Etap 26: Udostępnianie API za pomocą biblioteki API Platform

5.2 version
Maintained Unmaintained
5.0

Udostępnianie API za pomocą biblioteki API Platform

Zakończyliśmy implementację strony internetowej księgi gości. Aby lepiej wykorzystać nasze dane, może udostępnimy teraz API? API może być używane przez aplikację mobilną do wyświetlania wszystkich konferencji, ich komentarzy, a może nawet umożliwić uczestnikom dodawanie nowych komentarzy.

W tym kroku zamierzamy wdrożyć API tylko do odczytu.

Instalowanie API Platform

Udostępnianie API poprzez napisanie kodu samemu jest możliwe, ale jeśli zależy nam na zgodności ze standardami, lepiej użyć rozwiązania, które wykona za nas tę ciężką pracę. Rozwiązanie takie jak API Platform:

1
$ symfony composer req api

Udostępnianie API dla konferencji

Kilka adnotacji w klasie Conference to wszystko, czego potrzebujemy, aby skonfigurować API:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
--- a/src/Entity/Conference.php
+++ b/src/Entity/Conference.php
@@ -2,16 +2,25 @@

 namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
 use App\Repository\ConferenceRepository;
 use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
 use Doctrine\Common\Collections\Collection;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
 use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
 use Symfony\Component\String\Slugger\SluggerInterface;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=ConferenceRepository::class)
 * @UniqueEntity("slug")
+ *
+ * @ApiResource(
+ *   collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:list"}}},
+ *   itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="conference:item"}}},
+ *   order={"year"="DESC", "city"="ASC"},
+ *   paginationEnabled=false
+ * )
 */
 class Conference
 {
@@ -20,21 +29,25 @@ class Conference
   * @ORM\GeneratedValue
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $id;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $city;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=4)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $year;

   /**
   * @ORM\Column(type="boolean")
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $isInternational;

   /**
@@ -45,6 +58,7 @@ class Conference
   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255, unique=true)
   */
+  #[Groups(['conference:list', 'conference:item'])]
   private $slug;

   public function __construct()

Główna adnotacja @ApiResource konfiguruje API dla konferencji. Ogranicza możliwe operacje do get, ustawia sposób sortowania listy konferencji i wskazuje, jakie pola wyświetlać.

Domyślnie, głównym punktem wejścia dla API jest /api dzięki konfiguracji w config/routes/api_platform.yaml która została dodana przez przepis (ang. recipe) pakietu.

Interfejs webowy pozwala na interakcję z API:

Użyj go, aby przetestować różne możliwości:

Wyobraź sobie, ile czasu zajęłoby wdrożenie tego wszystkiego od zera!

Udostępnienie API dla komentarzy

Zrób to samo w przypadku komentarzy:

patch_file
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
--- a/src/Entity/Comment.php
+++ b/src/Entity/Comment.php
@@ -2,13 +2,26 @@

 namespace App\Entity;

+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiFilter;
+use ApiPlatform\Core\Annotation\ApiResource;
+use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Filter\SearchFilter;
 use App\Repository\CommentRepository;
 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
+use Symfony\Component\Serializer\Annotation\Groups;
 use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;

 /**
 * @ORM\Entity(repositoryClass=CommentRepository::class)
 * @ORM\HasLifecycleCallbacks()
+ *
+ * @ApiResource(
+ *   collectionOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:list"}}},
+ *   itemOperations={"get"={"normalization_context"={"groups"="comment:item"}}},
+ *   order={"createdAt"="DESC"},
+ *   paginationEnabled=false
+ * )
+ *
+ * @ApiFilter(SearchFilter::class, properties={"conference": "exact"})
 */
 class Comment
 {
@@ -17,18 +30,21 @@ class Comment
   * @ORM\GeneratedValue
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $id;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255)
   */
   #[Assert\NotBlank]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $author;

   /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
   #[Assert\NotBlank]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $text;

   /**
@@ -36,22 +52,26 @@ class Comment
   */
   #[Assert\NotBlank]
   #[Assert\Email]
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $email;

   /**
   * @ORM\Column(type="datetime")
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $createdAt;

   /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity=Conference::class, inversedBy="comments")
   * @ORM\JoinColumn(nullable=false)
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $conference;

   /**
   * @ORM\Column(type="string", length=255, nullable=true)
   */
+  #[Groups(['comment:list', 'comment:item'])]
   private $photoFilename;

   /**

Ten sam rodzaj adnotacji jest używany do konfiguracji klasy.

Ograniczanie komentarzy udostępnionych przez API

Domyślnie, API Platform udostępnia wszystkie wpisy z bazy danych. Ale w przypadku komentarzy, API powinno zwracać tylko te opublikowane.

Gdy musisz ograniczyć liczbę elementów zwracanych przez API, utwórz usługę (ang. service), która przejmie kontrolę nad zapytaniem używanym przez Doctrine dla kolekcji, jeśli zaimplementujesz QueryCollectionExtensionInterface, i/lub poszczególnych elementów, jeśli zaimplementujesz``QueryItemExtensionInterface``.

src/Api/FilterPublishedCommentQueryExtension.php
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
namespace App\Api;

use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\QueryCollectionExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Extension\QueryItemExtensionInterface;
use ApiPlatform\Core\Bridge\Doctrine\Orm\Util\QueryNameGeneratorInterface;
use App\Entity\Comment;
use Doctrine\ORM\QueryBuilder;

class FilterPublishedCommentQueryExtension implements QueryCollectionExtensionInterface, QueryItemExtensionInterface
{
  public function applyToCollection(QueryBuilder $qb, QueryNameGeneratorInterface $queryNameGenerator, string $resourceClass, string $operationName = null)
  {
    if (Comment::class === $resourceClass) {
      $qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'", $qb->getRootAliases()[0]));
    }
  }

  public function applyToItem(QueryBuilder $qb, QueryNameGeneratorInterface $queryNameGenerator, string $resourceClass, array $identifiers, string $operationName = null, array $context = [])
  {
    if (Comment::class === $resourceClass) {
      $qb->andWhere(sprintf("%s.state = 'published'", $qb->getRootAliases()[0]));
    }
  }
}

Klasa rozszerzeń zapytań stosuje swój schemat działania tylko w odniesieniu do zasobów Comment i modyfikuje konstruktor zapytań Doctrine (ang. Doctrine query builder), aby uwzględnić tylko komentarze oznaczone jako published.

Konfigurowanie CORS

Domyślnie reguła tego samego pochodzenia (ang. same-origin security policy) nowoczesnych klientów HTTP sprawia, że wywoływanie API z innej domeny jest zabronione. Pakiet CORS, zainstalowany jako część composer req api, wysyła nagłówki Cross-Origin Resource Sharing oparte na zmiennej środowiskowej CORS_ALLOW_ORIGIN.

Domyślnie, jego wartość zdefiniowana w .env pozwala na odbieranie żądań HTTP z localhost i 127.0.0.1 na dowolnym porcie. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy w kolejnym kroku, ponieważ stworzymy aplikację jednostronicową (ang. single-page application, SPA) mającą swój własny serwer WWW, która będzie odwoływać się do API.


 • « Previous Etap 25: Powiadamianie na wszystkie możliwe sposoby
 • Next » Etap 27: Budowa aplikacji jednostronicowej (ang. single-page application, SPA)

This work, including the code samples, is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license.