Caution: You are browsing the legacy symfony 1.x part of this website.

Ngày 22: Cache

1.2 / Propel

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cache. Symfony framework đã có sẵn rất nhiều loại cache khác nhau. Ví dụ, file cấu hình YAML được chuyển thành PHP và sau đó được cache thành file hệ thống. Chúng ta cũng đã thấy các module được tạo ra bởi admin generator được cache để tăng hiệu năng.

Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nói về loại cache khác: HTML cache. Để giải quyết vấn đề hiệu năng cho website của mình, bạn có thể cache toàn bộ trang HTML hoặc một phần của trang.

Tạo một môi trường mới

Mặc định, tính năng cache template của symfony được enable trong file cấu hình settings.yml cho môi trường prod , và tắt trong môi trường testdev:

prod:
 .settings:
  cache: on
 
dev:
 .settings:
  cache: off
 
test:
 .settings:
  cache: off

Do chúng ta cần test tính năng cache trước khi đưa vào sản phẩm, chúng ta có thể kích hoạt cache cho môi trường dev hoặc tạo một môi trường mới. Như ta đã biết, một môi trường được xác định bởi tên gọi (một chuỗi), một front controller tương ứng, và tập các cấu hình cụ thể.

Để sử dụng hệ thống cache cho Jobeet, chúng ta sẽ tạo một môi trường cache, tương tự như môi trường prod, nhưng sẽ có thông tin log và debug như môi trường dev.

Tạo front controller tương ứng cho môi trường cache bằng cách copy file dev front controller web/frontend_dev.php thành web/frontend_cache.php:

// web/frontend_cache.php
if (!in_array(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], array('127.0.0.1', '::1')))
{
 die('You are not allowed to access this file. Check '.basename(__FILE__).' for more information.');
}
 
require_once(dirname(__FILE__).'/../config/ProjectConfiguration.class.php');
 
$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('frontend', 'cache', true);
sfContext::createInstance($configuration)->dispatch();

Đó là tất cả những gì phải làm. Môi trường cache đã sẵn sàng để sử dụng. Chỉ có một sự khác biệt là tham số thứ 2 của phương thức getApplicationConfiguration() là tên của môi trường, cache.

Bạn có thể kiểm tra môi trường cache từ trình duyệt bằng cách gọi front controller của nó:

http://jobeet.localhost/frontend_cache.php/

note

Front controller script bắt đầu bằng một đoạn code để chắc rằng front controller chỉ được gọi từ mội địa chỉ IP ở local. Sự bảo mật này để bảo vệ front controller tránh bị gọi trên production servers. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này chi tiết hơn vào ngày mai.

Bây giờ, môi trường cache thừa kế các cấu hình mặc định. Thêm các cấu hình cho môi trường cache vào file settings.yml:

# apps/frontend/config/settings.yml
cache:
 .settings:
  error_reporting: <?php echo (E_ALL | E_STRICT)."\n" ?>
  web_debug:    on
  cache:      on
  etag:      off

Trong những thiết lập này,tính năng symfony template cache được kích hoạt và web debug toolbar được enable.

As we also want to log SQL statements, we need to change the database configuration. Edit databases.yml and add the following configuration at the beginning of the file:

# config/databases.yml
cache:
 propel:
  class: sfPropelDatabase
  param:
   classname: DebugPDO

Mặc định, tất cả các cấu hình được cache, nên bạn cần xóa cache để thiết lập có hiệu lực:

$ php symfony cc

Bây giờ, nếu bạn refresh lại trình duyệt, web debug toolbar sẽ hiện ở góc trên phải của trang, như trong môi trường dev.

Cấu hình Cache

Symfony template cache có thể được cấu hình trong file cache.yml. Cấu hình mặc định cho ứng dụng nằm ở apps/frontend/config/cache.yml:

default:
 enabled:   off
 with_layout: false
 lifetime:  86400

Mặc định, do tất cả các trang đều có thể chứa nội dung động, nên cache bị disabled ở mức global (enabled: off). Chúng ta không cần thay đổi thiết lập này, bởi vì chúng ta có thể enable cache ở từng trang cụ thể.

lifetime setting xác định thời gian tồn tại của cache tính theo giây (86400 giây tương đương với một ngày).

tip

Bạn cũng có thể dùng các khác: enable cache ở mức global và sau đó disable nó với những trang ko dùng cache. Chọn cách nào phụ thuộc vào ứng dụng của bạn.

Page Cache

Trang chủ có lẽ là trang được truy cập nhiều nhất của Jobeet, nên thay vì request dữ liệu từ database mỗi khi người dùng truy cập, ta có thể cache nó.

Tạo một file cache.yml cho module sfJobeetJob:

# plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetJob/config/cache.yml
index:
 enabled:   on
 with_layout: true

tip

File cấu hình cache.yml cũng giống như bất kì file cấu hình nào khác của symfony. Bạn có thể enable cache cho toàn bộ action của một module bằng cách sử dụng từ khóa all.

Nếu bạn refresh lại trình duyệt, bạn sẽ thấy rằng symfony đã thêm vào một box để chỉ rõ nội dung được cache:

Fresh Cache

Box cung cấp một vài thông tin về cache, như lifetime của cache, và age của nó.

Nếu bạn refresh trang web lần nữa, màu của box sẽ chuyển từ xanh sang vàng, chỉ ra rằng nội dung được lấy từ cache:

Cache

Bạn cũng để ý rằng không có yêu cầu nào tới database , như được chỉ ra trên web debug toolbar.

tip

Mặc dù ngôn ngữ có thể thay đổi tùy vào user, nhưng cache vẫn làm việc do ngôn ngữ được nhúng vào URL.

Khi một trang được cache, và nếu cache chưa có trước đó, symfony sẽ chứa đối tượng trả về vào cache ở cuối mỗi request. Đối với các request sau đó, symfony sẽ lấy nội dung trả về từ cache mà không gọi controller:

Page Cache Flow

Điều này đem lại sự thay đổi lớn về hiệu năng mà bạn có thể thấy thông qua các công cụ như JMeter.

note

Một request chứa GET parameters hoặc submit với POST, PUT, hoặc DELETE method sẽ không được cache, trong cả trường hợp đã được cấu hình.

Trang đăng tuyển dụng cũng được cache:

# plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetJob/config/cache.yml
new:
 enabled:   on
 
index:
 enabled:   on
 
all:
 with_layout: true

Do 2 trang có thể được cache có layout, chúng ta tạo một mục all xác định cấu hình mặc định cho tất cả action của module sfJobeetJob.

Xóa Cache

Nếu bạn muốn xóa cache, bạn có thể sử dụng lệnh cache:clear

$ php symfony cc

Lệnh cache:clear xóa tất cả các cache nằm trong thư mục cache/. Nó cũng có lựa chọn để xóa một phần cache. Để chỉ xóa cache cho template ở môi trường cache, sử dụng option --type--env:

$ php symfony cc --type=template --env=cache

Thay vì xóa cache mỗi khi bạn có thay đổi, bạn có thể disable cache bằng cách thêm câu truy vấn bất kì vào URL, hoặc sử dụng nút "Ignore cache" ở web debug toolbar:

Web Debug Toolbar

Cache Action

Đôi khi, bạn không thể cache toàn bộ trang, nhưng có thể cache action template.

Với ứng dụng Jobeet, chúng ta không thể cache toàn bộ trang do có thanh "history job".

Do đó file cấu hình cache cho module job được thay đổi như sau:

# plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetJob/config/cache.yml
new:
 enabled:   on
 
index:
 enabled:   on
 
all:
 with_layout: false

Bằng cách chuyển with_layout setting thành false, bạn đã disable cache layout.

Xóa cache:

$ php symfony cc

Refresh lại trình duyệt để thấy sự khác biệt:

Action Cache

Even if the flow of the request is quite similar in the simplified diagram, caching without the layout is much more resource intensive.

Action Cache Flow

Cache Partial và Component

Với các website thường xuyên thay đổi, bạn gần như không thể cache toàn bộ action template. Trong trường hợp này, bạn cần cấu hình cache ở mức chi tiết hơn. Thật may mắn là partials và components cũng có thể được cache.

Partial Cache

Hãy cache component language bằng cách tạo file cache.yml cho module sfJobeetLanguage:

# plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetLanguage/config/cache.yml
_language:
 enabled: on

Cấu hình cache cho một partial hay component đơn giản là thêm một mục với tên của thành phần đó. Lựa chọn with_layout trở nên không còn tác dụng trong trường hợp này:

Partial and Component Cache Flow

sidebar

Phụ thuộc ngữ cảnh hay không?

Cùng một component hay partial có thể được sử dụng ở nhiều template khác nhau. Ví dụ, partial job list được sử dụng ở cả module jobcategory. Do render theo cùng một cách, partial không phụ thuộc vào nội dung nó được sử dụng và cache là giống nhau cho tất cả các template ( cache vẫn khác nhau với các tham số khác nhau).

Nhưng đôi khi, một partial hay component hiển thị khác nhau, tùy vào action sử dụng nó (ví dụ như một blog sidebar, nó sẽ hiển thị khác nhau ở trang homepage và blog post). Trong những trường hợp này, partial và component phụ thuộc ngữ cảnh, và cache phải được cấu hình contextual option là true:

_sidebar:
 enabled:  on
 contextual: true

Cache Form

Trang đăng tuyển dụng ở cache gặp một rắc rối là nó chứa form. Để hiểu rõ hơn vấn đề, ta truy cập vào trange "Post a Job" từ trình duyệt để cache trang. Sau đó, xóa session cookie, và thử submit một công việc. Bạn sẽ gặp thông báo lỗi "CSRF attack":

CSRF and Cache

Tại sao lại vậy? Chúng ta đã cấu hình một CSRF secret khi tạo frontend application, do đó symfony nhúng một CSRF token vào tất cả các form. Để bảo vệ bạn khỏi tấn công CSRF, token này là duy nhất đối với mỗi user và form.

Lần đầu tiên trang được hiển thị, HTML form tạo ra được chứa trong cache với token của user hiện tại. Nếu user khác sử dụng tiếp sau đó, nội dung trang được lấy từ cache sẽ hiển thị với CSRF token của user trước. Khi submit form, token không match, và lỗi xảy ra.

Làm thế nào sửa vấn đề này để có thể chứa form trong cache? Form đăng tuyển dụng không phụ thuộc vào user, và nó không thay đổi bất kì thứ gì so với user trước. Trong trường hợp này, bảo vệ CSRF là không cần thiết, và chúng ta có thể bỏ CSRF token:

// plugins/sfJobeetPlugin/lib/form/JobeetJobForm.class.php
class JobeetJobForm extends BaseJobeetJobForm
{
 public function __construct(BaseObject $object = null, $options = array(), $CSRFSecret = null)
 {
  parent::__construct($object, $options, false);
 }
 
 // ...
}

Sau khi thực hiện thay đổi trên, xóa cache và thử lại các bước trên để chắc rằng mọi thứ hoạt động như mong đợi.

Cấu hình tương tự cho form language do nó nằm trong layout và sẽ được chứa trong cache. Do mặc định sfLanguageForm được sử dụng, nên thay vì tạo một class mới, để bỏ CSRF token, ta hãy thực hiện từ action và component của sfJobeetLanguage module:

// plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetLanguage/actions/components.class.php
class sfJobeetLanguageComponents extends sfComponents
{
 public function executeLanguage(sfWebRequest $request)
 {
  $this->form = new sfFormLanguage($this->getUser(), array('languages' => array('en', 'fr')));
  unset($this->form[$this->form->getCSRFFieldName()]);
 }
}
 
// plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetLanguage/actions/actions.class.php
class sfJobeetLanguageActions extends sfActions
{
 public function executeChangeLanguage(sfWebRequest $request)
 {
  $form = new sfFormLanguage($this->getUser(), array('languages' => array('en', 'fr')));
  unset($form[$this->form->getCSRFFieldName()]);
 
  // ...
 }
}

getCSRFFieldName() trả về tên của field chứa CSRF token. Bằng cách unset field này, widget và validator liên quan được bỏ đi.

Xóa Cache

Mỗi khi người dùng đưa lên một công việc mới và kích hoạt nó, trang chủ phải được cập nhật danh sách.

DO chúng ta không cần công việc xuất hiện ngay lập tức trên trang chủ, nên tốt nhất là chọn thời gian cache ở mức chấp nhận được:

# plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetJob/config/cache.yml
index:
 enabled: on
 lifetime: 600

Thay vì để cấu hình mặc định là một ngày, cache ở trang chủ sẽ được tự động xóa bỏ sau 10 phút.

Nhưng nếu bạn muốn cập nhật trang chủ ngay khi người dùng kích hoạt một công việc mới, hãy sửa lại phương thức executePublish() của module sfJobeetJob và thêm phần xóa cache:

// plugins/sfJobeetJob/modules/sfJobeetJob/actions/actions.class.php
public function executePublish(sfWebRequest $request)
{
 $request->checkCSRFProtection();
 
 $job = $this->getRoute()->getObject();
 $job->publish();
 
 if ($cache = $this->getContext()->getViewCacheManager())
 {
  $cache->remove('sfJobeetJob/index?sf_culture=*');
  $cache->remove('sfJobeetCategory/show?id='.$job->getJobeetCategory()->getId());
 }
 
 $this->getUser()->setFlash('notice', sprintf('Your job is now online for %s days.', sfConfig::get('app_active_days')));
 
 $this->redirect($this->generateUrl('job_show_user', $job));
}

Cache được quản lý bởi class sfViewCacheManager. Phương thức remove() xóa cache liên quan đến internal URI. Để xóa cache cho tất cả các tham số có thể của một biến variable, sử dụng *. sf_culture=* được sử dụng ở trên có nghĩa là symfony sẽ xóa bỏ cache cho cả trang chủ English và French.

Do cache manager là null khi cache chưa được bật, chúng ta đưa đoạn code xóa cache vào trong khối lệnh if.

sidebar

Lớp sfContext

Object sfContext chứa tham chiếu đến các symfony core object như request, response, user, ... Do sfContext hoạt động như một singleton, bạn có thể sử dụng lệnh sfContext::getInstance() để lấy nó ở bất kì đâu và sau đó truy cập bất kì symfony core object nào:

$user = sfContext::getInstance()->getUser();

Khi bạn muốn sử dụng sfContext::getInstance() trong một class, think twice as it introduces a strong coupling. Nó thực sự tốt hơn là cung cấp đối tượng bạn cần như một tham số.

Bạn cũng có thể sử dụng sfContext như một registry và thêm object của bạn bằng cách sử dụng phương thức set(). Nó nhận tên và object làm tham số và sau này có thể dùng phương thức get() để nhận object thông qua tên:

sfContext::getInstance()->set('job', $job);
$job = sfContext::getInstance()->get('job');

Test Cache

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần thay đổi cấu hình cho môi trường test để cho phép cache layer:

# apps/frontend/config/settings.yml
test:
 .settings:
  error_reporting: <?php echo ((E_ALL | E_STRICT) ^ E_NOTICE)."\n" ?>
  cache:      on
  web_debug:    off
  etag:      off

Bắt đầu test trang đăng tuyển dụng:

// test/functional/frontend/jobActionsTest.php
$browser->
 info(' 7 - Job creation page')->
 
 get('/fr/')->
 with('view_cache')->isCached(true, false)->
 
 createJob(array('category_id' => $browser->getProgrammingCategory()->getId()), true)->
 
 get('/fr/')->
 with('view_cache')->isCached(true, false)->
 with('response')->checkElement('.category_programming .more_jobs', '/23/')
;

Tester view_cache được dùng để test cache. Phương thức isCached() nhận 2 tham số boolean:

 • trang có được cache hay không
 • có cache layout hay không

tip

Mặc dù functional test framework cung cấp cho ta đầy đủ công cụ, nhưng đôi khi xem xét vấn đề thông qua trình duyệt đơn giản hơn. Hãy tạo một front controller cho môi trường test. Log chứa trong log/frontend_test.log có thể rất hữu ích.

Hẹn gặp lại ngày mai

Giống như nhiều tính năng khác, symfony cache sub-framework rất mềm dẻo và cho phép lập trình viên cấu hình cache ở các mức khác nhau.

Ngày mai, chúng ta sẽ nói về bước cuối cùng trong vòng đời của một sản phẩm: deployment lên production servers.