Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.
Cover of the book Symfony 5: The Fast Track

Symfony 5: The Fast Track is the best book to learn modern Symfony development, from zero to production. +300 pages in full color showing how to combine Symfony with Docker, APIs, queues & async tasks, Webpack, Single-Page Applications, etc.

Buy printed version

Ngày 18: AJAX

Hôm qua, chúng ta xây dựng một search engine cho Jobeet sử dụng thư viện Zend Lucene.

Ngày hôm nay, để nâng cao tính tương tác của search engine, chúng ta sẽ sử dụng AJAX trong search engine.

Do form có thể làm việc dù có JavaScript hay không, nên tính năng live search sẽ được xây dựng sử dụng unobtrusive JavaScript. Sử dụng unobtrusive JavaScript cũng cho phép phân tách code tốt hơn giữa HTML, CSS, và JavaScript behaviors.

Cài đặt jQuery

Thay vì làm lại cái bánh xe và đau đầu vì sự khác nhau giữa các trình duyệt, chúng ta sẽ sử dụng thư viện JavaScript jQuery. Framework symfony là độc lập và có thể làm việc với bất kì thư viện JavaScript nào.

Vào trang jQuery, download phiên bản mới nhất, và copy file .js vào thư mục web/js/.

Including jQuery

Do chúng ta cần jQuery ở tất cả các trang, nên ta thêm vào layout để include nó vào trong <head>. Chú ý rằng phương thức use_javascript() cần được dùng trước khi include_javascripts() được gọi:

<!-- apps/frontend/templates/layout.php -->
 
 <?php use_javascript('jquery-1.2.6.min.js') ?>
 <?php include_javascripts() ?>
</head>

Chúng ta có thể include file jQuery trực tiếp với tag <script>, nhưng sử dụng helper use_javascript() sẽ đảm bảo rằng file JavaScript không được include 2 lần.

Thêm Behavior

Xây dựng một live search có nghĩa là mỗi khi người dùng gõ một kí tự vào search box, một lời gọi tớ server sẽ được trigger; sau đó server sẽ trả về các thông tin cần thiết để cập nhật vùng được chọn trên trang mà không cần refresh lại toàn bộ trang.

Thay vì thêm một behavior với on*() HTML attributes, nguyên tắc cơ bản của jQuery là thêm một behaviors vào DOM sau khi toàn bộ trang được load. Theo cách này, nếu bạn không cho phép JavaScript trong trình duyệt, không có behavior nào được register,, khi đó form sẽ làm việc như trước đây.

Đầu tiên xác định sự kiện khi người dùng gõ một kí tự vào search box:

$('#search_keywords').keyup(function(key) {
 if (this.value.length >= 3 || this.value == '')
 {
  // do something
 }
});

note

Đừng thêm code ngay bây giờ, do chúng ta sẽ chỉnh sửa nó khá nhiều. JavaScript code hoàn chỉnh sẽ được thêm vào layout ở mục sau.

Mỗi khi người dùng gõ một kí tự, jQuery thực thi anonymous function xác định trong code ở trên, nhưng chỉ khi người dùng gõ nhiều hơn 3 kí tự hoặc nếu anh ta xóa mọi thứ trong ô nhập.

Tạo một AJAX gọi tới server đơn giản là sử dụng phương thức load() trên DOM element:

$('#search_keywords').keyup(function(key) {
 if (this.value.length >= 3 || this.value == '')
 {
  $('#jobs').load(
   '<?php echo url_for('@job_search') ?>', { query: this.value + '*' } }
  );
 }
});

Lời gọi AJAX sẽ vẫn được thực thi bởi action đó. Sự thay đổi trong action sẽ được tiến hành ở mục sau.

Đầu tiên, ta cần bỏ nút search nếu JavaScript được enable:

$('.search input[type="submit"]').hide();

User Feedback

Mỗi khi có một lời gọi AJAX, trang sẽ không được cập nhật ngay lập tức. Trình duyệt sẽ đợi server trả lời rồi mới cập nhật lại trang. Trong thời gian đó, bạn cần cung cấp một visual feedback cho người dùng để thông báo cho anh ta biết là quá trình đang được thực hiện.

Thông thường sẽ hiển thị một loader icon trong một lời gọi AJAX. Thêm vào layout một loader image và mặc định để ẩn:

// apps/frontend/templates/layout.php
<div class="search">
 <h2>Ask for a job</h2>
 <form action="<?php echo url_for('@job_search') ?>" method="get">
  <input type="text" name="query" value="<?php echo $sf_request->getParameter('query') ?>" id="search_keywords" />
  <input type="submit" value="search" />
  <img id="loader" src="/legacy/images/loader.gif" style="vertical-align: middle; display: none" />
  <div class="help">
   Enter some keywords (city, country, position, ...)
  </div>
 </form>
</div>

Bạn có thể download loader image trong kho chứa ngày hôm nay.

note

Loader được chỉnh sửa để phù hợp với giao diện hiện tại của Jobeet. Nếu bạn muốn tự tạo cho riêng mình, bạn có thể tìm nhiều dịch vụ online miễn phí như http://www.ajaxload.info/.

Bây giờ bạn đã có tất cả những thứ cần thiết để làm cho HTML hoạt động, mở file layout và thêm đoạn code JavaScript sau vào cuối của mục<head>:

// apps/frontend/templates/layout.php
<script type="text/javascript">
 $(document).ready(function() {
  $('.search input[type="submit"]').hide();
 
  $('#search_keywords').keyup(function(key) {
   if (this.value.length >= 3 || this.value == '')
   {
    $('#loader').show();
    $('#jobs').load(
     '<?php echo url_for('@job_search') ?>',
     { query: this.value + '*' },
     function() { $('#loader').hide(); }
    );
   }
  });
 });
</script>

AJAX in an Action

Nếu JavaScript được enable, jQuery sẽ theo theo dõi tất cả các từ nhập vào trong search box, và gọi search action. Nếu không, search action đó cũng sẽ được gọi khi người dùng submit form bằng cách ấn phím "enter" hoặc click vào nút "search".

Vì thế, bây giờ search action cần biết lời gọi là tạo bởi AJAX hay không. Mỗi khi một request được tạo bởi một AJAX call, phương thức isXmlHttpRequest() của request object trả về true.

note

Phương thức isXmlHttpRequest() hoạt động với tất cả các thư viện JavaScript phổ biến như Prototype, Mootools, hay jQuery.

// apps/frontend/modules/job/actions/actions.class.php
public function executeSearch(sfWebRequest $request)
{
 if (!$query = $request->getParameter('query'))
 {
  return $this->forward('job', 'index');
 }
 
 $this->jobs = Doctrine::getTable('JobeetJob')->getForLuceneQuery($query);
 
 if ($request->isXmlHttpRequest())
 {
  return $this->renderPartial('job/list', array('jobs' => $this->jobs));
 }
}

jQuery không load lại trang mà chỉ thay thế DOM element #jobs bằng nội dung trả về, nội dung này sẽ không sử dụng layout. Do trường hợp này là phổ biến, nên mặc định layout sẽ được disable với một AJAX request.

Thêm vào đó, thay vì trả về toàn bộ template, chúng ta chỉ trả về nội dung của job/list partial. Phương thức renderPartial() được sử dụng trong action trả về partial thay vì toàn bộ template.

Nếu người dùng xóa tất cả các kí tự trong search box, hoặc không có kết quả, chúng ta cần hiển thị một thông báo thay vì hiển thị một nội dung rỗng. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức renderText() để render một chuỗi đơn giản:

// apps/frontend/modules/job/actions/actions.class.php
public function executeSearch(sfWebRequest $request)
{
 if (!$query = $request->getParameter('query'))
 {
  return $this->forward('job', 'index');
 }
 
 $this->jobs = Doctrine::getTable('JobeetJob')->getForLuceneQuery($query);
 
 if ($request->isXmlHttpRequest())
 {
  if ('*' == $query || !$this->jobs)
  {
   return $this->renderText('No results.');
  }
  else
  {
   return $this->renderPartial('job/list', array('jobs' => $this->jobs));
  }
 }
}

tip

Bạn cũng có thể trả về một component bằng cách sử dụng phương thức renderComponent().

JavaScript as an Action

Đặt JavaScript trong trong thẻ <head> ở layout giúp Jobeet search engine trở nên thân thiện hơn, nhưng tốt hơn ta nên tạo một file để chứa nó. Nhưng do phần lớn JavaScripts tạo lời gọi AJAX đều cần một vài URLs, chúng cần sử dụng url_for() helper, nhờ đó mà chúng động hơn.

JavaScript là một định dạng không phải HTML, và như đã biết trong những ngày trước, symfony có thể quản lý các định dạng khác một cách dễ dàng. Do file JavaScript sẽ chứa toàn bộ behavior của trang, bạn có thể sử dụng URL của trang cho file JavaScript, nhưng kết thúc với .js. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một file cho search engine behavior, bạn có thể sửa lại job_search route như sau:

job_search:
 url:  /search.:sf_format
 param: { module: job, action: search, sf_format: html }
 requirements:
  sf_format: (?:html|js)

note

Do URLs trên website là cố định, file JavaScript phần lớn là tĩnh, không thay đổi trong phần lớn thời gian. Nó thích hợp cho việc cache, như chúng ta sẽ thấy trong những ngày sau.

Testing AJAX

Do symfony browser không thể giả lập JavaScript, bạn cần giúp nó trong quá trình test AJAX call. Có nghĩa là bạn cần tự thêm header mà jQuery và tất cả các thư viện JavaScript khác sẽ gửi với request:

// test/functional/frontend/jobActionsTest.php
$browser->setHttpHeader('X_REQUESTED_WITH', 'XMLHttpRequest');
$browser->
 info('5 - Live search')->
 
 get('/search?query=sens*')->
 with('response')->begin()->
  checkElement('table tr', 3)->
 end()
;

Phương thức setHttpHeader() thiết lập một HTTP header cho request tiếp theo của trình duyệt.

Hẹn gặp lại ngày mai

Hôm qua, chúng ta đã sử dụng thư viện Zend Lucene để xây dựng search engine. Hôm nay, chúng ta đã dùng jQuery để làm cho nó thân thiện hơn. Symfony framework cung cấp tất cả các công cụ cơ bản để xây dựng ứng dụng MVC một các dễ dàng, và nó cũng dễ dàng kết hợp với các thành phần khác. Do đó, hãy sử dụng công cụ tốt nhất cho công việc của bạn.

Ngày mai, chúng ta sẽ nói về việc internationalize Jobeet website.