Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Ngày 21: Design Day

1.2 / Propel

Khi chúng tôi xuất bản Jobeet tutorial từng ngày một trong tháng 12/2008, chúng tôi đã ấn định design contest vào ngày thứ 21. Mục đích là chọn ra design để sử dụng cho Jobeet dựa vào số vote của cộng đồng.

Design được nhiều vote nhất là centre{source}.

note

centre{source} là một công ty cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thiết yếu như: strategy, planning, execution, và on-going management.