SymfonyWorld Online 2021 Winter Edition December 9 – 10, 2021 100% Online 25 talks and 10 workshops
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Rozdział 2 - Walidacja formularza

W rozdziale 1 dowiedzieliśmy się, jak tworzyć i wyświetlać podstawowy formularz kontaktowy. W tym rozdziale dowiesz się, jak efektywnie walidować formularz.

Zanim zaczniemy

Formularz kontaktowy w Rozdziale 1, nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny. Co się dzieje jeżeli użytkownik poda nieprawidłowy adres e-mail lub wiadomość użytkownika jest pusta? W takich przypadkach chcemy wyświetlać komunikaty o błędach, informujące użytkownika o koniecznych poprawkach, jak pokazano na rys. 2-1.

Rysunek 2-1 - Wyświetlanie komunikatów o błędach

Displaying Error Messages

Poniżej zasady walidacji do zaimplementowania w formularzu kontaktowym:

 • name : opcjonalnie
 • email : obowiązkowe, wartość musi zawierać poprawny adres e-mail
 • subject: obowiązkowe, wybrana wartość musi być zgodna z listą wartości
 • message: obowiązkowe, długość wiadomości wynosi co najmniej cztery znaki

note


Dlaczego musimy walidować pole subject? Przecież tag <select> daje możliwość wybrania jedynie predefiniowanych wartości. Przeciętny użytkownik może wybrać jedną z wyświetlanych opcji, ale inne wartości mogą być przesłane za pomocą narzędzi, takich jak Firefox Developer Toolbar lub poprzez symulację request'a narzędziami, takimi jak curl lub wget.

Listing 2-1 pokazuje template użyty w rozdziale 1.

Listing 2-1 - Template formularza Contact

// apps/frontend/modules/contact/templates/indexSucces.php
<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST">
 <table>
  <?php echo $form ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

Rysunek 2-2 rozdziela interakcję między aplikacją, a użytkownikiem. Pierwszym krokiem jest przedstawienie formularza użytkownikowi. Gdy użytkownik przesyła formularz i dane wejściowe są poprawne, użytkownik zostaje przekierowany na stronę thank you, w innym przypadku gdy dane wejściowe zawierają nieprawidłowe wartości, formularz jest wyświetlany ponownie z komunikatami o błędach.

Rysunek 2-2 - Interakcje pomiędzy aplikacją i użytkownikiem

Interaction between the Application and the User

Walidatory

Formularz symfony zbudowany jest z pól. Jak zauważyliśmy w rozdziale 1, każde pole może być zidentyfikowane przez unikalną nazwę. Połączyliśmy widżet z każdym polem w kolejności wyświetlanej użytkownikowi, zobaczmy teraz jak możemy dostosować metody walidacji do każdego pola.

Klasa sfValidatorBase

Walidacja każdego pola jest wykonywana przez objekty dziedziczące z klasy sfValidatorBase. W celu walidacji formularza kontaktowego, musimy zdefiniować obiekty validatora dla każdego z czterech pól: name, email, subject, and message. Listing 2-2 pokazuje implementację walidatorów w klasie formularza przy użyciu metody setValidators().

Listing 2-2 - Dodawanie Walidatorów do klasy ContactForm

// lib/form/ContactForm.class.php
class ContactForm extends sfForm
{
 protected static $subjects = array('Subject A', 'Subject B', 'Subject C');
 
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'subject' => new sfWidgetFormSelect(array('choices' => self::$subjects)),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
  ));
  $this->widgetSchema->setNameFormat('contact[%s]');
 
  $this->setValidators(array(
   'name'  => new sfValidatorString(array('required' => false)),
   'email'  => new sfValidatorEmail(),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4)),
  ));
 }
}

Korzystamy z trzech różnych walidatorów:

 • sfValidatorString: waliduje ciąg znaków
 • sfValidatorEmail : waliduje poprawność adresu email
 • sfValidatorChoice: waliduje dane wejściowe na podstawie predefiniowanej listy wyboru

Każdy walidator pobiera listę opcji jako pierwszy argument. Podobnie jak widżety, niektóre z tych opcji są obowiązkowe, niektóre z nich są opcjonalne. Na przykład, walidator sfValidatorChoice ma jedną obowiązkową opcję choices. Każdy walidator może mieć również ustawione opcje required itrim, zdefiniowane domyślnie w klasie sfValidatorBase:

Opcja Domyślna wartość Opis
required true Określa czy pole jest obowiązkowe
trim false Automatycznie usuwa białe znaki na początku i na końcu ciągu znaków zanim zacznie się walidacja

Zobaczmy dostępne opcje dla walidatorów dotychczas użytych:

Walidator Opcja obowiązkowa Opcja nieobowiązkowa
sfValidatorString max_length
min_length
sfValidatorEmail pattern
sfValidatorChoice choices

Jeśli próbujesz wysłać formularz z nieprawidłowymi wartościami, nie będą widoczne żadne zmiany w zachowaniu. Należy zaktualizować moduł contact tak aby walidowała przesłane wartości, jak pokazano na listingu 2-3.

Listing 2-3 - Implementacja walidacji w module contact

class contactActions extends sfActions
{
 public function executeIndex($request)
 {
  $this->form = new ContactForm();
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('contact'));
   if ($this->form->isValid())
   {
    $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($this->form->getValues()));
   }
  }
 }
 
 public function executeThankyou()
 {
 }
}

Listing 2-3 wprowadza wiele nowych pojęć:

*W przypadku początkowego żądania GET, formularz jest inicjowany i przekazany do template, w celu wyświetlenia go użytkownikowi. Formularz jest wówczas w stanie początkowym - initial state:

  [php]
  $this->form = new ContactForm();

*Jeżeli użytkownik prześle formularz z żądaniem POST, metoda bind() wiąże formularz z danymi wejściowymi użytkownika i uruchamia mechanizm walidacji. Formularz przechodzi wówczas do stanu bound state.

  [php]
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('contact'));

*Gdy formularz jest po wykonaniu metody bind() możliwe jest sprawdzenie formularza przy użyciu metody isValid():

*Jeśli zwracana jest wartość true, formularz jest poprawny, a użytkownik może zostać przekierowany na stronę thank you:

    [php]
    if ($this->form->isValid())
    {
     $this->redirect('contact/thankyou?'.http_build_query($this->form->getValues()));
    }

*Jeśli nie, template indexSuccess jest wyświetlana tak jak pierwotnie. Proces walidacji dodaje komunikaty o błędach w formularzu widoczne dla użytkownika.

note

Gdy formularz jest w stanie początkowym, metoda isValid() zawsze zwraca false i metoda getValues() zawsze zwraca pustą tablicę.

Rysunek 2-3 pokazuje, że kod jest wykonywany w trakcie interakcji między aplikacją a użytkownikiem.

Rysunek 2-3 - Kod wykonywany podczas interakcji między aplikacją i użytkownikiem

Code executed during the Interaction between the Application and the User

Cel walidatorów

Mogłeś zauważyć, że podczas przekierowania do strony thank you, nie używamy $request->getParameter('contact'), ale $this->form->getValues(). W rzeczywistości, $request->getParameter('contact') zwraca dane użytkownika, gdy $this->form->getValues() zwraca zwalidowane dane.

Jeżeli formularz jest poprawny, to dlaczego te dwa wyrażenia nie są identyczne? Każdy walidator ma dwa zadania: walidacja - validation task, ale także oczyszczanie cleaning task. Metoda getValues() zwraca dane zwalidowane i oczyszczone.

Proces oczyszczenia ma dwa główne działania: normalizacja i konwersja danych wejściowych.

Przeszliśmy już proces normalizacji dzięki opcji trim. Jednak proces normalizacji jest np. o wiele bardziej istotny dla pola daty. sfValidatorDate waliduje datę. Walidator posiada wiele formatów wejściowych (timestamp, format oparty na wyrażeniach regularnych, ...). Zamiast prostego zwrotu danych wejściowych, zamienia domyślnie na format Y-m-d H:i:s. W związku z tym deweloper ma gwaranję stabilności formatu, niezależnie od jakości formatu wejściowego. System ten daje dużą swobodę dla użytkownika i zapewnia spójność dla dewelopera.

Teraz, rozważmy taką konwersję akcji, aby przesłać plik. Walidacja plików może odbywać się za pomocą sfValidatorFile. Po przesłaniu pliku, zamiast zwracania nazwy pliku, walidator zwraca obiekt sfValidatedFile, co ułatwia przetwarzanie informacji o pliku. Zobaczymy później w tym rozdziale, jak używać tego walidatora.

tip

Metoda GetValues() zwraca tablicę wszystkich zwalidowanych i oczyszczonych danych. W celu pobrania tylko jednej wartości, co jest czasami przydatne, istnieje również metoda getValue():$email = $this->form->getValue('email')`.

Nieprawidłowy formularz

Invalid Form

Wywołanie <?php echo $form ?> automatycznie uwzględnia komunikaty o błędach związanych z polami i automatycznie wyświetla oczyszczone dane wejściowe użytkowników.

Gdy formularz przetwarza dane zewnętrzne za pomocą metody bind(), formularz przełącza się na bound state i wyzwalane są następujące działania:

 • Wykonywany jest proces walidacji

 • Komunikaty o błędach są przechowywane w formularzu, aby mogły być dostępne w template

 • Wartości domyślne formularza są zastąpione oczyszczonymi danymi wejściowymi użytkownika

Informacja potrzebna do wyświetlania komunikatów o błędach lub danych wejściowych użytkownika są łatwo dostępne przy użyciu zmiennej form w template.

caution

Jak widziałeś w rozdziale 1, możemy przekazać domyślne wartości do konstruktora klasy formularza. Po przesłaniu nieprawidłowego formularza domyślne wartości są zastępowane przesłanymi danymi, dzięki czemu użytkownik może poprawić swoje błędy. Z tego powodu nigdy nie używaj danych wejściowych jako wartości domyślnych, jak w poniższym przykładzie: $this->form->setDefaults($request->getParameter('contact')).

Personalizacja walidatora

Personalizacja komunikatów o błędach

Jak zauważyłeś na rysunku 2-4, komunikaty o błędach nie są tak do końca użyteczne. Zobaczmy, jak dostosować je aby były bardziej intuicyjne.

Każdy walidator może dodać komunikaty błędu w formularzu, zależne od kodu błędu i komunikatu o błędzie. Każdy walidator ma co najmniej required i invalid określone w sfValidatorBase:

Kod Wiadomość Opis
required Required. Pole jest obowiązkowe i wartość jest pusta
invalid Invalid. Wartość jest niepoprawna

Oto kody błędów związane z walidatorami, które do tej pory użyliśmy:

Walidator Kody błędów
sfValidatorString max_length
min_length
sfValidatorEmail
sfValidatorChoice

Dostosowywanie komunikatów o błędach może być wykonane poprzez drugi argument podczas tworzenia obiektów walidacji. Listing 2-4 dostosowuje kilka komunikatów o błędach i Rysunek 2-5 pokazuje niestandardowe komunikaty o błędach w działaniu.

Listing 2-4 - Personalizacja wiadomości o błędach

class ContactForm extends sfForm
{
 protected static $subjects = array('Subject A', 'Subject B', 'Subject C');
 
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   'name'  => new sfValidatorString(array('required' => false)),
   'email'  => new sfValidatorEmail(array(), array('invalid' => 'The email address is invalid.')),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4), array('required' => 'The message field is required.')),
  ));
 }
}

Rysunek 2-5 - Niestandardowe komunikaty o błędach

Customized Error Messages

Rysunek 2-6 pokazuje komunikat o błędzie, który otrzymasz przy próbie przesłania wiadomości zbyt krótkiej (ustawiliśmy minimalną długość na 4 znaki).

Figure 2-6 - Komunikat o błędzie za krótki 'Too short'

Too short Message Error

Domyślny komunikat o błędzie związany z tym kodem błędu (min_length) różni się od wcześniejszej wiadomości, ponieważ realizuje dwie dynamiczne wartości: dane wejściowe użytkownika (foo) oraz minimalną liczbę znaków, ustawioną dla tego pola (4). Listing 2-5 dostosowuje tę wiadomość używając dynamicznych wartości, a Rysunek 2-7 pokazuje wynik.

Listing 2-5 - Dostosowywanie komunikatów o błędach z dynamicznymi wartościami

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   'name'  => new sfValidatorString(array('required' => false)),
   'email'  => new sfValidatorEmail(array(), array('invalid' => 'Email address is invalid.')),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4), array(
    'required'  => 'The message field is required',
    'min_length' => 'The message "%value%" is too short. It must be of %min_length% characters at least.',
   )),
  ));
 }
}

Figure 2-7 - Spersonalizowane komunikaty błędów z dynamicznymi wartościami

Customized Error Messages with Dynamic Values

Każdy komunikat o błędzie może korzystać z dynamicznych wartości, łącząc nazwę ze znakiem (%). Dostępne wartości są zwykle danymi wejściowych użytkownika (value) oraz opcje walidatora związane z danym błędem.

tip

Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie kody błędów, opcji i komunikaty domyślne walidatorów, możesz skorzystać z dokumentacji API online (/api/1_2/). Każdy kod, opcja i komunikat o błędzie są szczegółowo opisane, wraz z wartościami domyślnymi (na przykład sfValidatorString validator API jest dostępny pod adresem: /api/1_2/sfValidatorString).

Bezpieczeństwo walidatorów

Domyślnie formularz jest poprawnie zwalidowany jeżeli każde pole wysłane przez użytkownika posiada własny walidator. To gwarantuje, że każde pole ma swoje zasady walidacji i nie jest możliwe, aby wprowadzić wartości do pól, które nie są zdefiniowane w formularzu.

Aby pomóc zrozumieć zasady bezpieczeństwa, rozważmy obiekt użytkownika, jak pokazano na Listingu 2-6.

Listing 2-6 - Klasa User

class User
{
 protected
  $name = '',
  $is_admin = false;
 
 public function setFields($fields)
 {
  if (isset($fields['name']))
  {
   $this->name = $fields['name'];
  }
 
  if (isset($fields['is_admin']))
  {
   $this->is_admin = $fields['is_admin'];
  }
 }
 
 // ...
}

Objekt User składa się z dwóch właściwości, nazwę użytkownika (name) i boolean, która przechowuje status administratoraora (is_admin). Metoda setFields() aktualizuje obie właściwości. Listing 2-7 pokazuje formularz powiązany z klasą User, pozwalający użytkownikowi zmodyfikować właściwości pola name.

Listing 2-8 pokazuje implementację modułu user wykorzystującego wcześniej zdefiniowany formularz umożliwiający użytkownikowi modyfikację pola 'name'.

Listing 2-8 - Implementacja modułu user

class userActions extends sfActions
{
 public function executeIndex($request)
 {
  $this->form = new UserForm();
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('user'));
   if ($this->form->isValid())
   {
    $user = // retrieving the current user
 
    $user->setFields($this->form->getValues());
 
    $this->redirect('...');
   }
  }
 }
}

Jeśli bez żadnego zabezpieczenia, użytkownik prześle formularz z wartości w polu name oraz is_admin, to nasz kod jest zagrożony. Można to łatwo zrobić za pomocą narzędzia takiego jak Firebug. W rzeczywistości wartość is_admin jest zawsze zwalidowane, ponieważ pole to nie ma żadnych powiązanych walidatorów w formularzu. Niezależnie od wartości, metoda setFields() zaktualizację nie tylko właściwość name, ale również is_admin.

Jeśli przetestujesz ten kod z wartościami dla obu pól name oraz is_admin, otrzymasz globalny błąd, jak pokazano na rys. 2-8. System wygenerował błąd, ponieważ niektóre z przesłanych pól nie ma żadnego powiązanego ze sobą walidatora; pole is_admin nie jest zdefiniowane w formularzu UserForm.

Figure 2-8 - Pozostałe błędu walidatora

Missing Validator Error

Wszystkie walidatory, które widzieliśmy do tej pory generowały błędy związane z polami. Skąd bierze się globalny błąd? Kiedy używamy metody setValidators(), symfony tworzy obiekt sfValidatorSchema. SfValidatorSchema określa zbiór walidatorów. Wywołanie setValidators() jest równoznaczne z następującym kodem:

$this->setValidatorSchema(new sfValidatorSchema(array(
 'email'  => new sfValidatorEmail(),
 'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
 'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4)),
)));

SfValidatorSchema ma dwie zasady walidacji uruchomione domyślnie dla ochrony zbioru walidatorów. Zasady te mogą być konfigurowane z opcjami allow_extra_fields oraz filter_extra_fields.

Opcja allow_extra_fields, która jest ustawiony domyślnie na false sprawdza, czy wszystkie dane wejściowe użytkownika mają walidatora. Jeśli nie, to globalny błąd "Extra field name." jest wyświetlany, jak pokazano w poprzednim przykładzie. Przy pracy pozwala to programistom reagować na ostrzeżenie dotyczące braku właściwej walidacji pola.

Wróćmy do formularza kontaktowego. Zmieńmy zasady walidacji przez zmianę pola name na obowiązkowe. Ponieważ domyślną wartością opcji required jest true, możemy zmienić walidator name na:

$nameValidator = new sfValidatorString();

Ten walidator nie ma wpływu, ponieważ nie ma opcji zarówno min_length ani max_length. W tym przypadku, możemy również zastąpić go pustym walidatorem:

$nameValidator = new sfValidatorPass();

Zamiast określania pustego walidatora, mogliśmy się go pozbyć, ale domyśla ochrona zabezpiecza nas przed tym. Listing 2-9 pokazuje, jak wyłączyć ochronę za pomocą opcji allow_extra_fields.

Listing 2-9 - Wyłączanie ochrony allow_extra_fields

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   'email'  => new sfValidatorEmail(),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4)),
  ));
 
  $this->validatorSchema->setOption('allow_extra_fields', true);
 }
}

Teraz powinieneś być w stanie zwalidować formularz, jak pokazano na rys. 2-9.

Rysunek 2-9 - Walidacja allow_extra_fields ustawiona na true

Validating with <code>allow_extra_fields</code> set to <code>true</code>

Jeśli przyjrzysz się bliżej, zauważysz, że nawet jeśli formularz jest poprawnie zwalidowany, wartość pola name jest pusta na stronie thank you, mimo, że żadna wartość nie została przesłana. W rzeczywistości wartości nie było nawet w tablicy odesłana przez $this->form->getValues(). Wyłączenie opcji allow_extra_fields pozwala nam pozbyć się błędu z powodu braku walidatora, ale opcja filter_extra_fields, która jest ustawiona domyślnie na true, filtruje te wartości, usuwając je z walidowanych wartości. Jest to oczywiście możliwe, aby zmienić to zachowanie, jak pokazano na listingu 2-10.

Listing 2-10 - Wyłączenie ochrony filter_extra_fields

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   'email'  => new sfValidatorEmail(),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4)),
  ));
 
  $this->validatorSchema->setOption('allow_extra_fields', true);
  $this->validatorSchema->setOption('filter_extra_fields', false);
 }
}

Teraz powinieneś być w stanie zwalidować formularz i otrzymać dane wejściowe na stronie thank you.

Zobaczymy, w rozdziale 4, że te zabezpieczenia mogą być wykorzystane do bezpiecznego serializacji obiektów Propela od wartości formularza.

Walidatory logiczne

Kilka walidatorów może być zdefiniowanych dla jednego pola za pomocą logicznych walidatorów:

 • SfValidatorAnd: Akceptacja, gdy pole poprawnie przejdzie wszystkie walidatory

 • `SfValidatorOr": Akceptacja, gdy pole poprawnie przejdzie przynajmniej jeden walidator

Konstruktory operatorów logicznych to lista walidatorów będących pierwszm argumentem. Listing 2-11 używa sfValidatorAnd do połączenia dwóch wymaganych walidatorów dla pola name.

Listing 2-11 - Używanie walidatora sfValidatorAnd

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   // ...
   'name' => new sfValidatorAnd(array(
    new sfValidatorString(array('min_length' => 5)),
    new sfValidatorRegex(array('pattern' => '/[\w- ]+/')),
   )),
  ));
 }
}

Po wysłaniu formularza, dane wejściowe pola name muszą być złożone co najmniej z pięciu znaków and spełnić wyrażenie regularne ([\ w-]+).

Jako logiczne są walidatory same w sobie, mogą być łączone w celu określenia zaawansowanych wyrażeń logicznych, jak pokazano na Listingu 2-12.

Listing 2-12 - Łączenie kilku operatorów logicznych

class ContactForm extends sfForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->setValidators(array(
   // ...
   'name' => new sfValidatorOr(array(
    new sfValidatorAnd(array(
     new sfValidatorString(array('min_length' => 5)),
     new sfValidatorRegex(array('pattern' => '/[\w- ]+/')),
    )),
    new sfValidatorEmail(),
   )),
  ));
 }
}

Walidatory globalne

Każdy dotychczas używany walidator był związany z poszczególnym polem i pozwalał nam walidować tylko jedną wartość w danej chwili. Domyślnie, pomijają inne dane przesłane przez użytkownika, a czasami walidacja pola zależy od kontekstu lub od wielu innych wartości pól. Na przykład, globalny validator jest potrzebny, gdy dwa hasła muszą być takie same, lub gdy data rozpoczęcia musi być wcześniejsza niż data końcowa.

W obu tych przypadkach musimy skorzystać z globalnego walidatora do walidacji danych wejściowych użytkownika w zależności od kontekstu. Możemy wykorzystać globalny walidator przed lub po indywidualej walidacji pola przy użyciu odpowiednio pre-walidatora lub post-walidatora. Zazwyczaj lepiej jest użyć post-walidatora, ponieważ dane są już zwalidowane i oczyszczone, tzn. mają znormalizowany format. Listing 2-13 pokazuje jak zaimplementować porównanie dwóch haseł za pomocą walidatora sfValidatorSchemaCompare.

Listing 2-13 - Używanie walidatora sfValidatorSchemaCompare

$this->validatorSchema->setPostValidator(new sfValidatorSchemaCompare('password', sfValidatorSchemaCompare::EQUAL, 'password_again'));

W symfony 1.2, możesz również użyć "naturalnych" operatorów PHP zamiast klasy stałych sfValidatorSchemaCompare. Poprzedni przykład jest równoważny do:

$this->validatorSchema->setPostValidator(new sfValidatorSchemaCompare('password', '==', 'password_again'));

tip

Klasa SfValidatorSchemaCompare dziedziczy z walidatora sfValidatorSchema, jak każdy globalny walidator. sfValidatorSchema jest sam w sobie globalnym walidatorem ponieważ sprawdza całe dane wejściowe użytkownika, przepuszczając do innych walidatorów walidację każdego pola.

Listing 2-14 pokazuje jak korzystać z jednego walidatora do sprawdzenia czy data rozpoczęcia jest wcześniejsza niż data zakończenia, dostosowując jednocześnie komunikat o błędzie.

Listing 2-14 - Using the sfValidatorSchemaCompare Validator

$this->validatorSchema->setPostValidator(
 new sfValidatorSchemaCompare('start_date', sfValidatorSchemaCompare::LESS_THAN_EQUAL, 'end_date',
  array(),
  array('invalid' => 'The start date ("%left_field%") must be before the end date ("%right_field%")')
 )
);

Użycie post-walidatorów zapewnia, że porównanie tych dwóch terminów będą dokładne. Bez względu na format jaki został wykorzystany przy wprowadzaniu danych, walidacja pól start_date i end_date zawsze będą konwertowane na wartości w domyślnym formacie porównywania (Y-m-d H:i:s).

Domyślnie pre-walidatory i post-walidatory zwracają globalne błędy w formularzu. Niemniej jednak, niektóre z nich mogą podłączać błędy do konkretnego pola. Na przykład, opcja throw_global_error walidatora sfValidatorSchemaCompare może wybrać pomiędzy globalnym błędu (rys. 2-10) lub błędem związanym z pierwszym polem (rys. 2-11). Listing 2-15 pokazuje jak korzystać z opcji throw_global_error.

Listing 2-15 - Użycie opcji throw_global_error

$this->validatorSchema->setPostValidator(
 new sfValidatorSchemaCompare('start_date', sfValidatorSchemaCompare::LESS_THAN_EQUAL, 'end_date',
  array('throw_global_error' => true),
  array('invalid' => 'The start date ("%left_field%") must be before the end date ("%right_field%")')
 )
);

Figure 2-10 - Globalny błąd globalnego walidatora

Global Error for a global Validator

Figure 2-11 - Lokalny błąd globalnego walidatora

Local Error for a global Validator

Na koniec, użycie logicznego walidatora pozwalające Ci na łączenie kilku post-walidatorów jak pokazano Listing 2-16.

Listing 2-16 - Łączenie kilku post-walidatorów z logicznym walidatorem

$this->validatorSchema->setPostValidator(new sfValidatorAnd(array(
 new sfValidatorSchemaCompare('start_date', sfValidatorSchemaCompare::LESS_THAN_EQUAL, 'end_date'),
 new sfValidatorSchemaCompare('password', sfValidatorSchemaCompare::EQUAL, 'password_again'),
)));

Wysyłanie plików

Radzenie sobie z przesyłaniem plików w PHP, tak jak w każdym języku zorientowanym obiektowo, wymaga obsługi zarówno kodu HTML oraz możliwości pobierania plików po stronie serwera. W tej sekcji zobaczysz narzędzia oferujące developerowi wiele ułatwień. Zobaczysz także jak uniknąć popularnych pułapek.

Zmieńmy formularz kontaktowy tak, aby umożliwić dołączenie pliku do wiadomości. Aby to zrobić, dodamy pole file, jak pokazano na Listingu 2-17.

Listing 2-17 - Dodanie pola file do formularza ContactForm

// lib/form/ContactForm.class.php
class ContactForm extends sfForm
{
 protected static $subjects = array('Subject A', 'Subject B', 'Subject C');
 
 public function configure()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'name'  => new sfWidgetFormInput(),
   'email'  => new sfWidgetFormInput(),
   'subject' => new sfWidgetFormSelect(array('choices' => self::$subjects)),
   'message' => new sfWidgetFormTextarea(),
   'file'  => new sfWidgetFormInputFile(),
  ));
  $this->widgetSchema->setNameFormat('contact[%s]');
 
  $this->setValidators(array(
   'name'  => new sfValidatorString(array('required' => false)),
   'email'  => new sfValidatorEmail(),
   'subject' => new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(self::$subjects))),
   'message' => new sfValidatorString(array('min_length' => 4)),
   'file'  => new sfValidatorFile(),
  ));
 }
}

Gdy mamy widżet sfWidgetFormInputFile w formularzu umożliwiający przesyłanie pliku, musimy także dodać atrybut enctype do tagu formularza jak pokazano na listingu 2-18.

Listing 2-18 - Modyfikacja template dodające pole file

<form action="<?php echo url_for('contact/index') ?>" method="POST" enctype="multipart/form-data">
 <table>
  <?php echo $form ?>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>

note

Jeśli dynamicznie generujesz template związaną z formularzem, metoda isMultipart() obiektu formularza zwraca true, jeśli potrzebuje atrybutu enctype.

Informacje o przesłanych plikach nie są przechowywane z innymi wartości przesłanymi w PHP. W następnym kroku należy zmienić wywołanie metody bind() aby przekazywała te informacje jako drugi argument, jak pokazano na listingu 2-19.

Listing 2-19 - Przekazanie przesłanych plików do metody bind()

class contactActions extends sfActions
{
 public function executeIndex($request)
 {
  $this->form = new ContactForm();
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('contact'), $request->getFiles('contact'));
   if ($this->form->isValid())
   {
    $values = $this->form->getValues();
    // do something with the values
 
    // ...
   }
  }
 }
 
 public function executeThankyou()
 {
 }
}

Teraz, gdy formularz jest w pełni funkcjonalny, wciąż musimy zmienić akcję w celu przechowywania przesłanego pliku na dysku. Jak widzieliśmy na początku tego rozdziału, sfValidatorFile przekształca informacje związane z przesyłanym plikiem do obiektu sfValidatedFile. Listing 2-20 pokazuje jak za pomocą tego obiektu zapisać plik w katalogu web/uploads.

Listing 2-20 - Użycie obiektu sfValidatedFile

if ($this->form->isValid())
{
 $file = $this->form->getValue('file');
 
 $filename = 'uploaded_'.sha1($file->getOriginalName());
 $extension = $file->getExtension($file->getOriginalExtension());
 $file->save(sfConfig::get('sf_upload_dir').'/'.$filename.$extension);
 
 // ...
}

Poniższ tabela pokazuje wszystkie metody obiektu sfValidatedFile:

Metoda Opis
save() Zapisuje przesłany plik
isSaved() Zwraca true jeżeli plik został zapisany
getSavedName() Zwraca nazwą zapisywanego pliku
getExtension() Zwraca rozszerzenie przesyłanego pliku, zgodnie z typem mime
getOriginalName() Zwraca nazwę przesyłanego pliku
getOriginalExtension() Zwraca rozszerzenie przesyłanego pliku
getTempName() Zwraca ścieżkę tymczasową pliku
getType() Zwraca type mime pliku
getSize() Zwraca rozmiar pliku

tip

Typ MIME dostarczany przez przeglądarki podczas przesyłania pliku nie jest wiarygodny. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, funkcje finfo_open i mime_content_type oraz narzędzia file są wykorzystywane w trakcie sprawdzania plików. W ostateczności, jeśli funkcje nie mogą odgadnąć, typu mime lub jeżeli system ich nie obsługuje, brany jest pod uwagę typ MIME przeglądarki. Aby dodać lub zmienić funkcje odgadujące typ MIME, po prostu umieść opcję mime_type_guessers w konstruktorze sfValidatorFile.