Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.
Cover of the book Symfony 5: The Fast Track

Symfony 5: The Fast Track is the best book to learn modern Symfony development, from zero to production. +300 pages in full color showing how to combine Symfony with Docker, APIs, queues & async tasks, Webpack, Single-Page Applications, etc.

Buy printed version

Tạo Link tới Application khác

1.2
Language

Một project symfony có thể có một hoặc nhiều application. Các Application chỉ dùng chung model, còn lại là độc lập với nhau. Nhưng đôi khi, bạn cần tạo một link tới frontend application từ backend. Ví dụ với một backend CMS bạn cần sửa một bài viết và sau đó link tới bài viết đó ở frontend để xem kết quả.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách đơn giản để giải quyết vấn đề trên.

Ngoài việc phân tích file cấu hình và chuyển kết quả thành mảng trong file PHP cache, một vài lớp quản lý cấu hình còn có thể cấu hình trực tiếp (các lớp quản lý cấu hình autoload, database, và routing).

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển một file chứa route được viết dưới dạng YAML thành object route tương ứng, bạn có thể làm như sau:

$config = new sfRoutingConfigHandler();
$routes = $config->evaluate(array('/path/to/routing.yml'));

Trong đoạn code trên, $routes là mảng các object route, tương đương với các route xác định trong file YAML. Phương thức generate() nhận một mảng các tên file YAML và ghép nội dung của tất cả các file đó lại.

tip

Phương thức evaluate() nhận một mảng các file cấu hình. Nếu bạn có một vài plugin xác dịnh route trong file routing.yml, thêm đường dẫn file đó vào mảng và cấu hình sẽ được thêm vào cùng với cấu hình chính.

Nhờ có framework decoupling và phương thức sfPatternRouting::setRoutes(), bạn có thể dễ dàng tạo một object frontend routing từ bất kì PHP script nào:

$routing = new sfPatternRouting(new sfEventDispatcher());
$routing->setRoutes($routes);

Tạo URLs bây giờ đơn giản là gọi phương thức generate() của object routing:

$routing->generate('homepage');
$routing->generate('article', array('id' => $id));

Phương thức generate() có tham sô đầu tiên là tên của route, và tham số thứ 2 là mảng các parameter.

Hãy sử dụng những hiểu biết trên để tạo một frontend URL từ backend application.

Trong lớp backendConfiguration, thêm đoạn code sau:

// apps/backend/config/backendConfiguration.class.php
class backendConfiguration extends sfApplicationConfiguration
{
 protected $frontendRouting = null;
 
 public function generateFrontendUrl($name, $parameters = array())
 {
  return 'http://frontend.example.com'.$this->getFrontendRouting()->generate($name, $parameters);
 }
 
 public function getFrontendRouting()
 {
  if (!$this->frontendRouting)
  {
   $this->frontendRouting = new sfPatternRouting(new sfEventDispatcher());
 
   $config = new sfRoutingConfigHandler();
   $routes = $config->evaluate(array(sfConfig::get('sf_apps_dir').'/frontend/config/routing.yml'));
 
   $this->frontendRouting->setRoutes($routes);
  }
 
  return $this->frontendRouting;
 }
 
 // ...
}

note

Chú ý rằng phương thức generateFrontendUrl() luôn trả về đường dẫn tuyệt đối nên bạn cần phải cung cấp thông tin về host.

Với đoạn code này, bạn có thể tạo ra một frontend URL ở bất kì đâu trong backend. Dưới đây là ví dụ cách redirect người dùng tới frontend từ một action ở backend:

$this->redirect($this->getContext()->getConfiguration()->generateFrontendUrl('hello', array('name' => 'Bar')));

Bạn cũng có thể tạo một helper cho template:

function link_to_frontend($name, $parameters)
{
 return sfProjectConfiguration::getActive()->generateFrontendUrl($name, $parameters);
}

Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm!

Nếu bạn có nhiều application, thật dễ dàng refactor code trên để tạo URL cho các application khác nhau.

note

Kĩ thuật mô tả trong hướng dẫn này được sử dụng trong task app:routes.