Etap 23: Zmienianie rozmiaru obrazów

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Zmienianie rozmiaru obrazów

Na stronie konferencji zdjęcia są ograniczone do maksymalnego rozmiaru 200 × 150 px. A co z optymalizacją obrazów i pomniejszaniem ich, jeśli przesłany oryginał jest większy niż ustalony limit?

Jest to doskonałe zadanie, które można dodać do przepływu pracy (ang. workflow) nad komentarzami, prawdopodobnie zaraz po zatwierdzeniu komentarza i tuż przed jego opublikowaniem.

Dodajmy zatem nowy stan: ready oraz przejście: optimize:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
--- a/config/packages/workflow.yaml
+++ b/config/packages/workflow.yaml
@@ -16,6 +16,7 @@ framework:
         - potential_spam
         - spam
         - rejected
+        - ready
         - published
       transitions:
         accept:
@@ -29,13 +30,16 @@ framework:
           to:  spam
         publish:
           from: potential_spam
-          to:  published
+          to:  ready
         reject:
           from: potential_spam
           to:  rejected
         publish_ham:
           from: ham
-          to:  published
+          to:  ready
         reject_ham:
           from: ham
           to:  rejected
+        optimize:
+          from: ready
+          to:  published

Wygeneruj wizualną reprezentację nowego przepływu pracy, aby sprawdzić, czy opisuje ona to, czego chcemy:

1
$ symfony console workflow:dump comment | dot -Tpng -o workflow.png
../_images/workflow-final.png

Optymalizowanie obrazów z wykorzystaniem pakietu Imagine

Optymalizacja obrazów zostanie wykonana przy pomocy rozszerzenia GD (sprawdź, czy lokalna instalacja PHP posiada włączone to rozszerzenie) oraz pakietu Imagine:

1
$ symfony composer req "imagine/imagine:^1.2"

Zmiana rozmiaru obrazu może być wykonana za pośrednictwem następującego serwisu:

src/ImageOptimizer.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
namespace App;

use Imagine\Gd\Imagine;
use Imagine\Image\Box;

class ImageOptimizer
{
  private const MAX_WIDTH = 200;
  private const MAX_HEIGHT = 150;

  private $imagine;

  public function __construct()
  {
    $this->imagine = new Imagine();
  }

  public function resize(string $filename): void
  {
    list($iwidth, $iheight) = getimagesize($filename);
    $ratio = $iwidth / $iheight;
    $width = self::MAX_WIDTH;
    $height = self::MAX_HEIGHT;
    if ($width / $height > $ratio) {
      $width = $height * $ratio;
    } else {
      $height = $width / $ratio;
    }

    $photo = $this->imagine->open($filename);
    $photo->resize(new Box($width, $height))->save($filename);
  }
}

Po zoptymalizowaniu zdjęcia, nowy plik zapisujemy jako oryginalny, jednak jeśli chcesz, możesz zachować również wersję sprzed optymalizacji.

Dodawanie nowego kroku (ang. step) w przepływie pracy (ang. workflow)

Zmodyfikuj przepływ pracy tak, aby obsługiwał nowy stan:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -2,6 +2,7 @@

 namespace App\MessageHandler;

+use App\ImageOptimizer;
 use App\Message\CommentMessage;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
@@ -21,10 +22,12 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
   private $bus;
   private $workflow;
   private $mailer;
+  private $imageOptimizer;
   private $adminEmail;
+  private $photoDir;
   private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, string $adminEmail, LoggerInterface $logger = null)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
@@ -32,7 +35,9 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
     $this->bus = $bus;
     $this->workflow = $commentStateMachine;
     $this->mailer = $mailer;
+    $this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
     $this->adminEmail = $adminEmail;
+    $this->photoDir = $photoDir;
     $this->logger = $logger;
   }

@@ -64,6 +69,12 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
         ->to($this->adminEmail)
         ->context(['comment' => $comment])
       );
+    } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
+      if ($comment->getPhotoFilename()) {
+        $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());
+      }
+      $this->workflow->apply($comment, 'optimize');
+      $this->entityManager->flush();
     } elseif ($this->logger) {
       $this->logger->debug('Dropping comment message', ['comment' => $comment->getId(), 'state' => $comment->getState()]);
     }

Zauważ, że zmienna $photoDir jest automatycznie wstrzykiwana, ponieważ zdefiniowaliśmy powiązanie (ang. bind) kontenera z tą zmienną w poprzednim kroku:

config/packages/services.yaml
1
2
3
4
services:
  _defaults:
    bind:
      $photoDir: "%kernel.project_dir%/public/uploads/photos"

Przechowywanie przesłanych danych w środowisku produkcyjnym

W pliku .symfony.cloud.yaml domyślnie mamy już skonfigurowany katalog dla przesłanych plików, jednak katalog ten jest zainstalowany (ang. mount) lokalnie. Jeśli chcemy, aby kontener i robotnik (ang. worker) odbierający polecenia mieli dostęp do tego samego katalogu, musimy utworzyć serwis obsługi plików:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
--- a/.symfony/services.yaml
+++ b/.symfony/services.yaml
@@ -11,3 +11,7 @@ varnish:
     vcl: !include
       type: string
       path: config.vcl
+
+files:
+  type: network-storage:1.0
+  disk: 256

Użyj go jako katalogu dla przesłanych zdjęć:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
--- a/.symfony.cloud.yaml
+++ b/.symfony.cloud.yaml
@@ -37,7 +37,7 @@ web:

 mounts:
   "/var": { source: local, source_path: var }
-  "/public/uploads": { source: local, source_path: uploads }
+  "/public/uploads": { source: service, service: files, source_path: uploads }

 hooks:
   build: |

To powinno wystarczyć, aby funkcja zadziałała w środowisku produkcyjnym.


 • « Previous Etap 22: Stylowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem narzędzia Webpack
 • Next » Etap 24: Harmonogram zadań (ang. cron)

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.