SymfonyWorld Online 2021 Winter Edition December 9 – 10, 2021 100% Online +20 talks and workshops
Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Cấu hình Web Server

Cách tồi

Trong chương trước, chúng ta đã tạo một thư mục chứa project. Nếu bạn tạo nó trong thư mục web root, bạn đã có thể truy cập project từ trình duyệt.

Đó là một cách nhanh chóng và không cần phải cấu hình gì cả, nhưng thử truy cập file config/databases.yml từ trình duyệt để hiểu hậu quả của sự lười biếng này. Nếu người dùng biết được website được phát triển với symfony, anh ta có thể truy cập nhiều file nhạy cảm.

Không bao giờ sử dụng cách cài đặt này cho môi trường production server, và đọc mục tiếp theo để biết cách cấu hình đúng cho web server của bạn.

Cách bảo mật

Chỉ nên đặt trong thư mục web root những file có thể truy cập bởi trình duyệt, như file stylesheet, JavaScript và image. Mặc định, những file này nằm trong thư mục web/ của project symfony.

Thư mục này gồm các thư mục con css/, images/ và 2 file front controller. Các file front controller này là các file php duy nhất nằm trong thư mục web root. Tất cả các file PHP đều nên để ẩn đối với trình duyệt, và đó là cách tốt để bảo mật ứng dụng.

Cấu hình Web Server

Bây giờ hãy thay đổi cấu hình Apache để có thể truy cập project.

Mở file httpd.conf và thêm đoạn cấu hình sau vào cuối:

# Be sure to only have this line once in your configuration
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080

# This is the configuration for your project
Listen 127.0.0.1:8080

<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
 DocumentRoot "/home/sfproject/web"
 DirectoryIndex index.php
 <Directory "/home/sfproject/web">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>

 Alias /sf /home/sfproject/lib/vendor/symfony/data/web/sf
 <Directory "/home/sfproject/lib/vendor/symfony/data/web/sf">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

note

Alias /sf cho phép bạn truy cập file ảnh và javascript cần thiết để hiển thị các trang mặc định của symfony và web debug toolbar.

Ở Windows, bạn cần thay thế dòng Alias thành:

Alias /sf "c:\dev\sfproject\lib\vendor\symfony\data\web\sf"

/home/sfproject/web có thể thay thế bởi:

c:\dev\sfproject\web

Với cấu hình này, Apache sẽ lắng nghe cổng 8080, do đó website có thể truy cập theo đường dẫn sau:

http://localhost:8080/

Bạn có thể đổi cổng 8080 thành bất kì số nào lớn hơn 1024.

sidebar

Cấu hình một tên miền riêng

Nếu bạn có quyền administrator, tốt hơn nên thiết lập một virtual hosts thay vì thêm một cổng mới mỗi khi bạn tạo một project. Thay vì chọn một cổng và thêm lệnh Listen, hãy chọn một tên mền và thêm lệnh ServerName:

# This is the configuration for your project
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
 ServerName sfproject.localhost
 <!-- same configuration as before -->
</VirtualHost>

Tên miền sfproject.localhost được dùng trong cấu hình Apache để xác định local. Nếu bạn dùng Linux, nó được cấu hình trong file /etc/hosts. Nếu bạn sử dụng Windows XP, file này nằm trong thư mục C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\.

Thêm vào dòng sau:

127.0.0.1 sfproject.localhost

Kiểm tra cấu hình mới

Khởi động lại Apache, và kiểm tra xem bạn có thể truy cập ứng dụng chưa bằng cách mở trình duyệt và gõ http://localhost:8080/index.php/, hoặc http://sfproject.localhost/index.php/ tùy vào cấu hình bạn đã chọn ở mục trước.

Congratulations

tip

Nếu module Apache mod_rewrite đã được cài đặt, bạn có thể bỏ đường dẫn index.php/ trên URL. Đó là nhờ cấu hình rewriting rule trong file web/.htaccess.

Bạn cũng có thể thử truy cập ứng dụng trong môi trường phát triển (xem phần tiếp theo để hiểu rõ hơn về các môi trường). Gõ đường dẫn sau:

http://sfproject.localhost/frontend_dev.php/

Web debug toolbar sẽ hiển thị ở góc phải, bao gồm các biểu tượng nhỏ nếu sf/ được cấu hình đúng.

web debug toolbar

note

Việc cài đặt có khác chút nếu bạn chạy symfony ở server IIS trong môi trường Windows. Bạn có thể đọc hướng dẫn cấu hình tại đây.