Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Quản lý giỏ hàng với plugin sfShoppingCart

1.2
Symfony version Language

Tổng quan

Symfony cung cấp một plugin để quản lý giỏ hàng trong một website thương mại điện tử. Việc thêm một item, thay đổi số lượng và hiển thị nội dung của giỏ hàng trở nên đơn giản.

Cài đặt

Class shopping cart mặc định không có trong symfony, mà được đóng gói trong plugin sfShoppingCart. Symfony plugins được cài đặt thông qua PEAR (tìm hiểu thêm về plugins trong Chương 17).

Việc cài đặt plugin sfShoppingCart rất đơn giản, được mô tả chi tiết ở plugin page. Bạn chỉ cần gõ lệnh sau:

$ symfony plugin:install sfShoppingCartPlugin

Sau đó xóa cache để các class của plugin được tự động load:

$ symfony cc

Khởi tạo

Class sfShoppingCart có mục đích quản lý giỏ hàng. Nó có thể chứa bất kì loại đối tượng nào.

Trong khi khởi tạo bạn có thể khai báo phần trăm thuế được sử dụng:

$my_shopping_cart = new sfShoppingCart(sfConfig::get('app_cart_tax'));

Trong ví dụ này, phần trăm thuế được để trong file cấu hình app.yml để dễ thay đổi:

all:
 cart:
  tax: 19.6

Tạo một giỏ hàng

Bạn có thể dễ dàng tạo một đối tượng sfShoppingCart trong action sử dụng phương thức khởi tạo new. Tuy nhiên, nó sẽ không liên quan đến user nếu nó không liên kết với một user session. Cách đơn giản nhất để lưu những lựa chọn của user vào một giỏ hàng là tạo một composition của một đối tượng sfShoppingCart vào trong class sfUser. Để thực hiện điều nay, ta thêm một phương thức vào class myproject/apps/myapp/lib/myUser.php:

class myUser extends sfUser
{
 public function getShoppingCart()
 {
  if (!$this->hasAttribute('shopping_cart'))
  {
   $this->setAttribute('shopping_cart', new sfShoppingCart(sfConfig::get('app_cart_tax')));
  }
 
  return $this->getAttribute('shopping_cart');
 }
 
 // ...
}

Phương thức $user->getShoppingCart() sẽ tạo một giỏ hàng mới nếu user chưa có giỏ hàng nào.

note

nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về cách override class mặc định sfUser thông qua class myUser, bạn có thể đọc mục factories trong Chương 17.

Thêm, sửa, xóa Item

Giỏ hàng có thể chứa rất nhiều các object của các class khác nhau. Mỗi item chứa trong giỏ hàng là một instance của class sfShoppingCartItem.

Class sfShoppingCart có phương thức addItem()deleteItem(). Bạn có thể thêm hay xóa bất kì loại object nào, tham số của các phương thức này là các item.

Để sửa số lượng của một item, đầu tiên lấy object sfShoppingCartItem của item đó (dựa vào phương thứcgetItems() của object sfShoppingCart) và gọi phương thức setQuantity().

Module shoppingcart

Dưới đây là một module quản lý giỏ hàng trong đó mỗi object của class 'Product' (mô tả sản phẩm) được thêm, sửa hoặc xóa thông quan action 'add', 'update' và 'delete':

class shoppingcartActions extends sfActions
{
 // ...
 
 public function executeIndex()
 {
  $this->shopping_cart = $shopping_cart;
  $this->items = $shopping_cart->getItems();
 
  // ...
 }
 
 public function executeAdd($request)
 {
  // ...
 
  if ($request->hasParameter('id'))
  {
   $product = ProductPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id'));
   $item = new sfShoppingCartItem('Product', $request->getParameter('id'));
   $item->setQuantity(1);
   $item->setPrice($product->getPrice());
   $shopping_cart = $this->getUser()->getShoppingCart();
   $shopping_cart->addItem($item);
  }
 
  // ...
 }
 
 public function executeUpdate($request)
 {
  $shopping_cart = $this->getUser()->getShoppingCart();
  foreach ($shopping_cart->getItems() as $item)
  {
   if ($request->hasParameter('quantity_'.$item->getId()))
   {
    $item->setQuantity($request->getParameter('quantity_'.$item->getId()));
   }
  }
 
  // ...
 }
 
 public function executeDelete($request)
 {
  if ($request->hasParameter('id'))
  {
   $shopping_cart = $this->getUser()->getShoppingCart();
   $shopping_cart->deleteItem('Product', $requets->getParameter('id'));
  }
 
  // ...
 }
 
 ...
}

Thêm một item

Hãy phân tích đoạn code trên.

Để thêm một item vào giỏ hàng, bạn sử dụng phương thức addItem(), cung cấp cho nó object sfShoppingCartItem. Object này chứa object class và id duy nhất của item được thêm vào, số lượng và giá của item. Nó cho phép giỏ hàng chứa object của bất kì class nào. Ví dụ, bạn có thể có mộ giỏ hàng chứa sách và đĩa CD.

Giá của item được lưu để tránh sự khác nhau về giá khi thanh toán trong trường hợp giá của sản phẩm được thay đổi sau đó bởi người quản lý. Việc này cũng cho phép chiết khấu giá tùy theo số lượng hàng được mua:

if ($quantity > 10)
{
 $item->setPrice($product->getPrice() * 0.8);
}
else
{
 $item->setPrice($product->getPrice());
}

Vấn đề là bạn sẽ mất giá gốc khi bạn thực hiện việc giảm giá theo cách này. Đó là lý do tại sao object sfShoppingCartItem có phương thức setDiscount() để chứa phần trăm giảm giá:

if ($quantity > 10)
{
 $item->setPrice($product->getPrice());
 $item->setDiscount(20);
}
else
{
 $item->setPrice($product->getPrice());
}

Sửa một item

Để sửa số lượng của một item, sử dụng phương thức setQuantity() của object sfShoppingCartItem. Để xóa một item, bạn có thể dùng phương thức deleteItem() hoặc sửa số lượng thành 0 : setQuantity(0).

Nếu user thêm item đã có, giỏ hàng sẽ tăng số lượng của item đó mà không tạo item mới:

$item = new sfShoppingCartItem('Product', $request->getParameter('id'));
$item->setQuantity(1);
$item->setPrice($product->getPrice());
$shopping_cart = $this->getUser()->getShoppingCart();
$shopping_cart->addItem($item);
$shopping_cart->addItem($item);
 
// tương đương với
 
$item = new sfShoppingCartItem('Product', $request->getParameter('id'));
$item->setQuantity(2);
$item->setPrice($product->getPrice());
$shopping_cart = $this->getUser()->getShoppingCart();
$shopping_cart->addItem($item);

Cuối cùng, bạn có thể thắc mắc tạo sao action update sử dụng tham số kiểu 'quantity_2313=4' thay vì 'id=2313&quantity=4'. Dùng cách này cho phép cập nhật số lượng của nhiều item một lúc.

Xóa nội dung giỏ hàng

Để reset một giỏ hàng, đơn giản sử dụng phương thức clear() của instance sfShoppingCart.

$this->getUser()->getShoppingCart()->clear();

Hiển thị giỏ hàng trong Template

Action shoppingcart/index hiển thị nội dung của giỏ hàng.

Lấy nội dung của giỏ hàng

3 phương thức của object sfShoppingCart giúp bạn lấy nội dung của giỏ hàng:

 • ->getItems(): mảng tất cả các sfShoppingCartItem object trong giỏ hàng
 • ->getItem($class_name, $object_id): một sfShoppingCartItem object cụ thể
 • ->getTotal(): giá tiền của giỏ hàng (tổng của quantity*price của mỗi item)

Các item của giỏ hàng cũng có một parameter holder. Do đó bạn có thể thêm bất kì thông tin nào vào item.

For instance, in a website that sells auto parts, the sfShoppingCartItem objects need to store the objects added, but also the vehicle for which the part was bought. This can be simply done by adding:

$item->setParameter('vehicle', $vehicle_id);

note

bạn có thể dùng phương thức getObjects() thay cho getItems(). Phương thức này nằm trong Propel data access layer. Việc sử dụng Propel là không bắt buộc, do đó bạn có thể dùng nó hoặc không. Tìm hiểu thêm về data access layer ở Chương 8.

Cung cấp dữ liệu cho template

Để hiển thị nội dung của giỏ hàng, action index tạo sẵn một vài biến để sử dụng trong template:

// ...
 
$this->shopping_cart = $shopping_cart;
$this->items = $shopping_cart->getItems();

Dưới đây là ví dụ một template indexSuccess.php đơn giản, hiển thị thông tin về tất cả các item trong giỏ hàng:

<?php if ($shopping_cart->isEmpty()): ?>
 
 Your shopping cart is empty.
 
<?php else: ?>
 
 <?php foreach ($items as $item): ?>
  <?php $object = call_user_func(array($item->getClass().'Peer', 'retrieveByPK'), $item->getId()) ?> 
  <?php echo $object->getLabel() ?><br />
  <?php echo $item->getQuantity() ?><br />
  <?php echo currency_format($item->getPrice(), 'EUR' ) ?> 
  <?php if ($item->getDiscount()): >
    (- <?php echo $item->getDiscount() ?> %)
  <?php endif; ?><br />
 <?php endforeach; ?>
 
 Total : <?php echo currency_format($shopping_cart->getTotal(), 'EUR' ) ?><br />
 
<?php endif; ?>

Chú ý rằng ví dụ này sử dụng Propel data access layer. Bạn có thể dựa vào đó để sử dụng cho các data access layer khác.

Có sử dụng thuế hay không?

Mặc định tất cả các thao tác (thêm $shopping_cart->addItem(), truy cập$item->getPrice()$shopping_cart->getTotal() đều sử dụng giá không tính thuế.

Để lấy tổng giá có thuế, chúng ta sử dụng:

$total_with_taxes = $shopping_cart->getTotalWithTaxes()

Nếu bạn có dùng thuế, object sfShoppingCart có thể được khởi tạo để sử dụng các phương thức addget có tính thuế trong giá:

class myUser extends sfUser
{
 public function getShoppingCart()
 {
  if (!$this->hasAttribute('shopping_cart'))
  {
   $this->setAttribute('shopping_cart', new sfShoppingCart(sfConfig::get('app_cart_tax')));
  }
  $this->getAttribute('shopping_cart')->setUnitPriceWithTaxes(sfConfig::get('app_cart_withtaxes'));
 
  return $this->getAttribute('shopping_cart');
 }
 
 // ...
}

Nếu sfConfig::get('app_cart_withtaxes')true, phương thức $shopping_cart->addItem()$item->getPrice() sẽ sử dụng giá có tính thuế. Các phương thức getTotal()getTotalWithTaxes() vẫn cho đúng kết quả.

Một lần nữa, ta đưa cấu hình về thuế vào trong file cấu hình (đó là một thói quen tốt): đó là lý do tại sao ví dụ trên sử dụng sfConfig::get('app_cart_withtaxes') thay vì dùng true. File myproject/apps/myapp/config/app.yml:

all:
 cart:
  tax:    19.6
  withtaxes: true

Nếu bạn không biết cách tính thuế có thể sử dụng shopping cart:

$uses_tax = $shopping_cart->getUnitPriceWithTaxes();