Etap 25: Powiadamianie na wszystkie możliwe sposoby

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Powiadamianie na wszystkie możliwe sposoby

Aplikacja księgi gości zbiera opinie na temat konferencji. Ale nie jesteśmy najlepsi w przekazywaniu informacji zwrotnych naszym użytkownikom.

Ponieważ komentarze są moderowane, nie są publikowane natychmiast – ale ich autorzy mogą tego nie rozumieć. Mogliby nawet dodać je ponownie myśląc, że występują jakieś problemy techniczne. Wyświetlenie im informacji zwrotnej po zamieszczeniu komentarza to doskonały pomysł.

Prawdopodobnie powinniśmy również powiadomić ich, gdy komentarz zostanie opublikowany. Prosiliśmy o adres e-mail, więc dajmy im znać.

Istnieje wiele sposobów powiadamiania użytkowników. Email jest pierwszym medium, o którym możesz pomyśleć, ale możesz również zastosować powiadomienia w ramach naszej aplikacji. Możemy nawet pomyśleć o wysyłaniu wiadomości SMS, wysyłaniu wiadomości na Slacku lub Telegramie. Istnieje wiele różnych opcji.

Komponent Symfony Notifier implementuje wiele strategii wysyłania powiadomień:

1
$ symfony composer req notifier

Wysyłanie powiadomień w przeglądarce

Pierwszym krokiem jest poinformowanie użytkowników, że komentarze są moderowane bezpośrednio w przeglądarce po ich zgłoszeniu:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -14,6 +14,8 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 use Twig\Environment;

@@ -53,7 +55,7 @@ class ConferenceController extends AbstractController
   }

   #[Route('/conference/{slug}', name: 'conference')]
-  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, string $photoDir): Response
+  public function show(Request $request, Conference $conference, CommentRepository $commentRepository, NotifierInterface $notifier, string $photoDir): Response
   {
     $comment = new Comment();
     $form = $this->createForm(CommentFormType::class, $comment);
@@ -82,9 +84,15 @@ class ConferenceController extends AbstractController

       $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $context));

+      $notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your comment will be posted after moderation.', ['browser']));
+
       return $this->redirectToRoute('conference', ['slug' => $conference->getSlug()]);
     }

+    if ($form->isSubmitted()) {
+      $notifier->send(new Notification('Can you check your submission? There are some problems with it.', ['browser']));
+    }
+
     $offset = max(0, $request->query->getInt('offset', 0));
     $paginator = $commentRepository->getCommentPaginator($conference, $offset);

Notifier wysyła powiadomienie (ang. sends notification) do odbiorców (ang. recipients) za pośrednictwem kanału (ang. channel).

Powiadomienie zawiera temat, opcjonalną treść oraz priorytet.

Powiadomienie jest wysyłane na jednym lub wielu kanałach w zależności od jego priorytetu. Możesz wysyłać pilne powiadomienia SMS-em lub zwykłym e-mailem.

Dla powiadomień w przeglądarce nie mamy odbiorców.

Powiadomienie w przeglądarce wykorzystuje wiadomości błyskawiczne (ang. flash messages) poprzez sekcję powiadomień. Aby je wyświetlić, musimy zaktualizować szablon konferencji:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
--- a/templates/conference/show.html.twig
+++ b/templates/conference/show.html.twig
@@ -3,6 +3,13 @@
 {% block title %}Conference Guestbook - {{ conference }}{% endblock %}

 {% block body %}
+  {% for message in app.flashes('notification') %}
+    <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show">
+      {{ message }}
+      <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
+    </div>
+  {% endfor %}
+
   <h2 class="mb-5">
     {{ conference }} Conference
   </h2>

Użytkownicy zostaną teraz powiadomieni, że ich komentarz jest moderowany:

W ramach bonusu mamy ładne powiadomienie na górze strony, jeśli wystąpi błąd w formularzu:

Wskazówka

Wiadomości błyskawiczne (ang. flash messages) są przechowywane w ramach systemu sesji HTTP. Główną konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że pamięć podręczna HTTP musi być wyłączona, ponieważ system sesji musi zostać uruchomiony, aby sprawdzać wiadomości do wyświetlenia.

Jest to powód, dla którego dodaliśmy fragment kodu wiadomości błyskawicznej (ang. flash message) w szablonie show.html.twig, a nie w bazowym, ponieważ utracilibyśmy kopię strony głównej zapisaną w pamięci podręcznej przeglądarki.

Powiadamianie osób administrujących poprzez wiadomość e-mail

Zamiast wysyłania wiadomości e-mail poprzez MailerInterface w celu powiadomienia osoby korzystającej z konta administracyjnego o wysłaniu komentarza, użyj komponentu Notifier do obsługi wiadomości:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -4,14 +4,14 @@ namespace App\MessageHandler;

 use App\ImageOptimizer;
 use App\Message\CommentMessage;
+use App\Notification\CommentReviewNotification;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use App\SpamChecker;
 use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
 use Psr\Log\LoggerInterface;
-use Symfony\Bridge\Twig\Mime\NotificationEmail;
-use Symfony\Component\Mailer\MailerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\Handler\MessageHandlerInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Workflow\WorkflowInterface;

 class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
@@ -21,22 +21,20 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface
   private $commentRepository;
   private $bus;
   private $workflow;
-  private $mailer;
+  private $notifier;
   private $imageOptimizer;
-  private $adminEmail;
   private $photoDir;
   private $logger;

-  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, MailerInterface $mailer, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $adminEmail, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
+  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, SpamChecker $spamChecker, CommentRepository $commentRepository, MessageBusInterface $bus, WorkflowInterface $commentStateMachine, NotifierInterface $notifier, ImageOptimizer $imageOptimizer, string $photoDir, LoggerInterface $logger = null)
   {
     $this->entityManager = $entityManager;
     $this->spamChecker = $spamChecker;
     $this->commentRepository = $commentRepository;
     $this->bus = $bus;
     $this->workflow = $commentStateMachine;
-    $this->mailer = $mailer;
+    $this->notifier = $notifier;
     $this->imageOptimizer = $imageOptimizer;
-    $this->adminEmail = $adminEmail;
     $this->photoDir = $photoDir;
     $this->logger = $logger;
   }
@@ -62,13 +60,7 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

       $this->bus->dispatch($message);
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
-      $this->mailer->send((new NotificationEmail())
-        ->subject('New comment posted')
-        ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
-        ->from($this->adminEmail)
-        ->to($this->adminEmail)
-        ->context(['comment' => $comment])
-      );
+      $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment), ...$this->notifier->getAdminRecipients());
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
       if ($comment->getPhotoFilename()) {
         $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());

Metoda getAdminRecipients() zwraca adresy kont administracyjnych zgodnie z konfiguracją komponentu Notifier; zaktualizuj ją teraz, aby dodać własny adres e-mail:

patch_file
1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -13,4 +13,4 @@ framework:
       medium: ['email']
       low: ['email']
     admin_recipients:
-      - { email: [email protected] }
+      - { email: "%env(string:default:default_admin_email:ADMIN_EMAIL)%" }

Teraz stwórz klasę CommentReviewNotification:

src/Notification/CommentReviewNotification.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
namespace App\Notification;

use App\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;

class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
{
  private $comment;

  public function __construct(Comment $comment)
  {
    $this->comment = $comment;

    parent::__construct('New comment posted');
  }

  public function asEmailMessage(EmailRecipientInterface $recipient, string $transport = null): ?EmailMessage
  {
    $message = EmailMessage::fromNotification($this, $recipient, $transport);
    $message->getMessage()
      ->htmlTemplate('emails/comment_notification.html.twig')
      ->context(['comment' => $this->comment])
    ;

    return $message;
  }
}

Metoda asEmailMessage() z EmailNotificationInterface jest opcjonalna i pozwala na personalizację wiadomości e-mail.

Jedną z korzyści płynących z zastosowania komponentu Notifier (zamiast komponentu Mailer) do wysyłania wiadomości e-mail jest to, że oddziela on powiadomienie od „kanału” wykorzystywanego do jego wysyłania. Jak możesz zobaczyć, nic nie mówi wprost, że powiadomienie powinno być wysłane pocztą elektroniczną.

Zamiast tego, kanał jest skonfigurowany w config/packages/notifier.yaml w zależności od znaczenia powiadomienia (domyślnie low):

config/packages/notifier.yaml
1
2
3
4
5
6
7
8
framework:
notifier:
  channel_policy:
    # use chat/slack, chat/telegram, sms/twilio or sms/nexmo
    urgent: ['email']
    high: ['email']
    medium: ['email']
    low: ['email']

Rozmawialiśmy o kanałach browser i email. Zobaczmy kilka innych, bardziej wyrafinowanych rozwiązań.

Rozmowy z administracją

Bądźmy szczerzy, wszyscy czekamy na pozytywne opinie albo przynajmniej na konstruktywną krytykę. Jeśli ktoś umieści komentarz ze słowami takimi jak „świetnie” lub „super”, możemy chcieć zaakceptować go szybciej niż inne.

W przypadku takich wiadomości chcemy być powiadamiani przez komunikator, taki jak Slack lub Telegram, niezależnie od wiadomości e-mail.

Zainstaluj wsparcie Slack dla Symfony Notifier:

1
$ symfony composer req slack-notifier

Aby rozpocząć, skomponuj Slack DSN z tokenem dostępu i identyfikatorem kanału Slack, na którym chcesz wysyłać wiadomości: slack://ACCESS_TOKEN@default?channel=CHANNEL.

Ponieważ token dostępu jest daną wrażliwą, należy przechowywać Slack DSN w sejfie:

1
$ symfony console secrets:set SLACK_DSN

Zrób to samo dla środowiska produkcyjnego:

1
$ APP_ENV=prod symfony console secrets:set SLACK_DSN

Włącz obsługę Chattera w Slacku:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--- a/config/packages/notifier.yaml
+++ b/config/packages/notifier.yaml
@@ -1,7 +1,7 @@
 framework:
   notifier:
-    #chatter_transports:
-    #  slack: '%env(SLACK_DSN)%'
+    chatter_transports:
+      slack: '%env(SLACK_DSN)%'
     #  telegram: '%env(TELEGRAM_DSN)%'
     #texter_transports:
     #  twilio: '%env(TWILIO_DSN)%'

Zaktualizuj klasę powiadomień, aby wiadomości były przekierowywane w zależności od treści komentarza (przy pomocy prostego wyrażenia regularnego):

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -7,6 +7,7 @@ use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;
+use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;

 class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
 {
@@ -29,4 +30,15 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio

     return $message;
   }
+
+  public function getChannels(RecipientInterface $recipient): array
+  {
+    if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {
+      return ['email', 'chat/slack'];
+    }
+
+    $this->importance(Notification::IMPORTANCE_LOW);
+
+    return ['email'];
+  }
 }

Zmieniliśmy również priorytet „normalnych” komentarzy, ponieważ nieznacznie poprawia to wygląd wiadomości e-mail.

I gotowe! Wyślij komentarz zawierający słowo „awesome”, wiadomość powinna pojawić się na Slacku.

Domyślne renderowanie wiadomości na Slacku też możesz nadpisać, podobnie jak w przypadku poczty elektronicznej, jeśli zaimplementujesz ChatNotificationInterface.

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,13 +3,18 @@
 namespace App\Notification;

 use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
+use Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage;
 use Symfony\Component\Notifier\Message\EmailMessage;
+use Symfony\Component\Notifier\Notification\ChatNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\EmailNotificationInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\EmailRecipientInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;

-class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface
+class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
 {
   private $comment;

@@ -31,6 +36,28 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio
     return $message;
   }

+  public function asChatMessage(RecipientInterface $recipient, string $transport = null): ?ChatMessage
+  {
+    if ('slack' !== $transport) {
+      return null;
+    }
+
+    $message = ChatMessage::fromNotification($this, $recipient, $transport);
+    $message->subject($this->getSubject());
+    $message->options((new SlackOptions())
+      ->iconEmoji('tada')
+      ->iconUrl('https://guestbook.example.com')
+      ->username('Guestbook')
+      ->block((new SlackSectionBlock())->text($this->getSubject()))
+      ->block(new SlackDividerBlock())
+      ->block((new SlackSectionBlock())
+        ->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment->getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
+      )
+    );
+
+    return $message;
+  }
+
   public function getChannels(RecipientInterface $recipient): array
   {
     if (preg_match('{\b(great|awesome)\b}i', $this->comment->getText())) {

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Czy nie byłoby wspaniale móc zaakceptować lub odrzucić komentarz bezpośrednio ze Slacka?

Zmień powiadomienie w taki sposób, aby przyjmowało adres recenzji i dodaj dwa przyciski w wiadomości na Slacku:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
--- a/src/Notification/CommentReviewNotification.php
+++ b/src/Notification/CommentReviewNotification.php
@@ -3,6 +3,7 @@
 namespace App\Notification;

 use App\Entity\Comment;
+use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackActionsBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackDividerBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\Block\SlackSectionBlock;
 use Symfony\Component\Notifier\Bridge\Slack\SlackOptions;
@@ -17,10 +18,12 @@ use Symfony\Component\Notifier\Recipient\RecipientInterface;
 class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificationInterface, ChatNotificationInterface
 {
   private $comment;
+  private $reviewUrl;

-  public function __construct(Comment $comment)
+  public function __construct(Comment $comment, string $reviewUrl)
   {
     $this->comment = $comment;
+    $this->reviewUrl = $reviewUrl;

     parent::__construct('New comment posted');
   }
@@ -53,6 +56,10 @@ class CommentReviewNotification extends Notification implements EmailNotificatio
       ->block((new SlackSectionBlock())
         ->text(sprintf('%s (%s) says: %s', $this->comment->getAuthor(), $this->comment->getEmail(), $this->comment->getText()))
       )
+      ->block((new SlackActionsBlock())
+        ->button('Accept', $this->reviewUrl, 'primary')
+        ->button('Reject', $this->reviewUrl.'?reject=1', 'danger')
+      )
     );

     return $message;

Teraz musimy zaktualizować poprzednio wykonane zmiany. Najpierw zmodyfikuj obsługę wiadomości, aby przekazać adres recenzji:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
--- a/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
+++ b/src/MessageHandler/CommentMessageHandler.php
@@ -60,7 +60,8 @@ class CommentMessageHandler implements MessageHandlerInterface

       $this->bus->dispatch($message);
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'publish') || $this->workflow->can($comment, 'publish_ham')) {
-      $this->notifier->send(new CommentReviewNotification($comment), ...$this->notifier->getAdminRecipients());
+      $notification = new CommentReviewNotification($comment, $message->getReviewUrl());
+      $this->notifier->send($notification, ...$this->notifier->getAdminRecipients());
     } elseif ($this->workflow->can($comment, 'optimize')) {
       if ($comment->getPhotoFilename()) {
         $this->imageOptimizer->resize($this->photoDir.'/'.$comment->getPhotoFilename());

Jak widać, adres URL recenzji powinien być częścią wiadomości z komentarzem, dodajmy go teraz:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--- a/src/Message/CommentMessage.php
+++ b/src/Message/CommentMessage.php
@@ -5,14 +5,21 @@ namespace App\Message;
 class CommentMessage
 {
   private $id;
+  private $reviewUrl;
   private $context;

-  public function __construct(int $id, array $context = [])
+  public function __construct(int $id, string $reviewUrl, array $context = [])
   {
     $this->id = $id;
+    $this->reviewUrl = $reviewUrl;
     $this->context = $context;
   }

+  public function getReviewUrl(): string
+  {
+    return $this->reviewUrl;
+  }
+
   public function getId(): int
   {
     return $this->id;

Na koniec zaktualizuj kontrolery, aby wygenerować adres recenzji, i przekaż go w konstruktorze wiadomości z komentarzem:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
--- a/src/Controller/AdminController.php
+++ b/src/Controller/AdminController.php
@@ -12,6 +12,7 @@ use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 use Symfony\Component\HttpKernel\KernelInterface;
 use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
 use Symfony\Component\Workflow\Registry;
 use Twig\Environment;

@@ -47,7 +48,8 @@ class AdminController extends AbstractController
     $this->entityManager->flush();

     if ($accepted) {
-      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId()));
+      $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' => $comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $reviewUrl));
     }

     return $this->render('admin/review.html.twig', [
--- a/src/Controller/ConferenceController.php
+++ b/src/Controller/ConferenceController.php
@@ -17,6 +17,7 @@ use Symfony\Component\Messenger\MessageBusInterface;
 use Symfony\Component\Notifier\Notification\Notification;
 use Symfony\Component\Notifier\NotifierInterface;
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
+use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
 use Twig\Environment;

 class ConferenceController extends AbstractController
@@ -82,7 +83,8 @@ class ConferenceController extends AbstractController
         'permalink' => $request->getUri(),
       ];

-      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $context));
+      $reviewUrl = $this->generateUrl('review_comment', ['id' => $comment->getId()], UrlGeneratorInterface::ABSOLUTE_URL);
+      $this->bus->dispatch(new CommentMessage($comment->getId(), $reviewUrl, $context));

       $notifier->send(new Notification('Thank you for the feedback; your comment will be posted after moderation.', ['browser']));

Oddzielenie kodu oznacza zmiany w większej liczbie miejsc, ale ułatwia jego testowanie, zrozumienie i ponowne użycie.

Spróbuj jeszcze raz, wiadomość powinna być teraz w dobrej formie:

../_images/slack-message.png

Asynchroniczność w obrębie tablicy

Pozwól mi wyjaśnić drobną kwestię, którą powinniśmy naprawić. Z każdym dodanym komentarzem otrzymujemy wiadomość e-mail i wiadomość na Slacku. Jeśli wystąpi błąd przy wysyłaniu wiadomości na Slacku (błędny identyfikator kanału, błędny token…), Messenger będzie próbował ponowić wysyłkę trzy razy zanim zostanie ona odrzucona. Ale ponieważ wiadomość e-mail zostanie wysłana jako pierwsza, otrzymamy trzy wiadomości e-mail i żadnych wiadomości na Slacku. Jednym ze sposobów naprawienia tego problemu jest wysyłanie wiadomości na Slacku asynchronicznie, tak jak wiadomości e-mail:

patch_file
1
2
3
4
5
6
7
8
--- a/config/packages/messenger.yaml
+++ b/config/packages/messenger.yaml
@@ -21,3 +21,5 @@ framework:
       # Route your messages to the transports
       App\Message\CommentMessage: async
       Symfony\Component\Mailer\Messenger\SendEmailMessage: async
+      Symfony\Component\Notifier\Message\ChatMessage: async
+      Symfony\Component\Notifier\Message\SmsMessage: async

Kiedy wszystkie operacje są asynchroniczne, komunikaty stają się niezależne. Włączyliśmy również asynchroniczne wiadomości SMS na wypadek, gdybyś chciał otrzymywać powiadomienia na swoim telefonie.

Powiadamianie użytkowników za pomocą poczty elektronicznej

Ostatnim zadaniem jest powiadomienie użytkowników o zatwierdzeniu ich komentarza. Pozwól, że pozostawię implementację Tobie.


 • « Previous Etap 24: Harmonogram zadań (ang. cron)
 • Next » Etap 26: Udostępnianie API za pomocą biblioteki API Platform

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.