Etap 19: Podejmowanie decyzji przy użyciu komponentu Workflow

5.0 version
Maintained

Podejmowanie decyzji przy użyciu komponentu Workflow

Modelowanie procesu za pomocą maszyny stanowej jest dość powszechne. Stan komentarza jest określany tylko przez klasę sprawdzającą spam. Co jeśli dodamy więcej czynników decyzyjnych?

Możemy pozwolić administratorom strony moderować wszystkie komentarze po sprawdzeniu spamu. Proces ten byłby czymś w rodzaju:

 • Rozpocznij od stanu submitted (wysłany), kiedy komentarz zostanie przesłany przez użytkownika;
 • Pozwól, aby kontroler spamu przeanalizował komentarz i przełączył stan na potential_spam (potencjalnie spam), ham (nie spam), lub rejected (odrzucono);
 • Jeśli nie zostanie odrzucony, poczekaj, aż osoba administrująca stroną zdecyduje, czy komentarz jest wystarczająco dobry, przełączając stan na published lub rejected.

Wdrożenie tego schematu działania nie jest zbyt skomplikowane, ale można sobie wyobrazić, że dodanie większej liczby reguł znacznie zwiększyłoby jego złożoność. Zamiast samodzielnie kodować schemat działania, możemy użyć komponentu Symfony Workflow:

1
$ symfony composer req workflow

Opisywanie przepływów pracy (ang. workflow)

Przepływ komentarzy można opisać w pliku: config/packages/workflow.yaml

config/packages/workflow.yaml
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
framework:
  workflows:
    comment:
      type: state_machine
      audit_trail:
        enabled: "%kernel.debug%"
      marking_store:
        type: 'method'
        property: 'state'
      supports:
        - App\Entity\Comment
      initial_marking: submitted
      places:
        - submitted
        - ham
        - potential_spam
        - spam
        - rejected
        - published
      transitions:
        accept:
          from: submitted
          to:  ham
        might_be_spam:
          from: submitted
          to:  potential_spam
        reject_spam:
          from: submitted
          to:  spam
        publish:
          from: potential_spam
          to:  published
        reject:
          from: potential_spam
          to:  rejected
        publish_ham:
          from: ham
          to:  published
        reject_ham:
          from: ham
          to:  rejected

Aby sprawdzić poprawność przepływu pracy, wygeneruj jego wizualną reprezentację:

1
$ symfony console workflow:dump comment | dot -Tpng -o workflow.png
../_images/workflow.png

Informacja

Polecenie dot jest częścią narzędzia Graphviz.

Korzystanie z przepływu pracy

Zastąp bieżący schemat obsługi komunikatów przepływem pracy (ang. workflow):

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -6,19 +6,28 @@ use App\Message\CommentMessage;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
 use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
+use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;

 class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
 {
   private $spamChecker;
   private $entityManager;
   private $commentRepository;
+  private $bus;
+  private $workflow;
+  private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
     $this->commentRepository = $commentRepository;
+    $this->bus = $bus;
+    $this->workflow = $commentStateMachine;
+    $this->logger = $logger;
   }

   public function __invoke(CommentMessage $message)
@@ -28,12 +37,21 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
       return;
     }

-    if (2 === $this->spamChecker->getSpamScore($comment, $message->getContext())) {
-      $comment->setState('spam');
-    } else {
-      $comment->setState('published');
-    }

-    $this->entityManager->flush();
+    if ($this->workflow->can($comment, 'accept')) {
+      $score = $this->spamChecker->getSpamScore($comment, $message->getContext());
+      $transition = 'accept';
+      if (2 === $score) {
+        $transition = 'reject_spam';
+      } elseif (1 === $score) {
+        $transition = 'might_be_spam';
+      }
+      $this->workflow->apply($comment, $transition);
+      $this->entityManager->flush();
+
+      $this->bus->dispatch($message);
+    } elseif ($this->logger) {
+      $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' => $comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
+    }
   }
 }

Nowy schemat działania wygląda następująco:

 • Jeśli możliwe jest przejście oznaczone jako accept (zaakceptowano) dla komentarza w wiadomości (ang. message), sprawdź, czy komentarz nie jest spamem;
 • W zależności od wyniku, wybierz właściwą drogę przepływu pracy;
 • Aby zaktualizować encję Comment wywołaj metodę apply(). Spowoduje to wywołanie metody setState();
 • Wywołaj metodę flush() w celu zapisania zmian w bazie danych;
 • Ponownie wyślij wiadomość (ang. message), aby umożliwić ponowne przejście przepływu pracy.

Ponieważ nie zaimplementowaliśmy walidacji przez osoby posiadające konto administracyjne, następnym razem, gdy wiadomość zostanie przetworzona, zostanie zalogowana wiadomość „Zostawiono komentarz”.

Na razie zaimplementujmy automatyczną walidację, którą zmienimy w kolejnym rozdziale:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -50,6 +50,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
       $this->entityManager->flush();

       $this->bus->dispatch($message);
+    } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
+      $this->workflow->apply($comment, $this->workflow->can($comment, 'publish') ? 'publish' : 'publish_ham');
+      $this->entityManager->flush();
     } elseif ($this->logger) {
       $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' => $comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
     }

Uruchom symfony server:log i dodaj komentarz w aplikacji, aby zobaczyć wszystkie przejścia zachodzące jedno po drugim.


 • « Previous Etap 18: Idziemy w asynchroniczność
 • Next » Etap 20: Wysyłanie e-maili do administratorów

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.