację dla systemu Android:

1
2
3
$ cd app
$ ~/.yarn/bin/cordova platform add android
$ cd ..

To wszystko, czego potrzebujesz. Teraz możesz zbudować pliki produkcyjne i przenieść je do Cordovy:

1
2
3
4
$ API_ENDPOINT=`symfony var:export SYMFONY_PROJECT_DEFAULT_ROUTE_URL --dir=..` yarn encore production
$ rm -rf app/www
$ mkdir -p app/www
$ cp -R public/ app/www

Uruchom aplikację na smartfonie lub emulatorze:

1
$ ~/.yarn/bin/cordova run android

 • « Previous Etap 26: Udostępnianie API za pomocą biblioteki API Platform
 • Next » Etap 28: Lokalizacja aplikacji

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.