Symfony 6 Certification New exam with updated questions 100% online Show your expertise
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

4. fejezet - Propel integráció

1.2
Symfony version
1.1
Language

Egy webes projektben az ûrlapok általában a model objektumok manipulálására szolgálnak. A model objektumok adatai legtöbbször adatbázisba kerülnek egy ORM segítségével. A symfony ûrlap rendszere egy plusz réteget biztosít a Propellel, a symfony beéptett ORM-jével, való együttmûködéshez, lehetõvé téve a modelen alapuló ûrlapok könnyebb kezelését.

Ebben a fejezetben az ûrlapok Propel objektumokkal való integrációját nézzük át részletesen. Ajánlott a Propel és a symfony integráció alapos ismerete. Ehhez a "The Definitive Guide to symfony" Inside the Model Layer fejezete ad segítséget.

Elõkészítés

Ebben a fejezetben egy cikkeket kezelõ rendszert fogunk készíteni. Kezdjük az adatbázis sémával. Öt táblát fogunk használni: article, author, category, tag és article_tag, ahogy a 4-1 mellékleten látható.

4-1 melléklet - Adatbázis séma

// config/schema.yml
propel:
 article:
  id:      ~
  title:    { type: varchar(255), required: true }
  slug:     { type: varchar(255), required: true }
  content:   longvarchar
  status:    varchar(255)
  author_id:  { type: integer, required: true, foreignTable: author, foreignReference: id, OnDelete: cascade }
  category_id: { type: integer, required: false, foreignTable: category, foreignReference: id, onDelete: setnull }
  published_at: timestamp
  created_at:  ~
  updated_at:  ~
  _uniques:
   unique_slug: [slug]
 
 author:
  id:      ~
  first_name:  varchar(20)
  last_name:  varchar(20)
  email:    { type: varchar(255), required: true }
  active:    boolean
 
 category:
  id:      ~
  name:     { type: varchar(255), required: true }
 
 tag:
  id:      ~
  name:     { type: varchar(255), required: true }
 
 article_tag:
  article_id:  { type: integer, foreignTable: article, foreignReference: id, primaryKey: true, onDelete: cascade }
  tag_id:    { type: integer, foreignTable: tag, foreignReference: id, primaryKey: true, onDelete: cascade }

A táblák közötti kapcsolatok a következõk:

 • 1-n kapcsolat az article és az author tábla között: egy cikknek egy és csak egy szerzõje lehet
 • 1-n kapcsolat az article és a category tábla között: egy cikk maximum egy kategóriába tartozhat
 • n-n kapcsolat az article és a tag tábla között

Ûrlap osztályok generálása

Az article, author, category és tag táblák adatait szeretnénk szerkeszteni. Ahhoz, hogy ezt megtehessük ûrlapokat kell készíteni, amelyek a felsorolt táblákhoz kapcsolódnak, valamint a widgeteket és a validatorokat az adatbázis sémához kell igazítani. Habár kézzel is lehet ûrlapot készíteni, mégis ez egy hosszú és fárasztó feladat, összességében hasonló dolgokat kell ismételni több fileban is (oszlop- és mezõnevek, oszlopok és mezõk maximális mérete, ...). Továbbá minden esetben, amikor a model változik, a hozzá kapcsolódó ûrlapnak is változnia kell. Szerencsére a Propel plugin rendelkezik egy beépített taskkal, propel:build-forms, amely automatizálja az modelhez kapcsolódó ûrlapok létrehozását:

$ ./symfony propel:build-forms

Az ûrlap generálás alatt a task minden táblához készít egy ûrlap osztályt a modelnek leginkább megfelelõ widgetek és validatorok felhasználásával, valamint figyelembe veszi a táblák közötti kapcsolatokat is.

note

A propel:build-all és propel:build-all-load taskok automatikusan meghívják a propel:build-forms taskot.

A task futtatása után egy file struktúra jön létre a lib/form/ könyvtár alatt. A példa sémához tartozó fileok a következõk:

lib/
 form/
  BaseFormPropel.class.php
  ArticleForm.class.php
  ArticleTagForm.class.php
  AuthorForm.class.php
  CategoryForm.class.php
  TagForm.class.php
  base/
   BaseArticleForm.class.php
   BaseArticleTagForm.class.php
   BaseAuthorForm.class.php
   BaseCategoryForm.class.php
   BaseTagForm.class.php

A propel:build-forms task minden táblához két osztályt készít, egy alaposztályt a lib/form/base könyvtárba és egyet a lib/form/ alá. Például az author táblához tartozó ûrlap egy BaseAuthorForm és egy AuthorForm osztályból áll, amelyeket lib/form/base/BaseAuthorForm.class.php és lib/form/AuthorForm.class.php fileok tartalmaznak.

sidebar

Generált ûrlap könyvtárak

A propel:build-forms task által generált fileok struktúrája hasonló a Propeléhez. A Propel sémában megadott package (csomag) attribútum a táblák részhalmazokra történõ bontását teszi lehetõvé. Az alapértemezett csomag a lib.model, tehát a Propel a lib/model/ könyvtár alá hozza létre a modeleket és a lib/form/ alá az ûrlapokat. A lib.model.cms csomag használatával, ahogy a lenti példán is látható, a Propel osztályok a lib/model/cms/, az ûrlap osztályok pedig a lib/form/cms/ könyvtár alá kerülnek.

propel:
 _attributes: { noXsd: false, defaultIdMethod: none, package: lib.model.cms }
 # ...

A csomagok használata nagyon hasznos, ha az adatbázis sémát szét szeretnénk választani, és egy pluginba szeretnénk csomagolni a hozzá tartozó ûrlapokat, ahogy azt az 5. fejezetben látni fogjuk.

Propel csomagokkal kapcsolatos további információ a "The Definitive Guide to symfony" könyv Inside the Model Layer fejezetében található.

Foglaljuk össze egy táblázatba az AuthorForm ûrlap definíciójában szereplõ osztályok közötti különbségeket.

Osztály Csomag Kinek készült Leírás
AuthorForm project fejlesztõ Felülírja a generált ûrlapot
BaseAuthorForm project symfony A sémán alapul, propel:build-forms task minden egyes futtatásakor újragenerálódik
BaseFormPropel project fejlesztõ Propel alapú ûrlapok globális módosítására szolgál
sfFormPropel Propel plugin symfony Propel ûrlapok alapja
sfForm symfony symfony Symfony ûrlapok alapja

Az Author osztályból származó objektum létrehozásához és szerkesztéséhez az AuthorForm osztályt fogjuk használni (4-2 melléklet). Észrevehetjük, hogy ez az osztály nem tartalmaz metódusokat, mindent a BaseAuthorForm osztálytól örököl, amely a konfiguráción alapul. Az AuthorForm szolgál az alap ûrlap konfiguráció testreszabására.

4-2 melléklet - AuthorForm osztály

class AuthorForm extends BaseAuthorForm
{
 public function configure()
 {
 }
}

A 4-3 mellékleten látható a BaseAuthorForm osztály, a hozzá tartozó validatorokkal és widgetekkel, amely az author tábla modeljén alapul.

4-3 melléklet - BaseAuthorForm osztály, az author tábla ûrlap reprezentációja

class BaseAuthorForm extends BaseFormPropel
{
 public function setup()
 {
  $this->setWidgets(array(
   'id'     => new sfWidgetFormInputHidden(),
   'first_name' => new sfWidgetFormInput(),
   'last_name' => new sfWidgetFormInput(),
   'email'   => new sfWidgetFormInput(),
  ));
 
  $this->setValidators(array(
   'id'     => new sfValidatorPropelChoice(array('model' => 'Author', 'column' => 'id', 'required' => false)),
   'first_name' => new sfValidatorString(array('max_length' => 20, 'required' => false)),
   'last_name' => new sfValidatorString(array('max_length' => 20, 'required' => false)),
   'email'   => new sfValidatorString(array('max_length' => 255)),
  ));
 
  $this->widgetSchema->setNameFormat('author[%s]');
 
  $this->errorSchema = new sfValidatorErrorSchema($this->validatorSchema);
 
  parent::setup();
 }
 
 public function getModelName()
 {
  return 'Author';
 }
}

A létrejött osztály néhány kivétellel nagyon hasonlít az elõzõ fejezetben készített ûrlapokhoz:

 • A szülõ osztály a BaseFormPropel az sfForm helyett
 • A validator és widget konfiguráció a setup() metódusban taláható, nem pedig a configure()ban
 • A getModelName() metódus a kapcsolódó Propel osztály nevével tér vissza

sidebar

Propel ûrlapok globális testreszabása

A propel:build-forms a táblákhoz tartozó ûrlaposztályokon felül létrehoz még egy BaseFormPropel osztályt is. Ez egy üres osztály, amely õse az összes lib/form/base/ alatt létrehozott osztálynak, lehetõséget biztosítva minden Propel ûrlap viselkedésének egységes megváltoztatásához. Példánknál maradva, egyszerûen megváltoztatható a Propel ûrlapokhoz tartozó alapértelmezett formázó (formatter):

abstract class BaseFormPropel extends sfFormPropel
{
 public function setup()
 {
  sfWidgetFormSchema::setDefaultFormFormatterName('div');
 }
}

Látjuk, hogy a BaseFormPropel osztály az sfFormPropel osztályból származik. Ez az osztály tartalmazza a Propel specifikus funkciókat, többek között az ûrlapról elküldött adatokból készült objektum adatbázisba mentését is.

TIP A szülõ osztályok a setup() metódust használják a konfiguráláshoz a configure() helyett. Ez lehetõvé teszi a fejlesztõ számára, hogy felülírja a beállításokat a nélkül, hogy a parent::configure() hívással foglalkoznia kellene.

Az ûrlap mezõk nevei megfelelnek a sémában használt mezõnevekkel: id, first_name, last_name és email.

A propel:build-forms task az author tábla minden mezõjéhez létrehoz egy widgetet és egy validatort a séma definíciónak megfelelõen. A task mindig a lehetõ legbiztonságosabb validator állítja be. Nézzük meg az id mezõt. Ellenõrizhetnénk az értékét úgy is, hogy érvényes egész-e. Ehelyett a beállított validator lehetõvé teszi, hogy érvényesítsük a mezõt, mint egy már létezõt (egy már meglévõ objektum szerkesztésekor) vagy hogy az azonosító üres-e (egy új objektum létrehozásakor). Ez egy erõsebb érvényesítés.

A létrehozott ûrlapok azonnal használhatók. Adjuk a templatehez a <?php echo $form ?>t és egy mûködõ ûrlapot kapunk érvényesítéssel együtt anélkül, hogy akár egy sor kódot kellett volna írnunk.

Azon túl, hogy ebbõl gyors prototípust készíthetünk, a létrehozott osztályok egyszerûen kiterjeszthetõk anélkül, hogy a generált osztályokat módosítani kellene. Mindez a szülõ és ûrlap osztályok öröklõdési mechanizmusának köszönhetõ.

Végül minden adatbázis séma változtatás esetén a task újra létrehozza az ûrlapokat a módosításoknak megfelelõen anélkül, hogy korábbi saját beállításaink elvesznének.

A CRUD generátor

Most, hogy elkészültek az ûrlap osztályok, lássuk milyen egyszerû létrehozni egy symfony modult az objektumok kezeléséhez. Szeretnénk létrehozni, szerkeszteni és törölni az Article, Author, Category és Tag osztályokhoz tartozó objektumokat. Kezdjük egy, az Author osztály kezelését végzõ modul készítésével. Bár kézzel is létrehozható, a Propel plugin biztosít egy propel:generate-crud taskot, ami egy Propel objektumhoz tartozó CRUD modult állít elõ. A korábban létrehozott ûrlapot használjuk mindehhez:

$ ./symfony propel:generate-crud frontend author Author

A propel:generate-crud három paramétert vár:

 • frontend : az alkalmazás neve, amelyben a modult létrehozzuk
 • author : a modul neve
 • Author : a model osztály neve, amelyhez modult hozunk létre

note

A CRUD a Creation / Retrieval / Update / Deletion (létrehozás, visszatöltés, frissítés, törlés) rövidítése, összefoglalja azt a négy alapmûveletet, amelyet model adatokon végre szoktunk hajtani.

A 4-4 mellékleten látható, hogy a task 5 actiont hozott létre, melyek lehetõvé teszik az Author osztály objektumainak listázását (index), létrehozását (create), módosítását (edit), mentését (save) és törlését (delete).

4-4 melléklet - A task által generált authorActions osztály

// apps/frontend/modules/author/actions/actions.class.php
class authorActions extends sfActions
{
 public function executeIndex()
 {
  $this->authorList = AuthorPeer::doSelect(new Criteria());
 }
 
 public function executeCreate()
 {
  $this->form = new AuthorForm();
 
  $this->setTemplate('edit');
 }
 
 public function executeEdit($request)
 {
  $this->form = new AuthorForm(AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id')));
 }
 
 public function executeUpdate($request)
 {
  $this->forward404Unless($request->isMethod('post'));
 
  $this->form = new AuthorForm(AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id')));
 
  $this->form->bind($request->getParameter('author'));
  if ($this->form->isValid())
  {
   $author = $this->form->save();
 
   $this->redirect('author/edit?id='.$author->getId());
  }
 
  $this->setTemplate('edit');
 }
 
 public function executeDelete($request)
 {
  $this->forward404Unless($author = AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id')));
 
  $author->delete();
 
  $this->redirect('author/index');
 }
}

Ebben a modulban az ûrlap kezelésével három metódus foglalkozik: create, edit és update. A propel:generate-crud task a --non-atomic-actions opcióval beállítható, hogy egyetlen metódussal oldja meg ennek a háromnak a funkcionalitását.

$ ./symfony propel:generate-crud frontend author Author --non-atomic-actions

A --non-atomic-actions által generált kód (4-5 melléklet) tömörebb, de kevésbé átlátható.

4-5 melléklet - A --non-atomic-actions opcióval generált authorActions osztály

class authorActions extends sfActions
{
 public function executeIndex()
 {
  $this->authorList = AuthorPeer::doSelect(new Criteria());
 }
 
 public function executeEdit($request)
 {
  $this->form = new AuthorForm(AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id')));
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('author'));
   if ($this->form->isValid())
   {
    $author = $this->form->save();
 
    $this->redirect('author/edit?id='.$author->getId());
   }
  }
 }
 
 public function executeDelete($request)
 {
  $this->forward404Unless($author = AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id')));
 
  $author->delete();
 
  $this->redirect('author/index');
 }
}

A task két template filet generál: indexSuccess és editSuccess. Az editSuccess a <?php echo $form ?> használata nélkül jön létre. A --non-verbose-templates opcióval módosítható ez a viselkedés:

$ ./symfony propel:generate-crud frontend author Author --non-verbose-templates

Ez az opció a prototípus készítés fázisában lehet hasznos (4-6 melléklet).

4-6 melléklet - A editSuccess template

// apps/frontend/modules/author/templates/editSuccess.class.php
<?php $author = $form->getObject() ?>
<h1><?php echo $author->isNew() ? 'New' : 'Edit' ?> Author</h1>
 
<form action="<?php echo url_for('author/edit'.(!$author->isNew() ? '?id='.$author->getId() : '')) ?>" method="post" <?php $form->isMultipart() and print 'enctype="multipart/form-data" ' ?>>
 <table>
  <tfoot>
   <tr>
    <td colspan="2">
     &nbsp;<a href="<?php echo url_for('author/index') ?>">Cancel</a>
     <?php if (!$author->isNew()): ?>
      &nbsp;<?php echo link_to('Delete', 'author/delete?id='.$author->getId(), array('post' => true, 'confirm' => 'Are you sure?')) ?>
     <?php endif; ?>
     <input type="submit" value="Save" />
    </td>
   </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
   <?php echo $form ?>
  </tbody>
 </table>
</form>

tip

A --with-show opció segítségével generált kód tartalmaz egy show action is az objektum tartalmának megtekintéséhez (csak olvasható).

Most már megnyithatjuk az elkészült modult a böngészõban, a 4-1 és 4-2 ábra szerinti megjelenést láthatjuk. Játszunk egy kicsit ezzel a felülettel. A létrehozott modul segítségével listázhatjuk a szerzõket, újakat vehetünk fel, szerkeszthetjük, módosíthatjuk és törölhetjük õket. Vegyük észre, hogy az érvényesítõ szabályok is mûködnek.

4-1 ábra - Szerzõk listája

Szerzõk listája

4-2 ábra - Egy szerzõ szerkesztése mezõ érvényesítéssel

Egy szerzõ szerkesztése mezõ érvényesítéssel

Most megismételhetjük a mûveletet az Article osztályra is:

$ ./symfony propel:generate-crud frontend article Article --non-verbose-templates --non-atomic-actions

A létrejött kód nagyon hasonlít az Author osztályhoz létrehozottra, de ha új cikket akarunk készíteni, a 4-3 ábrán látható végzetes hibával leáll.

4-3 ábra - A kapcsolt tábláknak definiálniuk kell a __toString() metódust

A kapcsolt tábláknak definiálniuk kell a <code>__toString()</code> metódust

Az ArticleForm ûrlap az sfWidgetFormPropelSelect widgetet használja az Article és az Author objektum közötti kapcsolat reprezentálására. Ez a widget a szerzõkbõl egy legördülõ listát készít. Megjelenítéskor a szerzõi objektumokat karakterlánccá alakítja a __toString() metódus segítségével, amit definiálni kell az Author osztályban (4-7 melléklet).

4-7 melléklet - Az Author osztály __toString() metódusa

class Author extends BaseAuthor
{
 public function __toString()
 {
  return $this->getFirstName().' '.$this->getLastName();
 }
}

Az Author osztályhoz hasonlóan elkészíthetjük a többi osztályhoz (Article, Category és Tag) is a __toString() metódust.

tip

Az sfWidgetFormPropelSelect widget method opciójával beállítható az objektum konvertáláshoz használt metódusa.

The Figure 4-4 Shows how to create an article after having implemented the __toString() method.

4-4 ábra - Egy cikk létrehozása

Egy cikk létrehozása

Customizing the generated Forms

The propel:build-forms and propel:generate-crud tasks let us create functional symfony modules to list, create, edit, and delete model objects. These modules are taking into account not only the validation rules of the model but also the relationships between tables. All of this happens without writing a single line of code!

The time has now come to customize the generated code. If the form classes are already considering many elements, some aspects will need to be customized.

Configuring validators and widgets

Let's start with configuring the validators and widgets generated by default.

The ArticleForm form has a slug field. The slug is a string of characters that uniquely representing the article in the URL. For instance, the slug of an article whose title is "Optimize the developments with symfony" is 12-optimize-the-developments-with-symfony, 12 being the article id. This field is usually automatically computed when the object is saved, depending on the title, but it has the potential to be explicitly overridden by the user. Even if this field is required in the schema, it can not be compulsory to the form. That is why we modify the validator and make it optional, as in Listing 4-8. We will also customize the content field increasing its size and forcing the user to type in at least five characters.

4-8 melléklet - Customizing Validators and Widgets

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->validatorSchema['slug']->setOption('required', false);
  $this->validatorSchema['content']->setOption('min_length', 5);
 
  $this->widgetSchema['content']->setAttributes(array('rows' => 10, 'cols' => 40));
 }
}

We use here the validatorSchema and widgetSchema objects as PHP arrays. These arrays are taking the name of a field as key and return respectively the validator object and the related widget object. We can then Customize individually fields and widgets.

note

In order to allow the use of objects as PHP arrays, the sfValidatorSchema and sfWidgetFormSchema classes implement the ArrayAccess interface, available in PHP since version 5.

To make sure two articles can not have the same slug, a uniqueness constraint has been added in the schema definition. This constraint on the database level is reflected in the ArticleForm form using the sfValidatorPropelUnique validator. This validator can check the uniqueness of any form field. It is helpful among other things to check the uniqueness of an email address of a login for instance. Listing 4-9 shows how to use it in the ArticleForm form.

4-9 melléklet - Using the sfValidatorPropelUnique validator to check the Uniqueness of a field

class BaseArticleForm extends BaseFormPropel
{
 public function setup()
 {
  // ...
 
  $this->validatorSchema->setPostValidator(
   new sfValidatorPropelUnique(array('model' => 'Article', 'column' => array('slug')))
  );
 }
}

The sfValidatorPropelUnique validator is a postValidator running on the whole data after the individual validation of each field. In order to validate the slug uniqueness, the validator must be able to access, not only the slug value, but also the value of the primary key(s). Validation rules are indeed different throughout the creation and the edition since the slug can stay the same during the update of an article.

Let's Customize now the active field of the author table, used to know if an author is active. Listing 4-10 shows how to exclude inactive authors from the ArticleForm form, modifying the criteria option of the sfWidgetPropelSelect widget connected to the author_id field. The criteria option accepts a Propel Criteria object, allowing to narrow down the list of available options in the rolling list.

4-10 melléklet - Customizing the sfWidgetPropelSelect widget

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $authorCriteria = new Criteria();
  $authorCriteria->add(AuthorPeer::ACTIVE, true);
 
  $this->widgetSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
 }
}

Even if the widget customization can make us narrow down the list of available options, we must not forget to consider this narrowing on the validator level, as shown in Listing 4-11. Like the sfWidgetProperSelect widget, the sfValidatorPropelChoice validator accepts a criteria option to narrow down the options valid for a field.

4-11 melléklet - Customizing the sfValidatorPropelChoice validator

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $authorCriteria = new Criteria();
  $authorCriteria->add(AuthorPeer::ACTIVE, true);
 
  $this->widgetSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
  $this->validatorSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
 }
}

In the previous example we defined the Criteria object directly in the configure() method. In our project, this criteria will certainly be helpful in other circumstances, so it is better to create a getActiveAuthorsCriteria() method within the AuthorPeer class and to call this method from ArticleForm as Listing 4-12 shows.

4-12 melléklet - Refactoring the Criteria in the Model

class AuthorPeer extends BaseAuthorPeer
{
 static public function getActiveAuthorsCriteria()
 {
  $criteria = new Criteria();
  $criteria->add(AuthorPeer::ACTIVE, true);
 
  return $criteria;
 }
}
 
class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  $authorCriteria = AuthorPeer::getActiveAuthorsCriteria();
  $this->widgetSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
  $this->validatorSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
 }
}

tip

Like the sfWidgetPropelSelect widget and the sfValidatorPropelChoice validator represent a 1-n relation between two tables, the sfWidgetPropelSelectMany and the sfValidatorPropelChoiceMany validator represent a n-n relation and accept the same options. In the ArticleForm form, these classes are used to represent a relation between the article table and the tag table.

Changing validator

The email being defined as a varchar(255) in the schema, symfony created a sfValidatorString() validator restraining the maximum length to 255 characters. This field is also supposed to receive a valid email, Listing 4-14 replaces the generated validator with a sfValidatorEmail validator.

4-13 melléklet - Changing the email field Validator of the AuthorForm class

class AuthorForm extends BaseAuthorForm
{
 public function configure()
 {
  $this->validatorSchema['email'] = new sfValidatorEmail();
 }
}

Adding a validator

We observed in the previous chapter how to modify the generated validator. But in the case of the email field, it would be useful to keep the maximum length validation. In Listing 4-14, we use the sfValidatorAnd validator to guarantee the email validity and check the maximum length allowed for the field.

4-14 melléklet - Using a multiple Validator

class AuthorForm extends BaseAuthorForm
{
 public function configure()
 {
  $this->validatorSchema['email'] = new sfValidatorAnd(array(
   new sfValidatorString(array('max_length' => 255)),
   new sfValidatorEmail(),
  ));
 }
}

The previous example is not perfect, because if we decide later to modify the length of the email field in the database schema, we will have to think about doing it also in the form. Instead of replacing the generated validator, it is better to add one, as shown in Listing 4-15.

4-15 melléklet - Adding a Validator

class AuthorForm extends BaseAuthorForm
{
 public function configure()
 {
  $this->validatorSchema['email'] = new sfValidatorAnd(array(
   $this->validatorSchema['email'],
   new sfValidatorEmail(),
  ));
 }
}

Changing widget

In the database schema, the status field of the article table stores the article status as a string of characters. The possible values were defined in the ArticePeer class, as shown in Listing 4-16.

4-16 melléklet - Defining available Statuses in the ArticlePeer class

class ArticlePeer extends BaseArticlePeer
{
 static protected $statuses = array('draft', 'online', 'offline');
 
 static public function getStatuses()
 {
  return self::$statuses;
 }
 
 // ...
}

When editing an article, the status field must be represented as a drop-down list instead of a text field. To do so, let's change the widget we used, as shown in Listing 4-17.

4-17 melléklet - Changing the Widget for the status field

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  $this->widgetSchema['status'] = new sfWidgetFormSelect(array('choices' => ArticlePeer::getStatuses()));
 }
}

To be thorough we must also change the validator to make sure the chosen status actually belongs to the list of possible options (Listing 4-18).

4-18 melléklet - Modifying the status Field Validator

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  $statuses = ArticlePeer::getStatuses();
 
  $this->widgetSchema['status'] = new sfWidgetFormSelect(array('choices' => $statuses));
 
  $this->validatorSchema['status'] = new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys($statuses)));
 }
}

Deleting a field

The article table has two special columns, created_at and updated_at, whose update is automatically handled by Propel. We must then delete them from the form as Listing 4-19 show, to prevent the user from modifying them.

4-19 melléklet - Deleting a Field

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  unset($this->validatorSchema['created_at']);
  unset($this->widgetSchema['created_at']);
 
  unset($this->validatorSchema['updated_at']);
  unset($this->widgetSchema['updated_at']);
 }
}

In order to delete a field, it is necessary to delete its validator and its widget. Listing 4-20 shows how it is also possible to delete both in one action, using the form as a PHP array.

4-20 melléklet - Deleting a Field using the Form as a PHP Array

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  unset($this['created_at'], $this['updated_at']);
 }
}

Sum up

To sum up, Listing 4-21 and Listing 4-22 show the ArticleForm and AuthorForm forms as we customize them.

4-21 melléklet - ArticleForm Form

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  $authorCriteria = AuthorPeer::getActiveAuthorsCriteria();
 
  // widgets
  $this->widgetSchema['content']->setAttributes(array('rows' => 10, 'cols' => 40));
  $this->widgetSchema['status'] = new sfWidgetFormSelect(array('choices' => ArticlePeer::getStatuses()));
  $this->widgetSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
 
  // validators
  $this->validatorSchema['slug']->setOption('required', false);
  $this->validatorSchema['content']->setOption('min_length', 5);
  $this->validatorSchema['status'] = new sfValidatorChoice(array('choices' => array_keys(ArticlePeer::getStatuses())));
  $this->validatorSchema['author_id']->setOption('criteria', $authorCriteria);
 
  unset($this['created_at']);
  unset($this['updated_at']);
 }
}

4-22 melléklet - AuthorForm Form

class AuthorForm extends BaseAuthorForm
{
 public function configure()
 {
  $this->validatorSchema['email'] = new sfValidatorAnd(array(
   $this->validatorSchema['email'],
   new sfValidatorEmail(),
  ));
 }
}

Using the propel:build-forms allows to automatically generate most of the elements letting forms introspect the object model. This automatization is helpful for several reasons:

 • It makes the developer's life easier, saving him from a repetitive and redundant work. He can then focus on the validators and widget Customization according to the project's specific business rules .

 • Besides, when the database schema is updated, the generated forms will be automatically updated. The developer will just have to tune the customization they made.

The next section will describe the customization of actions and templates generated by the propel:generate-crud task.

Form Serialization

The previous section show us how to customize forms generated by the task propel:build-forms. In the current section, we will customize the life cycle of forms, starting from the code generated by the propel:generate-crud task.

Default values

A Propel form instance is always connected to a Propel object. The linked Propel object always belongs to the class returned by the getModelName() method. For instance, the AuthorForm form can only be linked to objects belonging to the Author class. This object is either an empty object (a blank instance of the Author class), or the object sent to the constructor as first argument. Whereas the constructor of an "average" form takes an array of values as first argument, the constructor of a Propel form takes a Propel object. This object is used to define each form field default value. The getObject() method returns the object related to the current instance and the isNew() method allows to know if the object was sent via the constructor:

// creating a new object
$authorForm = new AuthorForm();
 
print $authorForm->getObject()->getId(); // outputs null
print $authorForm->isNew();       // outputs true
 
// modifying an existing object
$author = AuthorPeer::retrieveByPk(1);
$authorForm = new AuthorForm($author);
 
print $authorForm->getObject()->getId(); // outputs 1
print $authorForm->isNew();       // outputs false

Handling life cycle

As we observed at the beginning of the chapter, the edit action, shown in Listing 4-23, handles the form life cycle.

4-23 melléklet - The executeEdit Method of the author Module

// apps/frontend/modules/author/actions/actions.class.php
class authorActions extends sfActions
{
 // ...
 
 public function executeEdit($request)
 {
  $author = AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id'));
  $this->form = new AuthorForm($author);
 
  if ($request->isMethod('post'))
  {
   $this->form->bind($request->getParameter('author'));
   if ($this->form->isValid())
   {
    $author = $this->form->save();
 
    $this->redirect('author/edit?id='.$author->getId());
   }
  }
 }
}

Even if the edit action looks like the actions we might have describe in the previous chapters, we can point a few differences:

 • A Propel object from the Author class is sent as first argument to the form constructor:

  $author = AuthorPeer::retrieveByPk($request->getParameter('id'));
  $this->form = new AuthorForm($author);
 • The widgets name attribute format is automatically customize to allow the retrieval of the input data in a PHP array named after the related table (author):

  $this->form->bind($request->getParameter('author'));
 • When the form is valid, a mere call to the save() method creates or updates the Propel object related to the form:

  $author = $this->form->save();

Creating and Modifying a Propel Object

Listing 4-23 code handles with a single method the creation and modification of objects from the Author class:

 • Creation of a new Author object:

  • The index action is called with no id parameter ($request->getParameter('id') is null)

  • The call to the retrieveByPk() therefore sends null

  • The form object is then linked to an empty Author Propel object

  • The $this->form->save() call creates consequently a new Author object when a valid form is submitted

 • Modification of an existing Author object:

  • The index action is called with an id parameter ($request->getParameter('id') standing for the primary key the Author object is to modify)

  • The call to the retriveByPk() method returns the Author object related to the primary key

  • The form object is therefore linked to the previously found object

  • The $this->form->save() call updates the Author object when a valid form is submitted

The save() method

When a Propel form is valid, the save() method updates the related object and stores it in the database. This method actually stores not only the main object but also the potentially related objects. For instance, the ArticleForm form updates the tags connected to an article. The relation between the article table and the tag table being a n-n relation, the tags related to an article are saved in the article_tag table (using the saveArticleTagList() generated method).

In order to certify a consistent serialization, the save() method includes every updates in one transaction.

note

We will see in Chapter 9 that the save() method also automatically updates the internationalized tables.

SIDEBAR Using the bindAndSave() method

The bindAndSave() method binds the input data the user submitted to the form, validates this form and updates the related object in the database, all in one operation:

class articleActions extends sfActions
{
 public function executeCreate(sfWebRequest $request)
 {
  $this->form = new ArticleForm();
 
  if ($request->isMethod('post') && $this->form->bindAndSave($request->getParameter('article')))
  {
   $this->redirect('article/created');
  }
 }
}

Handling the files upload

The save() method automatically updates the Propel objects but can not handle the side elements as managing the file upload.

Let's see how to attach a file to each article. Files are stored in the web/uploads directory and a reference to the file path is kept in the file field of the article table, as shown in Listing 4-24.

4-24 melléklet - Schema for the article Table with associated File

// config/schema.yml
propel:
 article:
  // ...
  file: varchar(255)

After every schema update, you need to update the object model, the database and the related forms:

$ ./symfony propel:build-all

caution

Do mind that the propel:build-all task deletes every schema tables to re-create them. The data inside the tables are therefore overwritten. That is why it is important to create test data (fixtures) you can download again at each model modification.

Listing 4-25 shows how to modify the ArticleForm class in order to link a widget and a validator to the file field.

4-25 melléklet - Modifying the file Field of the ArticleForm form.

class ArticleForm extends BaseArticleForm
{
 public function configure()
 {
  // ...
 
  $this->widgetSchema['file'] = new sfWidgetFormInputFile();
  $this->validatorSchema['file'] = new sfValidatorFile();
 }
}

As for every form allowing to upload a file, does not forget to add also the enctype attribute to the form tag of the template (see Chapter 2 for further informations concerning file upload management).

Listing 4-26 shows the modifications to apply when saving the form to upload the file onto the server and store its path in the article object.

4-26 melléklet - Saving the article Object and the File uploaded in the Action

public function executeEdit($request)
{
 $author = ArticlePeer::retrieveByPk($request->getParameter('id'));
 $this->form = new ArticleForm($author);
 
 if ($request->isMethod('post'))
 {
  $this->form->bind($request->getParameter('article'), $request->getFiles('article'));
  if ($this->form->isValid())
  {
   $file = $this->form->getValue('file');
   $filename = sha1($file->getOriginalName()).$file->getExtension($file->getOriginalExtension());
   $file->save(sfConfig::get('sf_upload_dir').'/'.$filename);
 
   $article = $this->form->save();
 
   $this->redirect('article/edit?id='.$article->getId());
  }
 }
}

Saving the uploaded file on the filesystem allows the sfValidatedFile object to know the absolute path to the file. During the call to the save() method, the fields values are used to update the related object and, as for the file field, the sfValidatedFile object is converted in a character string thanks to the __toString() method, sending back the absolute path to the file. The file column of the article table will store this absolute path.

tip

If you wish to store the path relative to the sfConfig::get('sf_upload_dir') directory, you can create a class inheriting from sfValidatedFile and use the validated_file_class option to send to the sfValidatorFile validator the name of the new class. The validator will then return an instance of your class. We will see in the rest of this chapter another approach, consisting in modifying the value of the file column before saving the object in database.

Customizing the save() method

We observed in the previous section how to save the uploaded file in the edit action. One of the principles of the object oriented programming is the reusability of the code, thanks to its encapsulation in classes. Instead of duplicating the code used to save the file in each action using the ArticleForm form, it is better to move it in the ArticleForm class. Listing 4-27 shows how to override the save() method in order to also save the file and possibly to delete of an existing file.

4-27 melléklet - Overriding the save() Method of the ArticleForm Class

class ArticleForm extends BaseFormPropel
{
 // ...
 
 public function save($con = null)
 {
  if (file_exists($this->getObject()->getFile()))
  {
   unlink($this->getObject()->getFile());
  }
 
  $file = $this->getValue('file');
  $filename = sha1($file->getOriginalName()).$file->getExtension($file->getOriginalExtension());
  $file->save(sfConfig::get('sf_upload_dir').'/'.$filename);
 
  return parent::save($con);
 }
}

After moving the code to the form, the edit action is identical to the code initially generated by the propel:generate-crud task.

sidebar

Refactoring the Code in the Model of in the Form

The actions generated by the propel:generate-crud task shouldn't usually be modified.

The logic you could add in the edit action, especially during the form serialization, must usually be moved in the model classes or in the form class.

We just went over an example of refactoring in the form class in order to consider a uploaded file storing. Let's take another example related to the model. The ArticleForm form has a slug field. We observed that this field should be automatically computed from the title field name that it should be potentially overridden by the user. This logic does not depend on the form. It belongs therefore to the model, as shown the following code:

class Article extends BaseArticle
{
 public function save($con = null)
 {
  if (!$this->getSlug())
  {
   $this->setSlugFromTitle();
  }
 
  return parent::save($con);
 }
 
 protection function setSlugFromTitle()
 {
  // ...
 }
}

The main goal of those refactorings is to respect the separation in applicative layers, and especially the reusability of the developments.

Customizing the doSave() method

We observed that the saving of an object was made within a transaction in order to guarantee that each operation related to the saving is processed correctly. When overriding the save()method as we did in the previous section in order to save the uploaded file, the executed code is independent from this transaction.

Listing 4-28 shows how to use the doSave() method to insert in the global transaction our code saving the uploaded file.

4-28 melléklet - Overriding the doSave() Method in the ArticleForm Form

class ArticleForm extends BaseFormPropel
{
 // ...
 
 public function doSave($con = null)
 {
  if (file_exists($this->getObject()->getFile()))
  {
   unlink($this->getObject()->getFile());
  }
 
  $file = $this->getValue('file');
  $filename = sha1($file->getOriginalName()).$file->getExtension($file->getOriginalExtension());
  $file->save(sfConfig::get('sf_upload_dir').'/'.$filename);
 
  return parent::doSave($con);
 }
}

The doSave() method being called in the transaction created by the save() method, if the call to the save() method of the file() object throws an exception, the object will not be saved.

Customizing the updateObject() Method

It is sometimes necessary to modify the object connected to the form between the update and the saving in database.

In our file upload example, instead of storing the absolute path to the uploaded file in the file column, we wish to store the path relative to the sfConfig::get('sf_upload_dir') directory.

Listing 4-29 shows how to override the updateObject() method of the ArticleForm form in order to change the value of the file column after the automatic update object but before it is saved.

4-29 melléklet - Overriding the updateObject() Method and the ArticleForm Class

class ArticleForm extends BaseFormPropel
{
 // ...
 
 public function updateObject()
 {
  $object = parent::updateObject();
 
  $object->setFile(str_replace(sfConfig::get('sf_upload_dir').'/', '', $object->getFile()));
 
  return $object;
 }
}

The updateObject() method is called by the doSave() method before saving the object in database.